Т у з а т и ш!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Га­зе­та­нинг 2018 йил 9 ав­густ кун­ги 90 (2413)-со­ни­да чоп эти­л­ган “сав­до­ин­те­грал” МЧЖГА те­ги­шли бўл­ган эъ­лон­га асо­сан:

1. “МТП трак­тор га­раж би­но ва ин­шо­от­ла­ри уму­мий ер май­до­ни 4828.22 кв.м.” ўр­ни­га “15718.64 кв.м.дан ибо­рат” деб ўқил­син.

2. “Трак­тор га­раж чой­хо­на би­но ва ин­шо­от­ла­ри уму­мий ер май­до­ни 1077,74 кв.м.” ўр­ни­га “1083.30 кв.м.” деб ўқил­син. Жа­ми уму­мий ер май­до­ни “16803.94 кв.м.”деб ўқил­син.

қў­шимча маъ­лу­мот учун ман­зил ва те­ле­фон: “сав­до­ин­те­грал” МЧЖ, Ан­ди­жон шаҳри, Али­шер На­во­ий шоҳкў­ча­си, 35-уй. тел.: (+99891) 496-04-60. ли­цен­зия: RR-0103.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.