Халқа­ро тур­нир­да­ги му­ваф­фақи­ят

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА -

Осто­на­да 2002-2003 йил­лар­да туғи­л­ган ўсмир­лар ва 2003-2004 йил­лар­да туғи­л­ган қиз­лар ўр­та­си­да Аман­бек Ма­ка­на­лин, Ер­лан Нок­кер­бе­ков ва Жа­нат Са­те­нов хо­ти­ра­си­га бағи­шлан­ган халқа­ро бокс тур­ни­ри бў­либ ўт­ди.

Му­со­бақа­да Рос­сия, Қо­зоғи­стон, Ўз­бе­ки­стон, То­жи­ки­стон, Қи­рғи­зи­стон ва Мўғу­ли­стон­дан кел­ган 186 на­фар йи­гит-қиз ғо­ли­б­лик учун ку­раш олиб бо­ри­ш­ди.

Таъ­кид­лаш жо­из­ки, бокс­чи­ла­ри­миз му­со­бақа­да му­ваф­фақи­ят­ли иш­ти­рок эти­ш­ди. 46 кг. ва­зн­да ринг­га кўти­ри­л­ган Ди­л­шод Аб­дул­ла­ев шоҳ­су­па­нинг энг юқо­ри поғо­на­си­дан жой ол­ди. Уч чарм қўлқоп уста­миз – Шоҳруҳ Рў­зи­бо­ев (44 кг.), Руслан Аб­дул­ла­ев (57 кг.) ва Ло­гин Пет­ров (66 кг.) эса тер­ма­миз ҳи­со­би­га ку­муш ме­дал­лар тақ­дим эт­ди.

Яна бир ва­ки­ли­миз Шоҳ­жаҳон Аб­дул­ла­ев (80 кг.) брон­за ме­дал­га са­зо­вор бўл­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.