“кўч­мас мулк сав­до хиз­ма­ти” МЧЖ Хо­разм ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли

ти­зи­ми­да таш­кил­ла­ш­ти­ри­ла­ди­ган ах­бо­рот ва мас­лаҳат хиз­мат­ла­ри йў­ли би­лан ўт­ка­зи­ла­ди­ган кўч­мас мулк ва ун­га бўл­ган ҳуқуқла­ри­нинг сав­до сес­си­я­ла­ри­га та­клиф эта­ди.

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Сав­до­лар 2018 йил­нинг 17 ав­густ ку­ни­дан бо­шлаб ҳаф­та­нинг рас­мий иш кун­ла­ри туш­лик­ка­ча со­ат 9.00 дан со­ат 12.00 га­ча ўт­ка­зи­ла­ди. Сав­до­лар­га қуй­и­да­ги мулк­лар қўй­ил­моқ­да: “Хи­ва уни­вер­сал сав­до ком­плек­си” Аж­нинг 2018 йил 13 ав­густ, 5-маж­лис ба­ё­ни ва 2018 йил 14 ав­густ ку­ни­да­ги 428-бу­юрт­ма­но­ма­си­га асо­сан Хи­ва шаҳри, Ме­ва­стон маҳал­ла­си, Амир Те­мур кў­ча­си ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган қуй­и­да­ги мулк­лар:

1. Хо­разм ви­ло­я­ти, Хи­ва шаҳри, Ме­ва­стон маҳал­ла­си, Амир Те­мур кў­ча­си­да жой­ла­ш­ган “ёр­дам­чи би­но ва ан­жом­хо­на” би­но­си. Бо­шланғич баҳо­си – 40 189 240 сўм.

2. Хо­разм ви­ло­я­ти, Хи­ва шаҳри, Ме­ва­стон маҳал­ла­си, Амир Те­мур кў­ча­си­да жой­ла­ш­ган маъ­му­рий би­но­си. Бо­шланғич баҳо­си – 83 188 780 сўм.

3. Хо­разм ви­ло­я­ти, Хи­ва шаҳри, Ме­ва­стон маҳал­ла­си, Амир Те­мур кў­ча­си­да жой­ла­ш­ган ош­хо­на ва дўкон би­но­си. Бо­шланғич баҳо­си – 35 644 100 сўм.

Би­но-ин­шо­от­лар ва бар­ча мол-мулк­лар жам­лан­ма­си ҳам­да улар­га те­ги­шли ҳуж­жат­лар би­лан “Хи­ва уни­вер­сал сав­до ком­плек­си” Аж­нинг ма­съул хо­дим­ла­ри иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин. “Хи­ва уни­вер­сал сав­до ком­плек­си” Аж­нинг ман­зи­ли: Хо­разм ви­ло­я­ти, Хи­ва шаҳри, Ме­ва­стон маҳал­ла­си, Амир Те­мур кў­ча­си.

сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш ва сав­до вақти туш­лик­ка­ча со­ат 9.00дан со­ат 12.00га­ча қа­бул қи­ли­на­ди.

Ай­ни бир сав­до объ­ек­ти­га нис­ба­тан ик­ки ва ун­дан ор­тиқ ха­ри­дор­дан бу­юрт­ма­но­ма­лар тақ­дим эти­л­ган бўл­са, улар­дан қай­си би­ри ўз бу­юрт­ма­но­ма­си­да со­тув­чи­га ол­ди-сот­ди учун ях­ши­роқ шар­тлар­ни та­клиф эт­са, ўша сав­до ғо­ли­би, деб то­пи­ла­ди. Агар ха­ри­дор­лар­нинг бу­юрт­ма­но­ма­ла­ри­да бел­ги­лан­ган шар­тлар бир хил бўл­са, улар­дан би­рин­чи бў­либ бу­юрт­ма­но­ма тақ­дим эт­га­ни сав­до ғо­ли­би ҳи­собла­на­ди.

сав­до на­ти­жа­си­га кў­ра ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни ту­зиш ва у бўй­и­ча тў­ло­влар­ни амал­га оши­риш муд­да­ти “Хи­ва уни­вер­сал сав­до ком­плек­си” АЖ то­мо­ни­дан бел­ги­ла­на­ди.

сав­до­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар мулк бо­шланғич баҳо­си бўй­и­ча бел­ги­лан­ган ко­мис­си­он тў­ло­влар­ни Км­схнинг Хо­разм ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: 20208000004920609036, “Ипо­те­ка-бан­ки” АТИБ, Тинч­лик фи­ли­а­ли, МФО 00580, СТИР 207122519. Сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­лаб­но­ма­лар қа­бул қи­ли­на­ди­ган ман­зил: Ур­ганч шаҳри, Бо­бо­жа­нов кў­ча­си, 23-уй, 1-қа­ват, 2-хо­на. тел./факс: (0-362) 228-10-86. Элек­трон поч­та: rieltsavdo@inbox.uz. Ин­тер­нет

тар­моғи­да­ги веб-сайт: www.1kms.uz. ли­цен­зия: RR-0001.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.