“Best realtor” МЧЖ қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си фи­ли­а­ли бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - РАЗВИТИЕ - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Аук­ци­он сав­до­га Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2018 йил 25 ав­гу­ст­да­ги 685-қа­ро­ри­га асо­сан, “Та­хи­а­т­ош Нефт Ба­за­си” Мчж­нинг 2018 йил 22 май кун­ги 145-буй­руғи ва 2018 йил 21 сен­тябр­да­ги 06-1601-ха­ти­га асо­сан қуй­и­да­ги кўч­мас мулк­лар қўй­ил­моқ­да:

1. қўнғи­рот ту­ма­ни, қўнғи­рот офй­да жой­ла­ш­ган 150 бош қо­ра мол­га мўл­жал­лан­ган мол се­мир­ти­риш ком­плек­си. Бо­шланғич баҳо­си – 6.928.426.761 (ол­ти мил­ли­ард тўққиз юз йи­гир­ма сак­киз мил­ли­он тўрт юз йи­гир­ма ол­ти минг ет­ти юз ол­т­миш бир) сўм.

2. Эл­ли­кқалъа ту­ма­ни Са­ра­бий қфй, Бў­стон-бе­ру­ний йў­ли ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган қу­ри­ли­ши ту­гал­лан­ма­ган гў­шт­ни қай­та ишлаш це­хи. Бо­шланғич баҳо­си 683.115.709 (ол­ти юз сак­сон уч мил­ли­он бир юз ўн беш минг ет­ти юз тўққиз) сўм.

аук­ци­он сав­до 2018 йил 30 ок­тябрь ку­ни со­ат 11.00 да ўт­ка­зи­ла­ди. Та­ла­б­гор­лар­дан бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш 2018 йил 29 ок­тябрь ку­ни со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди. Бу­юрт­ма­но­ма­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 9.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди. Маз­кур мулк­лар 2018 йил 26 ок­тябрь ку­ни ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­да со­тил­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий аук­ци­он сав­до 2018 йил­нинг 15 но­ябрь ку­ни са­ат 11.00 да ўт­ка­зи­ли­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз. Та­к­ро­рий сав­до бўй­и­ча бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш 2018 йил 14 но­ябрь ку­ни со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди. Аук­ци­он сав­до­да иш­ти­рок этиш ис­та­ги­да бўл­ган та­ла­б­гор­лар бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни сав­до таш­ки­лот­чи­си­нинг www.emulk. uz сай­ти орқа­ли ма­со­фа­дан ту­риб элек­трон-он­лайн тарз­да ҳам топ­ши­ри­шла­ри мум­кин.

Та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ўза­ро их­ти­ё­рий ту­зи­ла­ди­ган шар­тно­ма асо­си­да энг кам ой­лик иш ҳақи­нинг 50 фо­и­зи миқ­до­ри­да­ги ҳақ эва­зи­га ах­бо­рот ва мас­лаҳат хиз­мат­ла­ри­дан фой­да­ла­ни­шла­ри мум­кин.

Аук­ци­он сав­до­да қат­на­шиш ис­та­ги­да бўл­ган та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­и­зи миқ­до­ри­да за­ка­лат пу­ли­ни “Best realtor” МЧЖ Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си фи­ли­а­ли­нинг “Ту­рон­банк” АТБ Ну­кус шаҳар фи­ли­а­ли­да­ги куй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: 2020 8000 7004 3360 1014, МФО 00585, СТИР 303179580.

Сав­до ғо­ли­би­га сав­до ку­ни­дан бо­шлаб 20 (йи­гир­ма) кун муд­дат ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди.

аук­ци­он сав­до­да қат­на­шиш учун сав­до таш­ки­лот­чи­си ва та­ла­б­гор ўр­та­си­да за­ка­лат тўғри­си­да­ги ке­ли­шув им­зо­ла­на­ди, шун­дан сўнг та­ла­б­гор сав­до таш­ки­лот­чи­си­га аук­ци­он сав­до­ни ўт­ка­зиш тўғри­си­да­ги ха­бар­но­ма­да бел­ги­лан­ган муд­дат­лар­да қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни ило­ва қи­л­ган ҳол­да аук­ци­он сав­до­да қат­на­ши­ш­га бу­юрт­ма­но­ма­ни тақ­дим эта­ди:

– юри­дик шах­слар учун – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма­нинг нус­ха­си, шу­нин­г­дек, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг сав­до­да қат­на­ши­ши учун қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган, унинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ишонч­но­ма;

– жис­мо­ний шах­слар учун – пас­порт­нинг нус­ха­си, сав­до­да тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил қат­на­ш­ган тақ­дир­да, шу­нин­г­дек, қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ишонч­но­ма;

– за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си.

Бу­юрт­ма­но­ма­лар қа­бул қи­ли­на­ди­ган ва аук­ци­он сав­до ўт­ка­зи­ла­ди­ган ман­зил: Ну­кус шахри, Амир Те­мур кў­ча­си, 122-уй, 4-хо­на. те­ле­фон: (998 90) 591-00-22, (998 97 505-08-83). Рас­мий сай­ти­миз: www.emulk.uz. Элек­трон поч­та: qrbestrealtor@mail.ru. ли­цен­зия: RR0225.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.