Ўз­га­ри­шлар за­ми­ри­да ян­ги­ча ён­да­шувлар ёта­ди

ICTNEWS - - Мундарижа Август - ХУМОЮН МУКИМОВ

Бу­гун­ги кун­да юр­ти­м­из­да ах­бо­рот­ла­ш­ти­риш, ин­но­ва­ци­он дастур­лар ва IT ком­па­ни­я­лар ҳам­да давлат ўр­та­си­да­ги му­но­са­бат­нинг ян­ги ту­ри ҳақи­да кўп га­пи­рил­моқ­да. Ин­но­ва­ци­я­лар асри деб атал­ган ХХI аср­да­ги та­раққи­ёт таъ­лим соҳа­си­га ҳам ўз таъ­си­ри­ни ўт­ка­зиб, қа­тор ўз­га­ри­шлар­га са­баб бўл­ди. Улар­нинг за­ми­ри­да эса таъ­лим соҳа­си­да за­мо­на­вий ин­но­ва­ци­он тех­но­ло­ги­я­лар­дан фой­да­ла­ни­ш­га асо­слан­ган ян­ги­ча ён­да­шувлар­нинг ри­вож­ла­ни­ши ёта­ди. Зе­ро, ҳо­зир­ги ва ке­ла­жак ав­лод са­ма­ра­ли, ин­но­ва­ци­он тех­но­ло­ги­я­лар­га асо­слан­ган таъ­лим ти­зи­ми­га муҳтож. Ана шу­лар­ни ҳи­соб­га ола­ди­ган бўл­сак, бу­гун­ги кун­да таъ­лим соҳа­си­нинг за­мо­на­вий ўқи­тиш си­фа­ти­ни оши­ра­ди­ган, унинг дол­зарб эҳти­ёж­ла­ри­ни қон­ди­ра­ди­ган, ян­ги­ча им­ко­ни­ят­лар эши­ги­ни оча­ди­ган ин­но­ва­ци­он тех­но­ло­ги­я­лар­га бўл­ган та­лаб ош­ган­ли­ги яққол кўз­га ташла­на­ди.

Юқо­ри­да­ги та­ла­б­лар­ни ино­бат­га олиб, Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2012 йил 25 июл­да­ги “Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Олий ва ўр­та мах­сус таъ­лим ва­зир­ли­ги ҳу­зу­ри­да Таъ­лим муас­са­са­ла­ри­да элек­трон таъ­лим­ни жо­рий этиш Мар­ка­зи­ни таш­кил этиш тўғри­си­да”ги 228-сон Қа­ро­ри асо­си­да Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Олий ва ўр­та мах­сус таъ­лим ва­зир­ли­ги ҳу­зу­ри­да “Таъ­лим муас­са­са­ла­ри­да элек­трон таъ­лим­ни жо­рий этиш мар­ка­зи” таш­кил этил­ди. Бу­гун­ги суҳ­бат­до­ши­миз уш­бу Мар­каз ди­рек­то­ри ва­зи­фа­си­ни вақтин­ча ба­жа­рув­чи Озод­бек Ҳай­да­ро­в­дир.

? Озод­бек Ас­ла­мқу­ло­вич, суҳ­ба­ти­миз ав­ва­ли­да мар­каз­нинг асо­сий фа­о­ли­я­ти қан­дай ва­зи­фа­лар­ни амал­га оши­ри­ш­га қа­ра­ти­л­ган­ли­ги ху­су­си­да тўх­тал­сан­гиз.

