Ол­дин­да 4-са­ра­лаш босқи­чла­ри

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Шу кун­лар­да кўҳ­на қитъа май­дон­ла­ри­да Ев­ро­па ли­га­си са­ра­лаш босқи­чла­ри қизғин да­вом эт­моқ­да. Нав­бат­да­ги тур ўй­ин­ла­ри­дан сўнг са­ра­лаш­нинг 4-босқи­чи­га чиққан бар­ча жа­мо­алар но­ми маъ­лум бўл­ди.

Шун­дай қи­либ, Ев­ро­па ли­га­си­нинг 4-са­ра­лаш босқи­чи­да қуй­и­да­ги жа­мо­алар иш­ти­рок эти­ша­ди:

“Уфа”, “Зе­нит” (Рос­сия), “Сиг­ма” (Че­хия), АЕК (Кипр), “Олим­пий­ца” (Сло­ве­ния), “Лейп­циг” (Гер­ма­ния), “Ко­пен­га­ген” (Да­ния), ЧФР, ФК ФКСБ (Ру­ми­ния), “Миддтюл­ланд”, “Брондбью” (Да­ния), “Тор­пе­до” Ку­та­и­си (Гру­зия), “Моль­де”, “Сарп­сборг”, “Ро­сен­борг” (Но­р­ве­гия), “Се­ви­лья” (Ис­па­ния), АПОЭЛ, “Апол­лон” (Кипр), “Олим­пи­а­кос” (Гре­ция), “Мак­ка­би” (Исро­ил), “Бе­шик­тош” (Тур­кия), “Ата­лан­та” (Ита­лия), “Ба­зель” (Швей­ца­рия), “Ду­де­ланж” (Люк­сем­бург), “Лу­до­го­рец” (Бол­га­рия), “Генк”, “Гент” (Бель­гия), “Рей­н­жерс” (Шот­лан­дия), “Трен­чин” (Сло­ва­кия), “Пар­ти­зан” (Сер­бия), “Ра­пид” (Ав­стрия), “Бор­до” (Фран­ция), “Бёр­н­ли” (Ан­глия), “За­ря” (Укра­и­на).

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.