На­ман­ган ви­ло­я­ти: за­мон би­лан хам­на­фас

ICTNEWS - - Мундарижа Август - АЛИШЕР ДАВЛЯТОВ

Юр­ти­м­из­да фа­ол ри­вож­ла­на­ёт­ган ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри ва ком­му­ни­ка­ци­я­ла­ри соҳа­си­да­ги ўз­га­ри­шлар­ни ви­ло­ят­лар ке­си­ми­да ёри­тиш – “Мин­тақа­лар” рук­ни­нинг асо­сий ва­зи­фа­ла­ри­дан би­ри ҳи­собла­на­ди. Йил­лар ўти­ши сай­ин жой­лар­да Акт­нинг кенг кўлам­да тат­биқ эти­лиш суръ­ат­ла­ри ҳам ўз­га­риб бор­моқ­да. Уш­бу рукн ости­да­ги таҳри­ри­я­ти­миз­нинг нав­бат­да­ги мақо­ла­си – На­ман­ган ви­ло­я­ти­да IT йў­на­ли­ши­да­ги ўз­га­ри­шлар тўғри­си­да.

“ЭЛЕК­ТРОН ҲУ­КУ­МАТ”

Уш­бу ти­зим­нинг йўл­га қўй­и­ли­ши ҳу­ку­мат ор­ган­ла­ри­нинг аҳо­ли ва тад­бир­кор­лар ҳам­да бо­шқа давлат ор­ган­ла­ри би­лан ўза­ро са­ма­ра­ли му­но­са­ба­ти­ни ри­вож­лан­ти­риш йў­ли­да бо­си­л­ган асо­сий қа­дам­лар­дан би­ри бўл­ди.

Ху­су­сан, “E-IJRO” элек­трон ҳам­кор­лик ти­зи­ми­да ишлаш учун ва­зир­лик­нинг топ­ши­риғи­га асо­сан “Юни­кон” мар­ка­зи то­мо­ни­дан ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги учун 44 та, шаҳар ва ту­ман ҳо­ким­ли­кла­ри учун 230 та, ви­ло­ят бо­шқар­ма ва таш­ки­лот­лар раҳ­бар ва хо­дим­ла­ри учун 226 та, жа­ми бў­либ 500 та “Е-ка­лит” мо­сла­ма­ла­ри тақ­дим этил­ди. Шу­нин­г­дек, ҳар бир ҳо­ким­лик­да жа­ми 71 та иш­чи ўрин­ли “Е-хат” ҳи­мо­я­лан­ган элек­трон поч­та, шу­нин­г­дек, 260 дан зи­ёд бо­шқар­ма ва таш­ки­лот­лар, улар­нинг шаҳар ва ту­ман­лар бў­лим­ла­ри­да маз­кур ҳи­мо­я­лан­ган элек­трон поч­та ти­зи­ми ўр­на­тил­ди ва бу­гун­ги кун­да уш­бу ти­зим орқа­ли ўза­ро рас­мий ёзиш­ма­лар амал­га оши­рил­моқ­да.

Ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­да “Е-на­зо­рат” мо­ни­то­ринг ти­зи­ми жо­рий эти­л­ган бў­либ, маз­кур ти­зим­да­ги ах­бо­рот ва маъ­лу­мот­лар­ни хавф­сиз­ли­ги­ни таъ­мин­лаш мақ­са­ди­да гу­руҳ, ко­ти­би­ят, бў­лим­лар ма­съул­ла­ри ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги ич­ки ло­кал ком­пью­тер тар­моғи орқа­ли сер­вер­га улан­ган ҳол­да ўз­ла­ри­га та­ал­луқ­ли маъ­лу­мот­ла­ри­ни кун­лик ки­ри­тиб бо­риш ва ян­ги­лаш им­ко­ни­я­ти­га эга бўл­ди­лар. Уш­бу мо­ни­то­ринг ти­зи- ми­нинг им­ко­ни­ят­ла­ри тўғри­си­да Ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри ва ком­му­ни­ка­ци­я­ла­ри­ни ри­вож­лан­ти­риш ва­зир­ли­ги На­ман­ган ви­ло­я­ти Ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си бо­ш­лиғи Юсу­п­хон Иша­нов қисқа­ча тўх­тал­ди­лар. – Раҳ­ба­ри­ят­га на­зо­рат қи­лиш учун маз­кур ти­зим­га ки­риш 2 та йў­на­ли­ш­да, яъ­ни ич­ки ло­кал ком­пью­тер тар­моғи орқа­ли ёки Ин­тер­нет тар­моғи­да­ги ман­зил орқа­ли алоҳи­да ло­гин ва па­роль би­лан ки­ри­ла­ди, – дей­ди Юсу­п­хон Умар­хо­но­вич. – Ҳо­зир­да “E-nazorat” ти­зи­ми ком­плекс ах­бо­рот ти­зи­ми­га ай­ла­ниб, ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­нинг рас­мий сай­ти www.namangan.uz до­ме­ни­да Ин­тер­нет тар­моғи­да e-nazorat. namangan.uz суб­до­ме­ни­да пор­тал кўри­ни­ши­да фа­о­ли­ят юрит­моқ­да. Маз­кур ах­бо­рот ти­зи­ми­да 1а, 2а, 3а, ари­за бў­лим­ла­ри, 4а-кар­то­те­ка, “Хат­лар”, “Топ­ши­риқлар”, “Ишонч те­ле­фо­ни”, “Иш ре­жа, дастур­лар мо­ни­то­рин­ги”, “Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си ҳам­да ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­нинг Ба­ён­ла­ри ижро­си”, “Кун­лик маъ­лу­мот­лар”, “Тад­бир-

