“Qarshi ko‘chmas mulk savdo”

ри­эл­тор­лик таш­ки­ло­ти очиқ аукцион сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

2018 йил­нинг 3 сен­тябрь ку­ни со­ат 10.00 да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очик аукцион сав­до­га қуй­и­да­ги кўч­мас мулк объ­ек­ти қўй­и­ла­ди:

Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти хў­жа­лик су­ди­нинг 2015 йил 25 сен­тябр­да­ги 18-1505/21239-ҳал қи­лув қа­ро­ри би­лан банк­рот, деб эъ­ти­роф эти­л­ган, Ко­сон ту­ма­ни, “Фай­зул­ло Изо­мов” кўп тар­моқ­ли ху­су­сий сав­до кор­хо­на­си кре­ди­тор­ла­ри­нинг 2018 йил 16 июл­да­ги 7-қа­ро­ри ва Суд ту­га­тиш бо­шқа­рув­чи­си­нинг 2018 йил 13 ав­гу­ст­да­ги 43/18-ха­ти­га асо­сан очиқ аукцион сав­до­га қўй­и­л­ган, Ко­сон ту­ма­ни, “Фай­зул­ло Изо­мов” кўп тар­моқ­ли ху­су­сий сав­до кор­хо­на­си­га қа­рашли, Ко­сон ту­ма­ни, Дўст­лик маҳал­ла фуқа­ро­лар йиғи­ни ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган “Ав­то­мо­бил­лар­ни ювиш шо­хоб­ча­си, сав­до дўко­ни ва ош­хо­на­си” уму­мий май­до­ни 281,55 м2, қу­ри­лиш май­до­ни 262,98 м2 (3 та ли­тер­да­ги сав­до дўко­ни ва ош­хо­на би­но­ла­ри) мул­кий ма­жмуа си­фа­ти­да. Бо­шланғич баҳо­си – 103 552 000 сўм.

Очиқ аукцион сав­до­си Қар­ши шаҳри, Бу­нёд­кор­лик кў­ча­си­да аукцион ко­мис­си­я­си иш­ти­ро­ки­да, мулк­нинг бо­шланғич баҳо­си­ни оши­риш тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди.

Сав­до­га қат­на­шиш учун ари­за­лар эъ­лон чиққан кун­дан бо­шлаб ҳар ку­ни, дам олиш кун­ла­ри (шан­ба ва як­шан­ба) ва бай­рам кун­ла­ри­дан та­шқа­ри со­ат 10.00 дан 17.00 га­ча “Qarshi ko‘chmas mulk savdo” ри­эл­тор­лик таш­ки­ло­ти офи­си би­но­си (Қар­ши шаҳри, Бу­нёд­кор­лик кў­ча­си)да қа­бул қи­ли­на­ди. Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш 2018 йил 31 ав­густ ку­ни со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Қи­зиқиш бил­дир­ган та­ла­б­гор­лар мулк­лар ҳақи­да­ги маъ­лу­мот би­лан Қар­ши шаҳри, Бу­нёд­кор­лик кў­ча­си ман­зил­да та­ни­ши­шла­ри мум­кин.

Сав­до ғо­ли­би со­тув­чи би­лан аукцион ўт­ка­зи­л­ган кун­дан бо­шлаб 10 кун ичи­да ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни ту­зи­ши ло­зим. Со­тув­чи то­мо­ни­дан мулк­лар учун тў­ло­влар­ни амал­га оши­риш муд­да­ти ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зи­л­ган­да бел­ги­ла­на­ди. Сав­до­лар­да қат­на­шиш ис­та­ги­да бўл­ган та­ла­б­гор­лар: Сав­до­га қўй­и­л­ган мулк­ни со­тиб олиш учун та­лаб­но­ма, “За­ка­лат пу­ли тўғри­си­да ке­ли­шув”, маз­кур ке­ли­шув­га асо­сан сав­до­га қўй­и­л­ган мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­и­зи миқ­до­ри­да за­ка­лат пу­ли­ни тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат, юри­дик шахс учун: таш­ки­лот ни­зо­ми ва рўй­хат­дан ўтиш гу­воҳ­но­ма­си ҳам­да жис­мо­ний шахс учун: фуқа­ро­лик пас­пор­ти нус­ха­си­ни так­дим қи­ли­шла­ри шарт. Агар­да аук­ци­он­га та­ла­б­гор­нинг ўр­ни­га ва­ко­лат­ли шахс қат­наш­са, маз­кур шах­снинг пас­порт нус­ха­си ва унинг но­ми­га бе­ри­л­ган ишонч­но­ма­ни тақ­дим қи­лиш ло­зим. За­ка­лат пу­ли­ни тўлаш учун рек­ви­зит­лар: “Qarshi ko‘chmas mulk savdo” ри­эл­тор­лик таш­ки­ло­ти, СТИР 302722950, ОКОНХ 83300, “Ипо­те­ка-банк” АТИБ Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли, МФО 00190, ҳи­соб рақа­ми 20208000900259857001. Ман­зил: Қар­ши шаҳри, Бу­нёд­кор­лик кў­ча­си. (со­биқ Б.шерқу­лов кў­ча­си). Мўл­жал: UCELL ком­па­ни­я­си рў­па­ра­си­да. Те­ле­фон: (+998 75) 225-16-81. E-mail: qkms0180@yandex.ru Ли­цен­зия: RR-0180.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.