“Best realtor” МЧЖ на­во­ий мин­тақа­вий фи­ли­а­ли бо­шланғич баҳо­си босқич­ма­босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - РАЗВИТИЕ - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Сав­до­га “Ми­к­ро­кре­дит­банк” АТБ На­во­ий ви­ло­ят фи­ли­а­ли­нинг 24.09.2018 йил­да­ги 04-01/2812-бу­юрт­ма ха­ти­га асо­сан На­во­ий ви­ло­я­ти, Ха­тир­чи ту­ма­ни, Ян­ги­ра­бод шаҳри, Нав­баҳор МФЙ ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган, уму­мий фой­да­ли май­до­ни 369,0 кв.м., фой­да­ли май­до­ни 244,88 кв.м, қу­ри­лиш ўр­ни 320,55 кв.м. бўл­ган 13 та хо­на­дан ибо­рат “Ми­к­ро­кре­дит­банк” АТБ На­во­ий ви­ло­я­ти Ха­тир­чи­ми­ни бан­ки би­но­си қўй­ил­моқ­да. Бо­шланғич баҳо­си – 50 500 000 сўм.

аук­ци­он сав­до 2018 йил­нинг 29 ок­тябрь ку­ни со­ат 16.00 да бў­либ ўта­ди. Бу­юрт­ма­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 9.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик). Бу­юрт­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2018 йил 26 ок­тябрь со­ат 16.00.

Юқо­ри­да­ги мулк 2018 йил 29 ок­тябр­да­ги сав­до­да со­тил­ма­ган тақ­дир­да та­к­ро­рий аук­ци­он сав­до 2018 йил 29 но­ябрь ку­ни со­ат 16.00 да бў­либ ўта­ди. Та­к­ро­рий сав­до кун­ла­ри учун бу­юрт­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2018 йил 28 но­ябрь ку­ни со­ат 16.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Сав­до­да қат­на­шиш учун бу­юрт­ма би­лан бир­га­лик­да қуй­и­да­ги­лар тақ­дим эти­л­а­ди:

– юри­дик шах­слар учун – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма­нинг нус­ха­си, шу­нин­г­дек, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг сав­до­да қат­на­ши­ши учун қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган, унинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ишонч­но­ма;

– жис­мо­ний шах­слар учун – пас­порт­нинг нус­ха­си, сав­до­да тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил қат­на­ш­ган тақ­дир­да, шу­нин­г­дек, қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ишонч­но­ма;

– аук­ци­он тўғри­си­да­ги бил­ди­риш­но­ма­да кўр­са­ти­л­ган банк ҳи­соб рақа­ми­га за­ка­лат тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си.

Сав­до ғо­ли­би­га аук­ци­он ўт­ка­зи­л­ган кун­дан бо­шлаб 20 (йи­гир­ма) кун ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни ту­зиш ва маз­кур шар­тно­ма­да бел­ги­ла­на­ди­ган муд­дат­да мулк учун тў­лов­ни тў­лиқ амал­га оши­риш маж­бу­ри­ят­ла­ри юкла­ти­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар объ­ект бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 (ўн беш) фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни сав­до таш­ки­лот­чи­си “Best realtor” МЧЖ На­во­ий мин­тақа­вий фи­ли­а­ли­нинг “Ми­к­ро­кре­дит­банк” АТБ На­во­ий фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: 2020 8000 2004 3360 1016. МФО 00198, СТИР 303179580.

Сав­до­да қат­на­шиш учун бу­юрт­ма­лар қа­бул қи­ли­на­ди­ган ва сав­до ўт­ка­зи­ла­ди­ган ман­зил: На­во­ий шаҳри, Ға­ла­ба шоҳкў­ча­си, 131-“а” уй, те­ле­фон: (+998 98) 778-15,61, (+998 97) 377-17-15. Рас­мий сайт­миз: www.emulk.uz, элек­трон поч­та­миз: best.navoiy@inbox.uz. ли­цен­зия: RR-0225.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.