лар”, “Туғи­л­ган кун­лар” бў­лим­ла­ри, шу­нин­г­дек, ўза­ро қисқа ха­бар­ни ал­ма­шиш им­ко­ни­я­ти таш­кил этил­ди.

Бу­гун­ги кун­да шаҳар ва ту­ман­лар ҳо­ким­ли­кла­ри, ви­ло­ят­да­ги 100 дан зи­ёд бо­шқар­ма ва таш­ки­лот­лар­га ма­со­фа­вий Ин­тер­нет тар­моғи орқа­ли ки­риш учун ло­гин ва па­рол­лар тақ­дим эти­л­ган ва ти­зим тў­лиқ иш­га ту­ши­ри­л­ган.

Ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­нинг рас­мий веб-сай­ти орқа­ли 28 та тур­да­ги, жум­ла­дан, жис­мо­ний шах­слар учун 13, юри­дик шах­слар ва тад­бир­кор­лик субъ­ект­ла­ри учун 15 тур­да­ги ин­тер­ак­тив давлат хиз­мат­ла­ри кўр­са­ти­ли­ши йўл­га қўй­ил­ди. Шу­нин­г­дек, ҳо­ким­лик рас­мий веб-сай­ти­нинг мобил ва кў­риш қо­би­ли­я­ти за­и­фла­ш­ган ин­сон­лар учун мўл­жал­лан­ган талқин­ла­ри ишлаб чиқи­л­ган ва иш­га ту­ши­ри­л­ган. Хавф­сиз­лик ма­са­ла­ла­ри­га тўх­та­ла­ди­ган бўл­сак, ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­нинг рас­мий веб-сай­ти Ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги­ни таъ­мин­лаш мар­ка­зи то­мо­ни­дан экс­пер­ти­за­дан ўт­ка­зил­ди.

– Ви­ло­я­ти­м­из­да 118 та ка­сб-ҳу­нар кол­леж­ла­ри ва академик ли­цей­лар фа­о­ли­ят юри­тиб кел­моқ­да, – деб сў­зи­ни да­вом эт­тир­ди Юсу­п­хон Умар­хо­но­вич. – Уш­бу ўқув дар­гоҳла­ри, ал­бат­та, мах­сус тур­ни­кет­лар би­лан жиҳоз­лан­ган­лар. 110 мин­г­дан ор­тиқ та­ла­ба­лар ҳақи­да­ги маъ­лу­мот­лар ба­за­си ша­кл­лан­ти­ри­либ, улар­нинг да­во­ма­ти­ни на­зо­рат қи­лиш учун “Е-да­во­мат” ах­бо­рот ти­зи­ми жо­рий этил­ди ва иш­га ту­ши­рил­ди. Иш­га ту­ши­риш жа­ра­ё­ни­да Ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­миз хо­дим­ла­ри ёр­да­ми­да Ин­тер­нет тар­моғи ва алоқа қам­ро­ви бўй­и­ча му­ам­мо­лар бар­та­раф этил­ди. Кей­ин­ги босқич­да уш­бу ти­зим­ни мо­дер­ни­за­ци­я­лаш ишла­ри бўй­и­ча edk. uz веб-сай­ти орқа­ли да­во­мат­ни на­зо­рат қи­лиш ти­зи­ми жо­рий этил­ди. Бун­дан та­шқа­ри 118 та ка­сб-ҳу­нар кол­леж­ла­ри ва академик ли­цей­лар­да мо­дер­ни­за­ци­я­ла­ш­ган био­мет­рик тур­ни­кет ўр­на­тиш ишла­ри­га қў­шимча 385 млн сўм ма­б­лағ ажра­тил­ди.

