“Universal Realtorlik Markazi” МЧЖ

Бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг 2018 йил 14 ав­гу­ст­да­ги Хб-587/08-буй­руғи ҳам­да Ки­тоб ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 2018 йил 14 июл­да­ги Х-1467/7-қа­ро­ри­га асо­сан “як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун ер участ­ка­ла­ри­га ме­рос қи­либ қол­ди­ри­ла­ди­ган умр­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқи”ни ре­а­ли­за­ция қи­лиш бўй­и­ча Ки­тоб ту­ма­ни, “Йўл­дош шаҳар­ча” МФЙ (Ш.ума­ров мас­си­ви), “Ка­вза­хо­на” қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­нинг 11к-кон­ту­ри­дан ҳар би­ри­нинг сатҳи 400 м2­дан ибо­рат жа­ми 230 та (1-рақам­дан 230-рақам­га­ча). Ҳар бир ер участ­ка­си­га бўл­ган ҳуқуқ­нинг бо­шланғич баҳо­си – 350 000 сўм.

аук­ци­он сав­до­си 2018 йил 18 сен­тябрь ку­ни 1 дан 115 га­ча, 2018 йил 19 сен­тябрь ку­ни 116 дан 230 га­ча со­ат 11.00 да ки­тоб ту­ма­ни, кат­та йўл кў­ча­си­да жой­ла­ш­ган ки­тоб иқти­со­ди­ёт ва хиз­мат кўр­са­тиш ка­сб-ҳу­нар кол­ле­жи­нинг маж­лислар за­ли­да бў­либ ўта­ди. Та­лаб­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2018 йил 14 сен­тябрь ку­ни со­ат 17.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Аук­ци­он сав­до­си­да қат­на­шиш учун та­лаб­но­ма­лар 20 ав­густ кун­дан бо­шлаб ҳар ку­ни со­ат 9.00 дан 17.00 га­ча (дам олиш ва бай­рам кун­ла­ри­дан та­шқа­ри) Ки­тоб ту­ма­ни, Кат­та йўл кў­ча­си­да жой­ла­ш­ган Ки­тоб иқти­со­ди­ёт ва хиз­мат кўр­са­тиш ка­сб-ҳу­нар кол­ле­жи би­но­си­да қа­бул қи­ли­на­ди. Аук­ци­он сав­до­ла­ри­да қат­на­ши­ши учун та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан ер участ­ка­си­га бўл­ган ҳуқуқ­ни бо­шланғич баҳо­си­нинг 60 фо­и­зи миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни, ҳар бир ер участ­ка­си учун алоҳи­да тар­тиб­да та­лаб­но­ма­лар қа­бул қи­ли­на­ди­ган охир­ги кун­га­ча, “Universal realtorlik markazi” Мчж­нинг “Ин­фин­банк” АТБ Қа­шқа­да­рё фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: 20208000805010589003, МФО 01135, СТИР 302437506.

Аук­ци­он сав­до­си ғо­ли­би сав­до ўт­ган кун­дан бо­шлаб 20 (йи­гир­ма) кун муд­дат ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни ту­зиш маж­бу­ри­я­ти­ни ола­ди.

За­ка­лат тўғри­си­да­ги ке­ли­шув им­зо­лан­ган­дан сўнг та­ла­б­гор сав­до таш­ки­лот­чи­си­га аук­ци­он сав­до­си ўт­ка­зиш тўғри­си­да­ги ха­бар­но­ма­да бел­ги­лан­ган муд­дат­да қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни та­лаб­но­ма би­лан бир­га тақ­дим эта­ди­лар: – Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си фуқа­ро­ла­ри – пас­порт нус­ха­си; – со­лиқ тў­лов­чи­нинг иден­ти­фи­ка­ция рақа­ми; – хо­ри­жий ҳуқуқий шах­слар – ни­зо­ми­нинг нус­ха­си; – хо­ри­жий фуқа­ро­лар – чет давлат мил­лий ёки ди­пло­ма­тик пас­пор­ти; – Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­да до­и­мий яшай­ди­ган ва яшаш гу­воҳ­но­ма­си­га эга бўл­ган шах­слар – яшаш гу­воҳ­но­ма­си нус­ха­си; – за­ка­лат пу­ли­ни тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқ­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си. сав­до­да иш­ти­рок этиш­ни хоҳла­ган та­ла­б­гор­лар ер май­дон­ла­ри би­лан Ки­тоб ту­ма­ни Ар­хи­тек­ту­ра ва қу­ри­лиш бо­шқар­ма­си му­та­хас­сисла­ри орқа­ли та­ни­ши­шла­ри мум­кин.

Му­ро­жа­ат учун ман­зил: Ки­тоб ту­ма­ни, Кат­та йўл кў­ча­си­да жой­ла­ш­ган Ки­тоб иқти­со­ди­ёт ва хиз­мат кўр­са­тиш ка­сб-ҳу­нар кол­ле­жи би­но­си. тел.: (0-375) 225-01-40, (+99895) 505-66-45.

ли­цен­зия: RR-0305.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.