– Мар­каз ол­ди­га қўй­и­л­ган ва­зи­фа­лар қам­ро­ви ҳам, кў­ла­ми ҳам кенг. Бу­лар ни­ма­лар­дан ибо­рат? Ав­ва­ло, 2017 – 2021 йил­лар­да Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­ни ри­вож­лан­ти­риш­нинг бе­шта усту­вор йў­на­ли­ши бўй­и­ча Ҳа­ра­кат­лар стра­те­ги­я­си­нинг давлат ва жа­ми­ят қу­ри­ли­ши­ни та­ко­мил­ла­ш­ти­ри­ш­га йў­нал­ти­ри­л­ган би­рин­чи йў­на­ли­ши­да бел­ги­лан­ган “Элек­трон ҳу­ку­мат” ти­зи­ми­ни та­ко­мил­ла­ш­ти­риш ва ижти­мо­ий соҳа­ни ри­вож­лан­ти­ри­ш­га йў­нал­ти­ри­л­ган тўр­тин­чи йў­на­ли­ши­да кўр­са­ти­л­ган муҳан­дис­лик-ком­му­ни­ка­ция ва ижти­мо­ий ин­фра­ту­зил­ма­лар­ни ри­вож­лан­ти­риш ҳам­да мо­дер­ни­за­ция қи­лиш бўй­и­ча мақ­сад­ли дастур­лар­ни амал­га оши­риш, таъ­лим, ма­да­ни­ят, илм-фан, адаби­ёт, санъ­ат ва спорт соҳа­ла­ри­ни ри­вож­лан­ти­риш, ёшлар­га оид давлат си­ё­са­ти­ни та­ко­мил­ла­ш­ти­ри­ш­га

қа­ра­ти­л­ган усту­вор ва­зи­фа­лар­ни ба­жа­ри­ш­да ҳам­да Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти­нинг 2017 йил 20 ап­рел­да­ги ПК-2909 сон­ли “Олий таъ­лим ти­зи­ми­ни яна­да ри­вож­лан­ти­риш чо­ра-тад­бир­ла­ри тўғри­си­да”ги Қа­ро­ри­да бел­ги­лан­ган “Олий таъ­лим муас­са­са­ла­ри­ни за­мо­на­вий ах­бо­рот-ком­му­ни­ка­ция тех­но­ло­ги­я­ла­ри во­си­та­ла­ри би­лан жиҳоз­лаш, олий таъ­лим муас­са­са­ла­ри та­ла­ба­ла­ри, ўқи­тув­чи­ла­ри ва ёш та­дқиқот­чи­ла­ри­нинг жаҳон таъ­лим ре­сур­сла­ри, за­мо­на­вий ил­мий адаби­ёт­лар­нинг элек­трон ка­та­ло­гла­ри ва маъ­лу­мот­лар ба­за­ла­ри­га ки­риш им­ко­ни­ят­ла­ри­ни кен­гай­ти­риш”, деб алоҳи­да мақ­сад­ли ва­зи­фа юкла­ти­л­ган. Шу нуқтаи на­за­рдан мар­ка­зи­миз ўз фа­о­ли­я­ти­да “Элек­трон таъ­лим” мил­лий ти­зи­ми­нинг маъ­му­ри ва бо­шқа­риш функ­ци­я­си­ни амал­га оши­риш, олий ва ўр­та-мах­сус, ка­сб-ҳу­нар таъ­ли­ми муас­са­са­ла­ри­да ах­бо­рот-ком­му­ни­ка­ция тех­но­ло­ги­я­ла­ри, шу жум­ла­дан, ви­део­кон­фе­ренц-алоқа ва ма­со­фа­дан ўқи­тиш ме­то­д­ла­ри­дан фой­да­лан­ган ҳол­да ўқув жа­ра­ё­ни ва ил­мий-та­дқиқот ишла­ри­ни таш­кил этиш лой­иҳа­ла­ри­ни амал­га оши­риш, шу тур­да­ги таъ­лим муас­са­са­ла­ри­нинг “Элек­трон таъ­лим” мил­лий ти­зи­ми ах­бо­рот-таъ­лим ре­сур­сла­ри­дан эр­кин фой­да­ла­ниш­ни таъ­мин­лаш, “Элек­трон таъ­лим” ти­зи­ми­га ки­ри­ти­ла­ди­ган элек­трон ме­то­дик ком­плекслар ва бо­шқа таъ­лим ре­сур­сла­ри- га яго­на та­ла­б­лар­ни ишлаб чиқиб таъ­лим ама­ли­ё­ти­да жо­рий қил­мок­да.