“ЯГО­НА ДАРЧА”

Ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри ва ком­му­ни­ка­ци­я­ла­ри­ни ри­вож­лан­ти­риш ва­зир­ли­ги­нинг На­ман­ган ви­ло­я­ти Ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си хо­дим­ла­ри то­мо­ни­дан, ви­ло­ят­да­ги бар­ча 12 та “Яго­на дарча” мар­каз­ла­ри фа­о­ли­я­ти мун­та­зам ра­ви­ш­да бир­ма-бир кўриб чиқи­ла­ди. Уш­бу кўриб чиқиш жа­ра­ё­ни­да элек­трон ҳам­кор­лик ти­зи­ми­да ишла­ёт­ган ка­лит­лар­ни ишла­тиш, ҳуж­жат­лар­ни тест ра­ви­ш­да юбо­риш ва қа­бул қи­лиш тар­ти­би бўй­и­ча “Яго­на дарча” мар­каз­ла­ри хо­дим­ла­ри­га ту­шун­ти­риш ишла­ри олиб бо­ри­либ, бар­ча­ла­ри­га иш жой­и­нинг ўзи­да ама­лий тарз­да ҳуж­жат ай­ла­ни­ши кўр­са­тиб бе­рил­ди.

– “Яго­на дарча” мар­каз­ла­ри ком­пью­тер­ла­ри ҳам тў­лиқ идо­ра­ла­ра­ро элек­трон ҳам­кор­лик ти­зи­ми­га улан­ган бў­либ, иш­чи ҳо­ла­ти­ни на­зо­рат қи­либ бо­риш ишла­ри йўл­га қўй­и­л­ган, – дей­ди Юсу­п­хон Умар­хо­но­вич. – Уму­ман олган­да, “Яго­на дарча” мар­каз­ла­ри хо­дим­ла­ри ҳам­да хиз­мат кўр­са­тув­чи таш­ки­лот­лар­да­ги элек­трон ҳам­кор­лик ти­зи­ми­да ишла­ш­га ма­съул этиб тай­ин­лан­ган му­та­хас­сислар учун Ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­миз му­та­хас­сисла­ри то­мо­ни­дан шаҳар ва ту­ман “Яго­на дарча” мар­каз­ла­ри­га чиққан ҳол­да ўқув ишла­ри олиб бо­ри­ла­ди, бу эса ўз нав­ба­ти­да хо­дим­лар­нинг уш­бу йў­на­ли­ш­да­ги би­лим да­ра­жа­ла­ри оши­ри­ли­ши йў­ли­да қў­ши­л­ган ҳис­са­дир.

Хавф­сиз­лик ма­са­ла­си бўй­и­ча “Ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги­ни таъ­мин­лаш мар­ка­зи” тақ­дим эта­ди­ган са­вол­но­ма­лар асо­си­да мун­та­зам ра­ви­ш­да “Яго­на дарча” мар­каз­ла­ри­да ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги­ни таъ­мин­лаш ҳо­ла­ти юза­си­дан ўр­га­ни­шлар ўт­ка­зи­либ ту­ри­ла­ди. Ўр­га­ниш на­ти­жа­си­да мар­каз раҳ­бар­ла­ри­га те­ги­шли тав­си­я­лар бе­рил­моқ­да. Шу би­лан бир­га “E-IJRO” ах­бо­рот ти­зи­ми­да ишлаш бўй­и­ча ҳам ама­лий се­ми­нар­лар ўт­ка­зи­либ, таш­ки­лот­лар хо­дим­ла­ри­га элек­трон рақам­ли им­зо­лар тақ­дим этил­ди.

Ви­ло­ят­да соҳа хо­дим­ла­ри­нинг ка­с­бий би­лим­ла­ри­ни оши­риш бўй­и­ча ўт­ка­зи­либ ту­ра­ди­ган тад­бир­лар ичи­да шу йил­нинг 26-27 май кун­ла­ри Но­ди­ра но­ми­да­ги ах­бо­рот-ку­туб­хо­на мар­ка­зи­да “Ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги­ни таъ­мин­лаш” мавзу­си­га бағи­шлан­ган ўқув се­ми­на­ри­ни таъ­кид­лаб ўтиш мум­кин. Маз­кур ўқув се­ми­нар­да ви­ло­ят­да­ги маҳал­лий давлат ҳо­ки­мя­ти ор­ган­ла­ри, кор­хо­на ва таш­ки­лот­лар­нинг 100га яқин му­та­хас­сис хо­дим­ла­ри иш­ти­рок эт­ди­лар. Ўқув се­ми­нар­да “Ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги асо­сий ту­шун­ча­ла­ри”, “Ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги соҳа­си­да меъёрий-ҳуқуқий ба­за ва уни та­ко­мил­ла­ш­ти­риш босқи­чла­ри”, “Ло­кал тар­моқ­нинг ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги”, “Ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги си­ё­са­ти­ни ишлаб чиқиш тар­ти­би”, “NIS.UZ ти­зи­ми­да ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги са­вол­но­ма­си­ни тўл­ди­риш жа­ра­ён­ла­ри” ҳам­да бо­шқа қизиқарли мавзу­лар ба­таф­сил ёри­тил­ди.

Ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­да қисқа рақам­ли “1056” – “Ишонч те­ле­фо­ни” ва­зир­лик­нинг

те­ги­шли буй­руғи­га асо­сан таш­кил этил­ди. “Ишонч те­ле­фо­ни” элек­трон ба­за­си ва иж­ро на­зо­ра­ти бўй­и­ча ти­зим дасту­рий ишлаб чиқи­либ, бир нуқта­дан ки­риш қу­лай­ли­ги­ни ино­бат­га олиб, “Е-на­зо­рат” ком­плекс ах­бо­рот ти­зи­ми­га бир­ла­ш­ти­рил­ди. Уш­бу ти­зим­ни ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­нинг рас­мий сай­ти (www.namangan. uz) би­лан тех­ник боғлаш ишла­ри амал­га оши­ри­либ, бун­дан бу­ён ишонч те­ле­фо­ни­га му­ро­жа­ат қи­лин­ган вақт­ни бир ўзи­да му­ро­жа­ат­лар ста­ти­сти­ка­си ва баҳо­лаш на­ти­жа­ла­ри сайт­да ав­то­ма­тик ра­ви­ш­да акс этиб бо­ри­ли­ши йўл­га қўй­ил­ди. “Ишонч те­ле­фо­ни” орқа­ли му­ро­жа­ат­лар­ни қа­бул қи­ли­ни­ши­ни кенг ом­ма­га ет­ка­зиш мақ­са­ди­да ви­ло­ят те­ле­ра­дио­ком­па­ни­я­си то­мо­ни­дан ви­део­ро­ли­клар эфир­га уза­тил­моқ­да. Шу­нин­г­дек, ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­нинг “Ишонч те­ле­фо­ни”ни таш­кил этиш тўғри­си­да­ги ви­ло­ят ҳо­ки­ми­нинг қа­ро­ри ви­ло­ят Ад­лия бо­шқар­ма­си би­лан ке­ли­ши­л­ган ҳол­да та­сдқи­лан­ди.

Бун­дан та­шқа­ри, жо­рий йил­нинг 8 ап­рель ку­ни На­ман­ган му­хандис­лик-пе­да­го­ги­ка ин­сти­ту­ти­да Ўз­бе­ки­стон “Мил­лий ти­кла­ниш” де­мо­кра­тик пар­ти­я­си Мар­ка­зий Кен­га­ши та­шаб­бу­си би­лан рес­пуб­ли­ка Ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри ва ком­му­ни­ка­ци­я­ла­ри­ни ри­вож­лан­ти­риш ва­зир­ли­ги, ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги ҳам­кор­ли­ги­да “Гло­бал­ла­шув жа­ра­ё­ни­да ёшлар­да ин­тер­нет ма­да­ни­я­ти­ни ша­кл­лан­ти­риш­нинг дол­зарб ма­са­ла­ла­ри” мавзу­си­да мин­тақа­вий се­ми­нар ўт­ка­зил­ди.

ТЕ­ЛЕ­КОМ­МУ­НИ­КА­ЦИЯ

На­ман­ган ви­ло­я­ти­да кенг по­ло­са­ли хиз­мат­лар­ни тақ­дим этиш им­ко­ни­я­ти­ни кен­гай­ти­риш бўй­и­ча қа­тор ишлар амал­га оши­рил­моқ­да. Ху­су­сан, ви­ло­ят­нинг шаҳар ва ту­ман­ла­ри­да оп­тик то­ла­ли алоқа ли­ни­я­ла­ри қу­риш ишла­ри да­вом этиб кел­моқ­да ва ҳо­зир­да улар­нинг жа­ми узун­ли­ги­ни 53,4 км.га ет­ка­зиш бўй­и­ча ишлар амал­га оши­рил­моқ­да.

– Ви­ло­я­ти­м­из­да­ги кенг по­ло­са­ли тар­моқлар­ни кен­гай­ти­риш мақ­са­ди­да ту­ман­лар­да ва На­ман­ган шаҳри­да жа­ми 960 порт­га тенг 13 та MSAN қу­рил­ма­ла­ри ўр­на­тил­ди, – дей­ди Юсу­п­хон Умар­хо­но­вич. – “Ўз­мо­байл” GSM алоқа тар­моғи­нинг қам­ро­ви­ни кен­гай­ти­риш бўй­и­ча жа­ми 15 та объ­ект­да ба­за стан­ци­я­ла­ри иш­га ту­ши­рил­ди. Шу­нин­г­дек, ер усти рақам­ли те­ле­ви­де­ние тар­моғи­ни ри­вож­лан­ти­риш мақ­са­ди­да Чор­тоқ, Ян­гиқўрғон ту­ма­ни, На­ман­ган шаҳри­да, Боғи­стон, Ян­гиқўрғон, Буғор­те­па Рт­сла­ри­да ҳам кам қув­ват­ли рақам­ли те­ле­уза­ткич ўр­на­ти­либ иш­га ту­ши­рил­ди. Шун­дан ке­либ чиқиб бу­гун­ги кун­да ви­ло­я­ти­миз аҳо­ли­си­нинг рақам­ли те­ле­ви­де­ние қам­ров да­ра­жа­си 98 фо­из­га ет­ди.

