“Realtor Nukus Servis” МЧЖ

бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да қай­та ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­лар­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ТАНЛОВ - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Аук­ци­он сав­до­га Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш қў­ми­та­си­нинг 2018 йил 12 июн­да­ги 115-П-буй­руғи ва Ну­кус ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 2018 йил 2 июн­да­ги 852/6-рақам­ли қа­ро­ри­га ҳам­да “Realtor Nukus Servis” Мчж­нинг 10.08.2018 йил ба­ё­ни­га асо­сан як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун ер участ­ка­ла­ри­га ме­рос қи­либ қол­ди­ри­ла­ди­ган умр­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқи­ни ре­а­ли­за­ция қи­лиш бўй­и­ча Қо­рақал­поғи­стон Рес­пу­бил­ка­си Ну­кус ту­ма­ни­дан ер участ­ка­ла­ри аук­ци­он сав­до­га қай­та қўй­ил­моқ­да.

Ну­кус ту­ма­ни, “Тақыр­көл” ОФЙ, “Шор­көл” пунк­ти ҳу­д­у­ди­дан уй-жой қу­риш учун ажра­ти­л­ган, май­до­ни 400 м2 бўл­ган 1, 2, 3, 4, 6, 5-ер участ­ка­ла­ри. Ну­кус ту­ма­ни, “Бақан­шақ­лы” ОФЙ, “Туўа­тай” пунк­ти ҳу­д­у­ди­дан уй-жой қу­риш учин ажра­ти­л­ган, май­до­ни 400 м2 бўл­ган 23, 42-ер участ­ка­ла­ри. Ну­кус ту­ма­ни, “Ар­ба­шы” ОФЙ, “Жа­на-ну­кус” пунк­ти ҳу­д­у­ди­дан уй-жой қу­риш учин ажра­ти­л­ган, май­до­ни 400 м2 бўл­ган 19, 21, 50-ер участ­ка­ла­ри.

Ҳар би­ри­ниг бо­шланғич баҳо­си 13 160 (ўн уч минг бир юз ол­т­миш ) сўм. Аук­ци­он сав­до 2018 йил 17 сен­тябрь ку­ни со­ат 12.00 дан бо­шлаб Ну­кус ту­ма­ни 15-бо­ла­лар му­сиқа мак­та­би­нинг маж­лислар за­ли­да ўт­ка­зи­ли­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз. Бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти 2018 йил 14 сен­тябрь ку­ни со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди. Бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш эъ­лон жо­рий қи­лин­ган кун­дан бо­шлаб рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га қа­дар қа­бул қи­ли­на­ди (туш­лик 13.00 дан 14.00 га қа­дар). сав­до­га қўй­и­л­ган ер ўрин­ла­ри би­лан Ну­кус ту­ма­ни ҳо­ким­ли­ги ва­кил­ла­ри иш­ти­ро­ки­да тўғри­дан-тўғри ўрин­лар­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин. Аук­ци­он сав­до­си­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш га­зе­та­да эъ­лон жо­рий қи­лин­ган кун­дан бо­шлаб “Realtor Nukus Servis” МЧЖ то­мо­ни­дан иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га қа­дар қа­бул қи­ли­на­ди. Аук­ци­он сав­до­ла­ри­да иш­ти­рок этиш ис­та­ги­да бўл­ган та­ла­б­гор­лар аук­ци­он таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат пу­ли тўғри­си­да­ги ке­ли­шув шар­тно­ма­си­га асо­сан мулк бо­шланғич баҳо­си­дан 100 фо­и­зи миқ­до­ри­да за­ка­лат пу­ли­ни “Realtor Nukus Servis” Мчж­нинг Ну­кус шаҳри “Қи­ш­лоққу­ри­лиш­банк” АТБ ҳ/р: 2020 8000 3006 2230 7001, МФО 00588, СТИР 303968027, ОКОНХ 83300 га тўлашла­ри шарт. сав­до ғо­ли­би сав­до ку­ни­дан бо­шлаб 20 (йи­гир­ма) кун муд­дат ичи­да ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш шар­тла­ри юкла­ти­ла­ди. Аук­ци­он сав­до­да қат­на­шиш учун сав­до таш­ки­лот­чи­си ва та­ла­б­гор ўр­та­си­да за­ка­лат тўғри­си­да­ги ке­ли­шув им­зо­ла­на­ди, шун­дан сўнг та­ла­б­гор сав­до таш­ки­лот­чи­си­га аук­ци­он сав­до­си ўт­ка­зиш тўғри­си­да­ги ха­бар­но­ма­да бел­ги­лан­ган муд­дат­лар­да қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни ило­ва қи­л­ган ҳол­да аук­ци­он сав­до­да қат­на­ши­ш­га бу­юрт­ма­но­ма­ни тақ­дим эта­ди: – Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си фуқа­ро­ла­ри – пас­пор­ти нус­ха­си; – хо­ри­жий юри­дик шах­слар – улар­нинг давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма нус­ха­си, таъ­сис­чи­лар рўй­ха­ти ва уста­ви­ни бел­ги­лан­ган тар­тиб­да ле­га­ли­за­ция қи­лин­ган нус­ха­си; – хо­ри­жий фуқа­ро­лар – чет давлат мил­лий ёки ди­пло­ма­тик пас­пор­ти; – Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­да до­и­мий яшай­ди­ган ва яшаш гу­воҳ­но­ма­си­га эга бўл­ган шах­слар – яшаш гу­воҳ­но­ма­си нус­ха­си;

– аук­ци­он сав­до ўт­ка­зи­ли­ши тўғри­си­да­ги ха­бар­но­ма­да кўр­са­ти­л­ган банк ҳи­соб рақа­ми­га за­ка­лат пу­ли­ни тўла­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си­ни тақ­дим эта­ди.

Бу­юрт­ма­но­ма­лар қа­бул қи­ли­на­ди­ган ман­зил: Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си, Ну­кус шаҳри, Қо­рақал­поғи­стон кў­ча­си, 9-уй.

Мўл­жал: “Ипо­те­ка-банк” АТИБ. те­ле­фон: (0-361) 222-47-94, элек­трон поч­та: realtornukus@umail.uz. ли­цен­зия: RR-0265.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.