Бун­дан та­шқа­ри, Мар­каз олий ва ўр­та-мах­сус, ка­сб-ҳу­нар таъ­ли­ми кадр­ла­ри­нинг ма­ла­ка­си­ни оши­риш ва улар­ни қай­та тай­ёр­лаш муас­са­са­ла­ри пе­да­го­гла­ри учун ўқув жа­ра­ё­ни­да ах­бо­рот-ком­му­ни­ка­ция тех­но­ло­ги­я­ла­ри­дан фой­да­ла­ниш бўй­и­ча мах­сус ўқув кур­сла­ри­ни ишлаб чиқиш ва амал­га оши­риш, таъ­лим жа­ра­ё­ни­да ком­пью­тер уску­на­ла­ри­дан фой­да­ла­ниш­нинг са­ма­ра­дор­ли­ги­ни таҳ­лил қи­лиш ва мо­ни­то­ринг олиб бо­риш, ва­зир­лик та­сар­ру­фи­да­ги ўқув юрт­ла­ри­нинг ком­пью­тер ва ком­му­ни­ка­ция во­си­та­ла­ри­ни ян­ги­лаш бўй­и­ча тав­си­я­лар ишлаб чиқиш, “Таъ­лим” ах­бо­рот ти­зим­ла­ри ма­жмуа­си­нинг олий таъ­лим қисми­ни ишлаб чиқиш, жо­рий этиш ва қўл­лаб-қув­ват­лаш, би­лан ҳам шуғул­ла­на­ди.

? Олий таъ­лим муас­са­са­ла­ри учун “Элек­трон таъ­лим” мил­лий тар­моғи­ни му­во­фиқла­ш­ти­риш йў­ли­да Мар­каз то­мо­ни­дан қан­дай тад­бир­лар амал­га оши­рил­ди ва ҳо­зир­да нечоғ­лик ишлар олиб бо­ри­ла­ё­тир?

– Мар­каз таш­кил эти­л­ган­дан бу­ён ўт­ган давр мо­бай­ни­да “Элек­трон таъ­лим” мил­лий тар­моғи ин­фра­струк­ту­ра­си­га жа­ми 163 та объ­ект улан­ган бў­либ улар­дан, 59 та­си

асо­сий олий таъ­лим муас­са­са­ла­ри, 13 та­си фи­ли­ал­лар, 15 та­си ўр­та мах­сус ка­сб-ҳу­нар таъ­лим муас­са­са­ла­ри, 5 та­си ва­зир­лик ҳу­зу­ри­да­ги таш­ки­лот­лар, 4 та­си давлат таш­ки­лот­ла­ри бу­лар – Воҳи­дов ном­ли юрак хаста­ли­кла­ри ва жар­ро­х­ли­ги мар­ка­зи­нинг ян­ги би­но­си, Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти ҳу­зу­ри­да­ги Давлат бо­шқа­рув ака­де­ми­я­си, Банк мо­лия ака­де­ми­я­си, Олий ат­те­ста­ция ко­мис­си­я­си ҳам­да “Истеъ­дод” жа­мғар­ма­си­дир. “Элек­трон таъ­лим” мил­лий тар­моғи­ни ша­кл­лан­ти­риш бўй­и­ча бар­ча олий таъ­лим муас­са­са­ла­ри тў­лиқ кор­по­ра­тив тар­моққа ула­ниб, ви­део-кон­фе­ренц алоқа ти­зи­ми иш­га ту­ши­рил­ди. Ана шу вақт ичи­да ва­зир­лик­нинг беш юз­га яқин тад­бир­ла­ри олий таъ­лим муас­са­са­ла­ри би­лан ви­део­кон­фе­рен­ция ти­зи­ми орқа­ли амал­га оши­рил­ди. Шу­лар­дан юз­дан ор­тиғи ил­мий тад­бир­лар­дир.