ХАЛҚ БИ­ЛАН МУ­ЛОҚОТ

На­ман­ган ви­ло­я­ти­да 13 та Халқ қа­бул­хо­на­ла­ри таш­кил этил­ди ҳам­да бар­ча­си 4 Мб/с тез­лик­даги Ин­тер­нет­га ула­ниб, алоқа хиз­мат­ла­ри би­лан таъ­мин­лан­ди. Шу би­лан бир­га Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти­нинг На­ман­ган ви­ло­я­ти бўй­и­ча Халқ қа­бул­хо­на­си­да он­лайн ви­део­кон­фе­рен­ция ти­зи­ми ҳам­да “Элек­трон нав­бат” ти­зи­ми жо­рий эти­либ, иш­га ту­ши­рил­ди.

Маъ­лум­ки, 2017 йил – “Халқ би­лан му­лоқот ва ин­сон ман­фа­ат­ла­ри йи­ли” деб эъ­лон қи­лин­ган ва шу му­но­са­бат би­лан ви­ло­ят Ком­пью­тер­ла­ш­ти­риш мар­ка­зи то­мо­ни­дан Ин­тер­нет тар­моғи­да ви­ло­ят ҳо­ки­ми­нинг Вир­ту­ал қа­бул­хо­на­си www. hokim.namangan.uz до­мен но­ми ости­да иш­га ту­ши­рил­ди.

– Уш­бу вир­ту­ал қа­бул­хо­на­нинг дасту­рий таъ­ми­но­ти му­ро­жа­ат­лар мақо­ми­ни

тек­ши­риш, иж­ро муд­да­ти­ни на­зо­рат қи­лиш ка­би кў­плаб функ­ци­я­лар­ни ўз ичи­га ола­ди, – дей­ди Юсу­п­хон Умар­хо­но­вич. – Энг асо­сий­си, шах­сий ка­би­не­тлар орқа­ли ижро­чи таш­ки­лот ва ҳо­ким­ли­клар­га му­ро­жа­ат­лар­ни юбо­риш ва олиш им­ко­ни­ят­ла­ри мав­жуд бўл­ган элек­трон ҳуж­жат ай­ла­ниш ти­зи­ми жо­рий этил­ди. Ҳо­зир­да ти­зим­да 138 та ижро­чи бо­шқар­ма, таш­ки­лот­лар ҳам­да шаҳар ва ту­ман ҳо­ким­ли­кла­ри учун алоҳи­да шах­сий ка­би­не­тлар таш­кил этиб бе­рил­ди. Бар­ча ма­съул­лар­га ти­зим­да ишлаш бўй­и­ча ўр­га­тиш ишла­ри олиб бо­рил­ди. Ви­ло­ят­да­ги “На­ман­ган ҳақиқа­ти” ва “На­ман­ган­ская прав­да” га­зе­та­ла­ри­нинг фев­раль, март ой­ла­ри сон­ла­ри­да, шу­нин­г­дек, ви­ло­ят те­ле­ра­дио­ком­па­ни­я­си эфир­ла­ри­да бир неча ма­ро­та­ба эъ­лон­лар бе­риб бо­рил­ди. Бун­дан та­шқа­ри kun.uz ва daryo.uz ка­би бир қа­тор ин­тер­нет на­шр­лар­да ҳам чоп этил­ди.

Ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­да қисқа рақам­ли “1056” – “Ишонч те­ле­фо­ни” ва­зир­лик­нинг те­ги­шли буй­руғи­га асо­сан таш­кил этил­ди. “Ишонч те­ле­фо­ни” элек­трон ба­за­си ва иж­ро на­зо­ра­ти бўй­и­ча ти­зим дасту­рий ишлаб чиқи­либ, бир нуқта­дан ки­риш қу­лай­ли­ги­ни ино­бат­га олиб, “Е-на­зо­рат” ком­плекс ах­бо­рот ти­зи­ми­га бир­ла­ш­ти- рил­ди. Уш­бу ти­зим­ни ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­нинг рас­мий сай­ти (www.namangan. uz) би­лан тех­ник боғлаш ишла­ри амал­га оши­ри­либ, бун­дан бу­ён ишонч те­ле­фо­ни­га му­ро­жа­ат қи­лин­ган вақт­ни бир ўзи­да му­ро­жа­ат­лар ста­ти­сти­ка­си ва баҳо­лаш на­ти­жа­ла­ри сайт­да ав­то­ма­тик ра­ви­ш­да акс этиб бо­ри­ли­ши йўл­га қўй­ил­ди. “Ишонч те­ле­фо­ни” орқа­ли му­ро­жа­ат­лар­ни қа­бул қи­ли­ни­ши­ни кенг ом­ма­га ет­ка­зиш мақ­са­ди­да ви­ло­ят те­ле­ра­дио­ком­па­ни­я­си то­мо­ни­дан ви­део­ро­ли­клар эфир­га уза­тил­моқ­да. Шу­нин­г­дек, ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­нинг “Ишонч те­ле­фо­ни”ни таш­кил этиш тўғри­си­да­ги ви­ло­ят ҳо­ки­ми­нинг қа­ро­ри ви­ло­ят Ад­лия бо­шқар­ма­си би­лан ке­ли­ши­л­ган ҳол­да та­сдқи­лан­ди.

