“Қи­ш­лоққу­ри­лиш­банк” АТБ пул са­наш ма­шин­ка­ла­ри­ни со­тиб олиш бўй­и­ча тан­лов сав­до­ла­ри­ни эъ­лон қи­ла­ди.

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ОБЩЕСТВО -

Ти­жо­рат та­кли­фла­ри 2018 йил 30 ав­гу­ст­га қа­дар қа­бул қи­ли­на­ди. Ба­таф­сил маъ­лу­мот­лар­ни ва тан­лов ҳуж­жат­ла­ри­ни қуй­и­да­ги ман­зил­дан оли­шин­гиз мум­кин: 100060, Тош­кент ш., На­во­ий кў­ча­си, 18-а уй. Те­ле­фон­лар: 150-76-77, 150-79-41.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.