Тош­кент­ли­клар би­рин­чи

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Ёз­ги би­ат­лон

Ўл­ка­миз­га ал­лақа­чон куз ки­риб кел­ган бўл­са-да, ёз­ги му­со­бақа­лар да­вом эт­моқ­да. Чир­чиқ шаҳри­да ёз­ги би­ат­лон бўй­и­ча ёшлар ўр­та­си­да таш­кил эти­л­ган Ўз­бе­ки­стон ку­бо­ги му­со­бақа­ла­ри сў­зи­миз­га ис­бот бўла­ди. Бел­ла­шувлар­да мам­ла­ка­ти­миз­нинг бар­ча ви­ло­ят­ла­ри­дан би­ат­лон­чи­лар иш­ти­рок эти­ш­ди.

Му­со­бақа­нинг илк ку­ни спринт баҳсла­ри­да ўғил бо­ла­лар 4 ки­ло­метр, қиз­лар эса 3 ки­ло­метр ма­со­фа­да ғо­ли­б­лик учун ку­раш олиб бо­ри­ш­ди. Якун­да фарғо­на­лик Фай­зул­ло Пўлатхў­жа­ев мар­ра­га би­рин­чи бў­либ етиб кел­ди. Қиз­лар ўр­та­си­да­ги баҳслар­да са­марқанд­лик Се­ва­ра Чо­ри­е­ва ғо­либ бўл­ди.

Тур­нир­да умум­жа­моа ҳи­со­би­да Тош­кент ви­ло­я­ти ва­кил­ла­ри би­рин­чи ўрин­ни эгал­ла­ш­ди. Ан­ди­жон ва Қа­шқа­да­рё ви­ло­ят­ла­ри жа­мо­ала­ри мос ра­ви­ш­да ик­кин­чи ва учин­чи ўрин­лар­ни банд эти­ш­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.