На­ман­ган ви­ло­я­ти ва На­ман­ган шаҳар ҳо­ким­ли­кла­ри­да 2 та ин­фо­ки­оск уску­на­ла­ри ўр­на­ти­либ, маз­кур ин­фо­ки­о­с­клар орқа­ли Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­нинг “Давлат ҳо­ки­ми­я­ти ва бо­шқа­ру­ви ор­ган­ла­ри фа­о­ли­я­ти­нинг очиқ­ли­ги тўғри­си­да”ги Қо­ну­ни­га му­во­фиқ ҳо­ким­ли­клар­га му­ро­жа­ат эти­ш­да фуқа­ро­лар­га ҳам­да юри­дик шах­слар­га яна­да қу­лай­лик яра­тиш, улар­га ке­рак­ли бўла­ди­ган маъ­лу­мот ва ах­бо­рот­лар­ни олиш им­ко­ни­я­ти таш­кил этил­ди. Уш­бу уску­на­лар ишла­ши учун ви­ло­ят Ком­пью­тер­ла­ш­ти­риш мар­ка­зи

то­мо­ни­дан дасту­рий таъ­ми­нот яра­ти­либ, ун­га те­ги­шли кон­тент маъ­лу­мот­лар ки­ри­тил­ди. Ин­фо­ки­оск­да 9 та бў­лим яра­ти­л­ган, улар­га 50 дан ор­тиқ маъ­лу­мот ва ах­бо­рот­лар, хиз­мат­лар тў­плам­ла­ри ки­ри­ти­л­ган. Шу жум­ла­дан, ви­ло­ят ҳақи­да, ви­ло­ят раҳ­ба­ри­я­ти, гу­руҳ ва ко­ти­би­ят­лар, қа­бул­га он­лайн ёзи­лиш, шаҳар ва ту­ман ҳо­ким­ли­кла­ри, ви­ло­ят таш­ки­лот­ла­ри, очиқ маъ­лу­мот­лар, ин­тер­ак­тив давлат хиз­мат­ла­ри, Халқ де­пу­тат­ла­ри На­ман­ган ви­ло­я­ти кен­га­ши бўй­и­ча ба­таф­сил маъ­лу­мот­лар ва хиз­мат­лар тақ­дим этил­моқ­да. Ин­фо­ки­оск ти­зи­ми­ни тех­ник қўл­лаб-қув­ват­лаш, Ин­тер­нет тар­моғи­га улаш ҳам­да маъ­лу­мот­лар­ни ян­ги­лаш ва кен­гай­ти­риб бо­риш ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги Ком­пью­тер­ла­ш­ти­риш мар­ка­зи то­мо­ни­дан амал­га оши­риб бо­рил­моқ­да.

Ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­нинг рас­мий веб-сай­ти до­ира­си­да data.namangan.uz – “Очиқ маъ­лу­мот­лар” ҳам­да kengash. namangan.uz сайт­ла­ри ишлаб чиқи­либ иш­га ту­ши­рил­ди. Kengash.namangan.uz сай­ти­да уму­мий маъ­лу­мот­лар, се­на­тор­лар, де­пу­тат­лар, до­и­мий ко­мис­си­я­лар, кў­ма­кла­шув­чи ва вақтин­ча­лик ко­мис­си­я­лар, кен­гаш сес­си­я­ла­ри тўғри­си­да­ги маъ­лу­мот­лар до­и­мий жой­ла­ш­ти­риб бо­рил­моқ­да.

– Ви­ло­я­ти­миз­нинг соғ­лиқ­ни сақлаш ти­зи­ми­да­ги бар­ча 62 та муас­са­са­ла­ри­да жо­рий йил­нинг фев­раль ой­и­да “E-XAT” ҳи­мо­я­лан­ган элек­трон поч­та ти­зи­ми иш­га ту­ши­рил­ди, – дей­ди Юсу­п­хон Ума­ро­вич. – Ҳо­зир­ги кун­да уш­бу поч­та ти­зи­ми­дан са­ма­ра­ли ва мун­та­зам фой­да­ла­ниб ке­лин­моқ­да. Шу­нин­г­дек, ви­ло­ят Соғ­лиқ­ни сақлаш бо­шқар­ма­си, РШТЁИМ На­ман­ган фи­ли­а­ли, ви­ло­ят кўп тар­моқ­ли тиб­би­ёт мар­ка­зи, ви­ло­ят бо­ла­лар кўп тар­моқ­ли тиб­би­ёт мар­ка­зи, кар­дио­ло­гия мар­ка­зи, он­ко­ло­гия дис­пан­се­ри, пе­ри­на­тал мар­ка­зи, шаҳар ва бар­ча ту­ман тиб­би­ёт бир­лаш­ма­ла­ри­нинг рас­мий веб-сайт­ла­ри яра­ти­либ иш­га ту­ши­рил­ди. 2017 йил ян­варь ойи бо­ши­да ви­ло­ят Соғ­лиқ­ни сақлаш бо­шқар­ма­си­нинг “Вир­ту­ал қа­бул­хо­на­си” (nvssb.namzdrav.uz) яра­ти­либ фа­о­ли­ят кўр­сат­моқ­да.

