Дастлаб­ки ға­ла­ба

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Ин­до­не­зи­яда таш­кил эти­л­а­ёт­ган “Осиё ўй­ин­ла­ри – 2018” расман 18 ав­густ ку­ни очил­са-да, ал­лақа­чон фут­бол бел­ла­шувла­ри бо­шла­ниб кет­ди.

Ўт­ган ку­ни “B” гу­руҳи­да Ўз­бе­ки­стон тер­ма жа­мо­аси бан­гла­деш­лик фут­бол­чи­лар би­лан бел­ла­ш­ди. Учра­шув фут­бол­чи­ла­ри­миз­нинг тў­ла устун­ли­ги­да ўт­ди. Ўй­ин­нинг 23 дақиқа­си­да За­биҳил­ло Ўрин­бо­ев ҳи­соб­ни оч­ган бўл­са-да, танаф­фу­с­га қа­дар дар­во­за­лар­га бо­шқа голл ки­ри­тил­ма­ди. Ик­кин­чи тайм­нинг 57-дақиқа­си­да До­стон­бек Ҳам­да­мов ҳи­соб­ни 2:0 кўри­ни­ши­га олиб кел­ди. ора­дан 9 дақиқа ўт­гач, Икром Али­бо­ев ҳи­соб­ни йи­ри­кла­ш­тир­ди – 3:0.

Шун­дай қи­либ фут­бол­чи­ла­ри­миз дастлаб­ки ға­ла­ба­ни ни­шон­ла­ш­ди. Рав­шан Ҳай­да­ров шо­гирд­ла­ри­га кел­гу­си баҳслар­да ҳам му­ваф­фақи­ят­лар ти­лаб қо­ла­миз.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.