Бун­дан та­шқа­ри бир неч­та ах­бо­рот ти­зим­ла­ри ишлаб чиқил­ди. Ма­са­лан, “Иш­чи ўқув ре­жа ва фан дастур­ла­ри муҳо­ка­ма­си” ах­бо­рот ти­зи­ми. Бун­да етак­чи олий таъ­лим муас­са­са­ла­ри­да тай­ёр­лан­ган ўқув ре­жа ва фан дастур­ла­ри­нинг лой­иҳа­ла­ри­ни олий таъ­лим муас­са­са­ла­ри, иш бе­рув­чи кор­хо­на ва таш­ки­лот­лар, ман­фа­ат­дор ва­зир­лик ва идо­ра­лар уш­бу ҳуж­жат­лар­ни кў­риш, улар юза­си­дан фикр-му­лоҳа­за­лар­ни ёзиб қол­ди­ри­ш­га ҳам­да улар­ни таҳ­лил қи­лиш им­ко­ни­я­ти­ни бе­ра­ди.

“Олий таъ­лим муас­са­са­ла­ри ил­мий-та­дқиқот фа­о­ли­я­ти” ах­бо­рот ти­зи­ми­да Олий таъ­лим муас­са­са­ла­ри ил­мий-та­дқиқот фа­о­ли­я­ти­ни мо­ни­то­рин­ги­ни олиб бо­риш, ҳи­со­бот­лар­ни ав­то­ма­тик ша­кл­лан­ти­риш ва бар­ча олий таъ­лим муас­сасла­ри маъ­лу­мот­ла­ри­ни умум­ла­ш­ти­риш им­ко­ни­я­ти мав­жуд. Ҳо­зир­га­ча 269 та кўр­сат­кич бўй­и­ча ҳи­со­бот­лар қа­бул қи­лин­ган.

“Олий таъ­лим муас­са­са­ла­ри би­ти­рув­чи­ла­ри­нинг яку­ний банд­лик мо­ни­то­рин­ги” ах­бо­рот ти­зи­ми олий таъ­лим муас­са­са­ла­ри би­ти­рув­чи­ла­ри­нинг яку­ний банд­лик би­лан таъ­мин­лаш мо­ни­то­рин­ги­ни олиб бо­риш ва ҳи­со­бот­лар­ни ав­то­ма­тик ша­кл­лан­ти­ра­ди. Уш­бу ти­зим­да би­ти­рув­чи­лар­ни соҳа­ла­ри бўй­и­ча иш­га тақ­сим­лаш, ху­д­уд­лар ке­си­ми­да мо­ни­то­рин­ги олиб бо­ри­ла­ди.

“Олий таъ­лим муас­са­са­ла­ри асо­сий кўр­сат­ки­чла­ри” ах­бо­рот ти­зи­ми, Олий таъ­лим муас­са­са­ла­ри асо­сий фа­о­ли­я­ти­га оид 308 та кўр­сат­кич бўй­и­ча ҳи­со­бот­лар мо­ни­то­рин­ги­ни олиб бо­риш, ҳи­со­бот­лар­ни ав­то­ма­тик ша­кл­лан­ти­риш ва бар­ча олий таъ­лим муас­сасла­ри маъ­лу­мот­ла­ри­ни умум­ла­ш­ти­риш ка­би ва­зи­фа­лар­ни амал­га оши­ра­ди. “Info-ҳуж­жат ал­ма­шиш” ах­бо­рот ти­зи­ми­да ва­зир­лик то­мо­ни­дан қа­бул қи­лин­ган буй­руқлар, топ­ши­риқлар, хат­лар ва бо­шқа ҳуж­жат­лар­ни тез­кор олий таъ­лим мус­са­са­ла­ри­га элек­трон ша­кл­да ет­ка­зиб бе­риш ва­зи­фа­си­ни ба­жа­ра­ди.

