“Биз­нес-daily Ме­диа” но­шир­лик уйи МЧЖ

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Бош ди­рек­тор У. Н. Ну­су­ров Ман­зил: Тош­кент шаҳри, 100066, Ис­лом Ка­ри­мов кў­ча­си, 55-уй. Бир­ла­ш­ган таҳри­ри­ят Б. Эга­мқу­лов (Бош муҳар­рир ўрин­боса­ри), а.ка­ри­мов (Ма­съул муҳар­рир), а. нар­ма­нов (Ма­съул ко­тиб). 2013 йил 12 ап­рел­да Ўз­бе­ки­стон Мат­бу­от ва ах­бо­рот агент­ли­ги­да 0064-сон би­лан қай­та рўй­хат­дан ўт­ган. Би­чи­ми – А-3, ҳа­жми – 3 босма та­боқ. Бу­юрт­ма: Г – 801. А-2016. Нашр кўр­сат­ки­чи: як­ка тар­тиб­да­ги обу­на­чи­лар учун – 160, таш­ки­лот­лар учун – 161. “Шарқ” НМАК босма­хо­на­си­да чоп этил­ди. Босма­хо­на ман­зи­ли: Тош­кент шаҳри, Бу­юк Ту­рон кў­ча­си, 41.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.