Бил­ди­риш­но­ма “Фар Пи­ра­ми­да Ин­вест” МЧЖ

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - РАЗВИТИЕ -

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Фарғо­на ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг 2018 йил 22 сен­тябрь кун­ги 199хус/б-буй­руғи­га асо­сан “Biznes Daily Бир­жа” га­зе­та­си­нинг 2018 йил 22 сен­тябрь кун­ги №109(2432) со­ни­да чоп эти­л­ган ол­ти­а­риқ ту­ма­ни, По­вулғон мас­си­ви 1-участ­ка­си ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган уму­мий май­до­ни 400 кв.м. дан ибо­рат 135 та (№201-335) ер участ­ка­си­нинг очиқ аук­ци­он сав­до­ла­ри тўх­та­ти­л­ган­ли­ги тўғри­си­да маъ­лум қи­ла­миз. Му­ро­жа­ат учун те­ле­фон: (90)-630-66-99.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.