Шам­сид­дин Санкт-пе­тер­бург тур­ни­ри­да

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Рос­си­я­нинг Санкт-пе­тер­бург шаҳри­да ну­фуз­ли тур­нир бо­шлан­ди. Му­ко­фот жа­мғар­ма­си 680 000 рубл­ни таш­кил эт­ган маз­кур му­со­бақа­да 355 на­фар шах­мат­чи иш­ти­рок эт­моқ­да. Тур­нир­нинг ну­фу­зи ба­ланд­ли­ги­ни шун­дан ҳам би­лиш мум­кин­ки, ун­да рей­тинг да­ра­жа­си 2600 дан юқо­ри бўл­ган 25 на­фар халқа­ро гросс­мей­стер ҳам қат­на­шяп­ти. Бу тур­нир­да ҳа­мюр­ти­миз Шам­сид­дин Воҳи­дов до­на су­ра­ди. У 2002 рей­тинг оч­ко­га эга.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.