Шу би­лан бир­га “Ич­ки иж­ро на­зо­рат мо­ни­то­ринг” ах­бо­рот ти­зи­ми жо­рий эти­л­ган бў­либ, у ҳуж­жат­лар ижро­си­ни хо­дим­лар­га ет­ка­зиш ва унинг ижро­си­ни таъ­мин­лаш­ни на­зо­рат қи­лиш ҳам­да ҳи­со­бот­лар­ни ав­то­мат­ла­ш­ти­ри­л­ган ҳол­да умум­ла­ш­ти­риш им­ко­ни­я­ти­ни бе­ра­ди.

“Олий таъ­лим муас­са­са­ла­ри ах­бо­рот ре­сурс мар­каз­ла­ри­нинг ав­то­мат­ла­ш­ти­ри­л­ган ти­зи­ми” уш­бу ти­зим орқа­ли фой­да­ла­нув­чи­лар ах­бо­рот ре­сурс мар­каз­ла­ри­да мав­жуд адаби­ёт­лар­нинг биб­лио­гра­фик ёзу­ви би­лан та­ни­ши­шла­ри, мав­жуд тў­лиқ мат­н­ли элек­трон ре­сур­слар­дан фой­да­ла­ни­шла­ри ва кў­чи­риб олиш им­ко­ни­я­ти­га эга бўла­ди­лар. Ти­зим­нинг бо­шқа анъ­а­на­вий ти­зим­лар­дан фарқи ун­да мар­каз­ла­ш­ган ҳол­да ишлаб рес­пуб­ли­кам­из­да­ги бар­ча олий таъ­лим муас­са­са­ла­ри­да мав­жуд адаби­ёт­лар ҳақи­да маъ­лу­мот олиш им­ко­ни­я­ти мав­жуд.

Бун­да олий таъ­лим муас­са­са­ла­ри Ах­бо­рот ре­сурс мар­каз­ла­ри то­мо­ни­дан АРМАТ дасту­ри­га ки­ри­ти­л­ган ўқув адаби­ёт­ла­ри­нинг элек­трон ка­та­лог­да­ги биб­лио­гра­фик ёзу­влар со­ни – 1 169 303 та­ни, тў­лиқ мат­н­ли элек­трон ре­сур­слар – 19 678 та­ни таш­кил эта­ди.

Бун­дан та­шқа­ри му­стақил таъ­лим­ни таш­кил этиш мақ­са­ди­да Moodle ти­зи­ми жо­рий эти­л­ган. Уш­бу ти­зим орқа­ли олий таъ­лим муас­са­са­ла­ри та­ла­ба­ла­ри фан­лар бўй­и­ча ўқув-услу­бий ма­жму­а­лар­дан фой­да­ла­ниш, про­фес­сор-ўқи­тув­чи­лар би­лан он­лайн му­лоқот қи­лиш им­ко­ни­я­ти мав­жуд.

Қо­ла­вер­са, Мар­каз то­мо­ни­дан қа­тор маъ­лу­мот­лар ба­за­ла­ри ҳам яра­тил­ди. Жум­ла­дан: олий таъ­лим муас­са­са­ла­ри би­ти­рув­чи­ла­ри­га бе­ри­л­ган ди­плом­лар ҳақи­да­ги маъ­лу­мот­лар ба­за­си. Бу­гун­ги кун­да олий таъ­лим муас­са­са­ла­ри би­ти­урв­чи­ла­ри ди­пло­ми­ни та­с­диқлаш бўй-

ича идо­ра­ла­ра­ро маъ­лу­мот ал­ма­ши­ниш ти­зи­ми йўл­га қўй­и­л­ган бў­либ рес­пуб­ли­кам­из­да­ги ман­фа­ат­дор ва­зир­лик ва идо­ра­лар элек­трон ша­кл­да ди­плом­лар­ни та­с­диқлаш бўй­и­ча сўров юбо­ри­шла­ри им­ко­ни­я­ти яра­тил­ди. Бу­гун­ги кун­га қа­дар 1 млн 400 мин­г­дан зи­ёд маъ­лу­мот­лар тў­план­ган.

