“Элек­трон он­лайн-аук­ци­он­ла­ри­ни таш­кил этиш мар­ка­зи” ДУКГА

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ОБЩЕСТВО -

I. Мини АТС Panasonic NS500 - баҳо­си 7 400 000 сўм: II. Panasonic KX-TS2350UA 7 та - ҳар би­ри­нинг баҳо­си 195 000 cўм. III. Panasonic KX-TS500MX 8 та - ҳар би­ри­нинг баҳо­си 133 400 сўм. Юқо­ри­да кел­ти­ри­л­ган мини АТС Panasonic NS500 ва Panasonic KX-TS2350UA, Panasonic KX-TS500MX те­ле­фон ап­па­рат­ла­ри бўй­и­ча ба­таф­сил маъ­лу­мот­лар­ни қуй­и­да­ги ман­зил бўй­и­ча оли­шин­гиз мум­кин: Тош­кент шаҳри, Яш­но­бод ту­ма­ни, Авиа­со­злар кў­ча­си, 4-даҳа­си, 68-уй. Тел.: (0371) 202-21-17, (99) 846-86-88.

Та­кли­флар уш­бу эъ­лон чоп эти­л­ган кун­дан бо­шлаб 10 кун ичи­да қа­бул қи­ли­на­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.