“Чи­лон­зор ки­чик са­но­ат зо­на­си­ни бо­шқа­риш ди­рек­ци­я­си” давлат уни­тар кор­хо­на­си

Ҳур­мат­ли иш­би­лар­мон ва тад­бир­кор­лар!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ТАНЛОВ -

Сиз­лар­ни кор­хо­на ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган би­но ва ин­шо­от­лар­ни узоқ муд­дат­ли ижа­ра­га бериш бўй­и­ча ўт­ка­зи­ла­ди­ган тан­лов­га аклиф эта­ди

асос: Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти­нинг 2017 йил 18 май­да­ги Пқ-2973-рақам­ли ва 2017 йил 25 ок­тябр­да­ги Пқ-3356-рақам­ли қа­рор­ла­ри, Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2014 йил 31 декбр­да­ги 378-рақам­ли ва 2017 йил 24 ок­тябр­да­ги 872-рақам­ли қа­рор­ла­ри, Тош­кент шаҳри ҳо­ки­ми­нинг 2015 йил 12 ян­вар­да­ги 14-рақам­ли, 2017 йил 23 май­да­ги 638-рақам­ли, 2017 йил 28 ок­тябр­да­ги 1452-рақам­ли ва 2017 йил 30 ок­тябр­да­ги 1453-рақам­ли қа­рор­ла­ри ҳам­да Тош­кент шаҳри­да­ги ки­чик са­но­ат зо­на­ла­ри фа­о­ли­я­ти­ни му­во­фиқла­ш­ти­риш бўй­и­ча Маъ­му­рий кен­гаш­нинг 2018 йил 14 ав­гу­ст­да­ги 18-рақам­ли ба­ё­ни. “Чи­лон­зор ки­чик са­но­ат зо­на­си­ни бо­шқа­риш ди­рек­ци­я­си” ДУК Ман­зил: Тош­кент шаҳри, Чи­лон­зор ту­ма­ни, Бу­нёд­кор шоҳкў­ча­си, 29-уй. Уму­мий ер май­до­ни: 3,6 га. Ижа­ра­га бе­ри­ла­ёт­ган би­но ва ин­шо­от­лар со­ни: 3 та лот. Жа­ми ижа­ра­га бе­ри­ла­ёт­ган май­дон: 1933,0 кв.м. ком­му­ни­ка­ция тар­моғи: электр энер­ги­я­си ва со­вуқ сув би­лан таъ­мин­лан­ган. Са­но­ат зо­на­си­нинг йў­на­ли­ши: са­но­ат ва халқ ис­теъ­мо­ли маҳ­су­лот­ла­ри­ни ишлаб чиқа­риш. тан­ло­в­да қат­на­шиш учун та­кли­флар­ни топ­ши­риш ман­зи­ли: “Чи­лон­зор ки­чик са­но­ат зо­на­си­ни бо­шқа­риш” ДУК, Тош­кент шаҳри, Чи­лон­зор ту­ма­ни, Чи­лон­зор кў­ча­си, 2-уй. тан­ло­в­да қат­на­шиш учун та­кли­флар­ни қа­бул қи­лиш тартиби ва муд­да­ти: тан­ло­в­да иш­ти­рок этиш­ни ис­та­ган тад­бир­кор­лик субъ­ект­ла­ри бир ёки бир неч­та лот­лар­га та­кли­флар топ­ши­ри­шла­ри мум­кин. Та­кли­флар 2018 йил 13 сен­тябрь со­ат 18.00 га қа­дар қа­бул қи­ли­на­ди. тан­лов ўт­ка­зиш са­на­си: 2018 йил 15 сен­тябрь со­ат 12.00. тан­лов ўт­ка­зиш ман­зи­ли: “Чи­лон­зор ки­чик са­но­ат зо­на­си­ни бо­шқа­риш” ДУК, Тош­кент шаҳри, Чи­лон­зор ту­ма­ни, Чи­лон­зор кў­ча­си, 2-уй. Маъ­лу­мот учун те­ле­фон­лар: 271-10-63, (93) 596-80-39, (97) 700-91-82. Элек­трон поч­та ман­зи­ли: Chilonzor_ksz@mail.ru

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.