“Сир­да­рё ви­но” АЖ ак­ци­ядор­ла­ри диққатига!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ЖАМИЯТ -

Ак­ци­ядор­лар­нинг нав­бат­дан та­шқа­ри уму­мий йиғи­ли­ши тўғри­си­да ха­бар.

Ку­за­тув кен­га­ши­нинг қа­ро­ри­га асо­сан, 2018 йил 27 ав­густ ку­ни со­ат 11.00 да жа­ми­ят маж­лислар за­ли­да “Сир­да­рё ви­но” АЖ ак­ци­ядор­ла­ри­нинг нав­бат­дан та­шқа­ри уму­мий йиғи­ли­ши бў­либ ўта­ди.

Эми­тент­нинг но­ми ва жой­ла­ш­ган ман­зи­ли: “Сир­да­рё ви­но” АЖ, Сир­да­рё ви­ло­я­ти, Сир­да­рё шаҳри, Қ.мул­ла­ев кў­ча­си, 11-а уй.

Уму­мий йиғи­лиш ўт­ка­зиш са­на­си, вақти ва жойи: 2018 йил 27 ав­густ ку­ни со­ат 11.00 да жа­ми­ят маж­лислар за­ли­да.

Ак­ци­ядор­лар­нинг нав­бат­дан та­шқа­ри уму­мий йиғи­лиш кун тар­ти­би: 1. “Сир­да­рё ви­но” ак­ци­ядор­лик жа­ми­я­ти­нинг “Ўз­ша­роб­са­но­ат” Аж­дан 1 400 000 000 сўм миқ­до­ри­да мо­ли­явий қарз ма­б­лағи­ни оли­ш­га ва мо­ли­явий қарз таь­ми­но­ти си­фа­ти­да жа­ми­ят­га те­ги­шли мол-мулк­ла­ри­ни га­ров­га қўй­и­ш­га рух­сат бе­ри­ли­ши. 2. “Сир­да­рё ви­но” ак­ци­ядор­лик жа­ми­я­ти ку­за­тув кен­га­ши­нинг тар­ки­би­ни қай­та сай­лаш. 3. “Ку­за­тув кен­га­ши аъ­зо­ла­ри­ни ва ко­ти­би­ни му­ко­фот­лаш миқ­до­ри­ни бел­ги­лаш тар­ти­би­нинг ян­ги таҳри­ри­ни та­с­диқлаш.

Жа­ми­ят Ку­за­тув кен­га­ши то­мо­ни­дан жа­ми­ят ак­ци­ядор­ла­ри ре­ест­ри­ни ту­зиш тўғри­си­да­ги қа­рор қа­бул қи­лин­ган са­на: 2018 йил 13 ав­густ. Уму­мий йиғи­лиш ўт­ка­зиш тўғри­си­да ак­ци­ядор­лар­га ха­бар бе­риш ре­естр­ни ёпиш са­на­си: 2018 йил 15 ав­густ. Уму­мий йиғи­ли­ш­да иш­ти­рок этиш ҳуқуқи­га эга бўл­ган ак­ци­ядор­лар рўй­ха­ти­ни ту­зиш са­на­си: 2018 йил 23 ав­густ.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.