Ҳо­зир­да на­фақат соғ­лиқ­ни сақлаш ти­зи­ми муас­са­са­ла­ри­нинг, бал­ки ви­ло­ят Халқ таъ­ли­ми бо­шқар­ма­си муас­са­са­ла­ри ва ви­ло­ят та­сар­ру­фи­да­ги бар­ча уму­мий ўр­та таъ­лим мак­та­б­ла­ри­нинг ҳам ўз веб-сайт­ла­ри мав­жуд. Веб-сайт­лар­да ин­тер­ак­тив хиз­мат­лар таш­кил эти­л­ган бў­либ, жа­ми

597 та таш­ки­лот ва муас­са­са веб-сай­ти­дан 9 та веб-сайт “uz” до­ме­ни­дан ва 588 та­си ZIYONET сай­ти­дан очи­л­ган.

Шу­нин­г­дек, Халқ таъ­ли­ми бо­шқар­ма­си ти­зи­ми­да кадр­лар ти­зи­ми­га оид дасту­рий таъ­ми­нот жо­рий эти­л­ган. Халқ таъ­ли­ми ва­зир­ли­ги ти­зи­ми­да xt.uzedu.uz сай­ти яра­ти­л­ган бў­либ, ун­да мах­сус ло­гин ва па­рол­лар мав­жуд, уш­бу па­рол­лар орқа­ли бар­ча пе­да­гог-хо­дим­лар тўғри­си­да­ги тў­лиқ маъ­лу­мот­лар­ни олиш им­ко­ни­я­ти яра­ти­л­ган. Бун­дан та­шқа­ри, ви­ло­ят Халқ таъ­ли­ми бо­шқар­ма­си ҳам­да ви­ло­ят та­сар­ру­фи­да­ги бар­ча 684 та уму­мий ўр­та таъ­лим мак­та­б­ла­ри­да за­мо­на­вий ви­део­ку­за­тув ти­зи­ми ҳам жо­рий қи­лин­ган бў­либ, улар до­и­мий иш­чи ҳо­лат­да.

– Халқ таъ­ли­ми ти­зи­ми­да­ги ўз­га­ри­шлар­дан та­шқа­ри, ви­ло­я­ти­м­из­да ав­то­транс­порт во­си­та­ла­ри­ни ҳа­ра­ка­ти­ни он­лайн ку­за­тиш ва на­зо­рат қи­либ бо­риш бўй­и­ча ҳам ишлар олиб бо­рил­моқ­да, – дей­ди Юсу­п­хон Ума­ро­вич. – Ми­сол учун, На­ман­ган шаҳри­да­ги бар­ча тез тиб­бий ёр­дам ав­то­ма­ши­на­ла­ри­га шу йил­нинг март ой­и­да GPS на­ви­га­тор ти­зи­ми ўр­на­тил­ди.

ХУСУСИЙ СЕКТОР

Бу­гун­ги кун­да шаҳар ва ту­ман обо­дон­ла­ш­ти­риш кор­хо­на­ла­ри­да са­ни­тар то­за­лов бўй­и­ча ав­то­ма­тик ҳи­соб-ки­тоб юри­тув­чи ав­то­мат­ла­ш­ти­ри­л­ган бил­линг ти­зи­ми ишлаб чиқи­либ, Ин­тер­нет тар­моғи­да www.cleancity.uz пор­та­ли кўри­ни­ши­да иш­га ту­ши­рил­ди ва “GPS” он­лайн на­зо­рат қи­лиш бўй­и­ча ах­бо­рот ти­зи­ми дасту­рий таъ­ми­но­ти жо­рий қи­лин­ди. Ҳо­зир­да На­ман­ган шаҳри­да 2 та са­ни­тар то­за­лов кор­хо­на­ла­ри (“Му­саф­фо иқ­лим” МЧЖ ва Обо­дон­ла­ш­ти­риш кор­хо­на­си) ҳам­да Поп, Ян­гиқўрғон, Но­рин ту­ман­ла­ри обо­дон­ла­ш­ти­риш кор­хо­на­ла­ри­да ав­то­мат­ла­ш­ти­ри­л­ган бил­линг ти­зи­ми тў­лиқ йўл­га қўй­ил­ди. Қолган ту­ман­лар­да бил­линг ти­зи­ми­да або­нент­лар ба­за­си ша­кл­лан­ти­рил­моқ­да.

