Ҳур­мат­ли иш­би­лар­мон ва тад­бир­кор­лар!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ИЖАРА -

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си­нинг Тош­кент шаҳри ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си ҳу­зу­ри­да­ги Тош­кент шаҳри давлат мул­ки­ни ижарага бе­риш мар­ка­зи ху­су­сий сек­тор­ни кен­гай­ти­риш, ки­чик биз­не­сни ва тад­бир­кор­лик­ни ри­вож­лан­ти­ри­ш­га кў­ма­кла­шиш ҳам­да давлат мул­ки­дан яна­да оқи­ло­на фой­да­ла­ниш мақ­са­ди­да қуй­и­да­ги ман­зил­лар бўй­и­ча жой­ла­ш­ган би­но­лар­да­ги бўш май­дон­лар­ни ижарага олиш­ни та­клиф эта­ди:

Тош­кент шаҳри давлат мул­ки­ни ижарага бе­риш мар­ка­зи­нинг ман­зи­ли: Тош­кент шаҳри, Ми­ро­бод ту­ма­ни, Амир Те­мур шоҳкў­ча­си, 16-а уй, поч­та ин­дек­си: 100060, те­ле­фон: 233-35-46, 233-72-72, факс: 236-39-94 рақам­ла­ри­га му­ро­жа­ат қи­ли­шин­гиз мум­кин. Элек­трон ман­зил: Tashkent_ijara@mail.ru Та­клиф эти­л­а­ёт­ган би­но май­дон­ла­ри­дан бел­ги­лан­ган мақ­сад­лар­да фой­да­ла­ниш, соз ҳо­лат­да сақлаш ва ижа­ра тў­ло­ви ҳам­да ком­му­нал-экс­плу­а­та­ци­он тў­ло­вла­ри­ни ўз вақти­да амал­га оши­риш ва Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2009 йил 8 ап­рел­да­ги 102-рақам­ли ҳам­да 2011 йил 30 но­ябр­да­ги 315-рақам­ли қа­ро­ри та­ла­б­ла­ри асо­си­да ижарага бе­ри­ла­ди.

Ижа­ра шар­тно­ма­си­га ком­му­нал ва экс­плу­а­та­ци­он тў­ло­вла­ри кир­май­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.