“ол­ма­зор ки­чик са­но­ат зо­на­си” ак­ци­ядор­лик жа­ми­я­ти

Ҳур­мат­ли иш­би­лар­мон ва тад­бир­кор­лар!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Сиз­лар­ни жа­ми­ят ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган би­но ва ин­шо­от­лар­ни им­ти­ёз­ли ра­ви­ш­да узоқ муд­дат­ли ижа­ра­га бериш бўй­и­ча ўт­ка­зи­ла­ди­ган тан­лов­га та­клиф эта­ди.

асос: Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти­нинг 2017 йил 25 ок­тябр­да­ги Пқ-3356-рақам­ли ва 2017 йил 18 май­да­ги Пқ-2973-рақам­ли қа­рор­ла­ри, Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2014 йил 31 де­кабр­да­ги 378-рақам­ли қа­ро­ри ва 2017 йил 4 июл­да­ги 463-рақам­ли қа­рор­ла­ри, Тош­кент шаҳри ҳо­ки­ми­нинг 2017 йил 30 ок­тябр­да­ги 1453-рақам­ли ва 2017 йил 23 май­да­ги 638-рақам­ли, 2015 йил 12 ян­вар­да­ги 14-рақам­ли қа­рор­ла­ри. Тош­кент шаҳри­да фа­о­ли­ят кўр­са­та­ёт­ган ки­чик са­но­ат зо­на­ла­ри фа­о­ли­я­ти­ни му­во­фиқла­ш­ти­риш бўй­и­ча маъ­му­рий кен­гаш­нинг 2018 йил 14 ав­гу­ст­да­ги 18-рақам­ли ба­ё­ни.

“ол­ма­зор ки­чик са­но­ат зо­на­си”аж

Ман­зил: Тош­кент шаҳри, ол­ма­зор ту­ма­ни, ян­ги ол­ма­зор кў­ча­си, 51-уй. Уму­мий ер май­до­ни: 12,6 га. Ижа­ра­га бе­ри­ла­ёт­ган би­но­лар ва ин­шо­от­лар со­ни: 10 та лот. Жа­ми ижа­ра­га бе­ри­ла­ёт­ган май­дон: 5276,0 кв.м. ком­му­ни­ка­ция тар­моғи: электр энер­ги­я­си, газ тар­моқла­ри ва со­вуқ сув би­лан таъ­мин­лан­ган. Са­но­ат зо­на­си­нинг йў­на­ли­ши: электр тех­ни­ка­си ва халқ ис­ъте­мо­ли мол­ла­ри ишлаб чиқа­риш. тан­ло­в­да қат­на­шиш учун та­кли­флар­ни топ­ши­риш ман­зи­ли: “ол­ма­зор ки­чик са­но­ат зо­на­си” АЖ, Тош­кент шаҳри, ол­ма­зор ту­ма­ни, ян­ги ол­ма­зор кў­ча­си, 51-уй. тан­ло­в­да қат­на­шиш учун та­кли­флар­ни қа­бул қи­лиш муд­да­ти: 2018 йил 13 сен­тябрь со­ат 18.00. тан­лов ўт­ка­зиш са­на­си: 2018 йил 15 сен­тябрь со­ат 17.00. тан­лов ўт­ка­зиш ман­зи­ли: “ол­ма­зор ки­чик са­но­ат зо­на­си” АЖ, Тош­кент шаҳри, ол­ма­зор ту­ма­ни, ян­ги ол­ма­зор кў­ча­си, 51-уй. Маъ­лу­мот учун те­ле­фон­лар: 248-16-80, 248-22-71, 248-02-70 (факс). Элек­трон поч­та ман­зи­ли: oniks.mikond@mail.ru

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.