На­ман­ган шаҳри­да на­му­на­вий тиб­би­ёт муас­са­са­си­нинг фа­о­ли­я­ти­ни ав­то­мат­ла­ш­ти­риш учун “Meddata” дасту­рий таъ­ми­но­ти­ни жо­рий этиш мақ­са­ди­да ви­ло­ят Кар­дио­ло­гия мар­ка­зи, ви­ло­ят мар­ка­зий ши­фо­хо­на­си­га Ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри ва ком­му­ни­ка­ци­я­ла­ри­ни ри­вож­лан­ти­риш ва­зир­ли­ги ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си ва “Bepro” МЧЖ то­мо­ни­дан тақ­ди­мот ва се­ми­нар­лар ўт­ка­зил­ди.

Ви­ло­ят, шаҳар ва ту­ман ҳо­ким­ли­кла­ри ҳам­да те­ги­шли таш­ки­лот ва идо­ра­лар хо­дим­ла­ри­ни “Ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги” йў­на­ли­ши бўй­и­ча Ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги мар­ка­зи му­та­хас­си­си то­мо­ни­дан жо­рий йил­нинг 19-20 май кун­ла­ри ўқув кур­сла­ри таш­кил этил­ди. Маз­кур ўқув кур­сла­ри­да 150 дан зи­ёд бо­шқар­ма ҳам­да таш­ки­лот ва кор­хо­на­лар­нинг ма­съул му­та­хас­сис хо­дим­ла­ри иш­ти­рок эт­ди­лар.

Ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги та­ла­б­ла­ри­га му­во­фиқ ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги маъ­му­рий би­но­си­га ки­риш-чиқиш по­сти­да ав­то­мат­ла­ш­ти­ри­л­ган бо­шқа­рув ти­зи­ми жо­рий этил­ди ҳам­да Ин­тер­нет тар­моғи­да ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­га ажра­ти­л­ган шах­сий ка­би­нет орқа­ли кун­лик ҳи­со­бот­лар­ни олиш им­ко­ни­я­ти яра­тил­ди. Ҳо­зир­да ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­га ки­риш-чиқиш ҳуқуқи­ни бе­рув­чи 66 та кар­точ­ка­лар ҳо­ким­лик хо­дим­ла­ри­га бе­рил­ди. Шу­нин­г­дек, ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги ҳам­да шаҳар, ту­ман ҳо­ким­ли­кла­ри­нинг би­но­ла­ри ҳу­д­у­ди­да бел­ги­лан­ган жой­лар­га 78 та ви­део­ку­за­тув мо­сла­ма­ла­ри ўр­на­тил­ди, ҳам­да он­лайн ку­за­тиб бо­риш им­ко­ни­я­ти яра­тил­ди.

Ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри ва ком­му­ни­ка­ци­я­ла­ри­ни ри­вож­лан­ти­риш ва­зир­ли­ги ва “Bepro” МЧЖ то­мо­ни­дан тақ­ди­мот ва се­ми­нар­лар ўт­ка­зи­л­ган. Ви­ло­ят кар­дио­ло­гия мар­ка­зи ҳам­да “Ана­мед” но­давлат тиб­би­ёт муас­са­си­да тиб­би­ёт муас­са­са­си­нинг фа­о­ли­я­ти­ни ав­то­мат­ла­ш­ти­риш учун “Meddata” дасту­рий таъ­ми­но­ти алоҳи­да ажра­ти­л­ган сер­вер қу­рил­ма­си­га маз­кур ти­зим бо­шқа­ру­ви ўр­на­ти­либ, қолган бар­ча ком­пью­тер­лар ти­зим­га ула­ниб иш­га ту­ши­рил­ди. “Bepro” МЧЖ му­та­хас­сислар то­мо­ни­дан тиб­би­ёт муас­са­са­си­нинг ши­фо­кор ва хо­дим­ла­ри ўқи­ти­либ, ти­зим­да ишлаш бўй­и­ча тў­лиқ маъ­лу­мот­лар оли­ш­ди. Уш­бу лой­иҳа АКТНИ ри­вож­лан­ти­риш фон­ди ҳи­со­би­дан амал­га оши­рил­ди.

Мух­та­сар қи­либ ай­та­ди­ган бўл­сак, ай­ни дам­да На­ман­ган ви­ло­я­ти­да АКТ соҳа­си­ни ри­вож­лан­ти­риш йў­ли­да олиб бо­ри­ла­ёт­ган ишлар ан­ча­ги­на. Бу соҳа­да юр­ти­миз­нинг бо­шқа ви­ло­ят­ла­ри­да­ги ка­би уш­бу ҳу­д­уд­да ҳам маъ­лум қий­ин­чи­ли­клар мав­жуд. Ам­мо бу­гун­ги кун­нинг та­ла­б­ла­ри­дан ке­либ чиққан ҳол­да шу­ни ай­тиш мум­кин­ки, би­рор-бир йў­на­ли­ш­да иж­о­бий на­ти­жа­лар­га эри­ши­ш­дан ол­дин, шу соҳа ри­во­жи­га ул­кан ҳис­са қў­шиш ва шу йўл­да меҳ­нат қи­ли­ш­дан чар­ча­мас­лик за­рур.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.