Ман­на бўтқа­си­ни еманг!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ - Б. УММАТОВ тай­ёр­ла­ди.

Сўнг­ги йил­лар­да спорт­чи­лар­нинг тақиқлан­ган озуқа­лар­ни ис­теъ­мол қи­ли­ши би­лан боғ­лиқ воқе­а­лар кў­пайиб, ун­га си­ё­сий тус бе­риш ҳол­ла­ри ҳам учраб ту­рибди. Ай­рим спорт­чи­лар эса тақиқлан­ган маҳ­су­лот­лар рўй­ха­ти кў­пайиб ке­та­ёт­га­ни­дан хаво­тир­да.

Ма­са­лан, биз­нинг ҳу­д­уд­да кўп ис­теъ­мол қи­ли­на­ди­ган “ман­ная ка­ша”, яъ­ни ман­на кру­па­си­дан тай­ёр­ла­на­ди­ган бўтқа WADA то­мо­ни­дан тақиқлан­ган озуқа­лар қа­то­ри­га ки­ри­ти­л­га­ни­дан кўп­чи­лик­нинг ха­ба­ри йўқ бўл­са ке­рак. Халқа­ро ан­ти­до­пинг агент­ли­ги хо­дим­ла­ри бун­га изоҳ бе­рар экан, бўтқа тар­ки­би­да ин­сон­нинг жис­мо­ний ҳо­ла­ти­ни сунъ­ий ра­ви­ш­да кўта­риб бе­ра­ди­ган мод­да­лар бор­ли­ги­ни таъ­кид­ла­ша­ди. Шу бо­ис, про­фес­си­о­нал спорт би­лан шуғул­ла­нув­чи­лар бун­дай бўтқа­ни та­нав­вул қи­ла олиш­май­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.