Ҳам­ма­миз­га маъ­лум­ки, олий таъ­лим муас­са­са­ла­ри­да ма­ги­стра­ту­ра­да ўқи­ёт­ган та­ла­ба­лар ўз­ла­ри ўқи­ёт­ган му­та­хас­сис­ли­кла­ри бўй­и­ча Рес­пуб­ли­кам­из­да фа­о­ли­ят олиб бо­ра­ёт­ган про­фес­сор-ўқи­тув­чи­лар би­лан му­лоқот­ни ша­кл­лан­ти­риш мақ­са­ди­да “Ма­ги­стр­лар­нинг ил­мий иш мавзу­ла­ри” ба­за­си жо­рий этил­ди. Уш­бу ба­за орқа­ли ма­ги­стр­ла­ри­миз­га ил­мий иш мавзу­ла­ри­ни ва ил­мий раҳ­бар­лар­ни тан­лаш им­ко­ни­я­ти бе­ри­ла­ди.

? Озод­бек Ас­ла­мқу­ло­вич, ҳо­зир­ги пайт­да де­яр­ли бар­ча давлат идо­ра­ла­ри, ва­зир­ли­клар қо­ши­да таш­кил эти­л­ган бун­дай мар­каз­лар одам­лар оғи­ри­ни ен­гил, узоғи­ни яқин қи­лиш учун ўз сайт­ла­ри орқа­ли аҳо­ли­га тур­ли ин­тер­ак­тив хиз­мат­лар кўр­са­тиш­моқ­да. Сиз раҳ­бар­лик қи­ла­ёт­ган Мар­каз­да бу бо­ра­да қан­дай ишлар амал­га оши­рил­моқ­да?

– Ал­бат­та, биз­да ҳам бун­дай ин­тер­ак­тив хиз­мат­лар Яго­на давлат ин­тер­ак­тив хиз­мат­ла­ри пор­та­ли my.gov.uz ҳам­да ва­зир­лик­нинг рас­мий веб сай­ти­да edu. uz да йўл­га қўй­и­л­ган. Ма­са­лан, “Му­ро­жа­ат­лар­ни кўриб чиқиш”, “Раҳ­бар қа­бу­ли­га он­лайн тарз­да ёзи­лиш”, “Аби­ту­ри­ент­лар­нинг ҳуж­жат­лар тў­пла­ми­ни қай­та­риб оли­шлар­ни учун элек­трон ари­за бе­риш”, “Та­ла­ба­лар ту­рар-жой­и­да ари­за бе­риш”, “Бўш иш ўрин­ла­ри”, “Ах­бо­рот-ре­сурс мар­ка­зи (АРМ) ва Ах­бо­рот ку­туб­хо­на мар­ка­зи (АКМ), ҳам­да Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си мах­сус ку­туб­хо­на­ла­ри рўй­ха­ти”, “Олий таъ­лим муас­са­са­ла­ри хиз­мат­ла­ри” шу­лар жум­ла­си­дан­дир. Улар­нинг ҳар би­ри ҳақи­да узоқ га­пи­риш мум­кин. Ке­линг, “Аби­ту­ри­ент­лар­нинг ҳуж­жат­лар тў­пла­ми­ни қай­та­риб оли­шла­ри учун элек­трон ари­за бе­риш” хиз­ма­ти­ни олай­лик. Олий ўқув юрт­ла­ри­га ки­риш учун топ­ши­ри­л­ган ҳуж­жат­лар тў­пла­ми­ни им­тиҳон на­ти­жа­ла­ри эъ­лон қи­лин­ган­дан сўнг қай­та­риб олиш за­ру­ри­я­ти туғи­л­ган­да, Яго­на пор­тал орқа­ли тўғри­дан тўғри ари­за юбо­риш би­лан амал­га оши­риш мум­кин. Жо­рий эти­л­ган ян­ги хиз­мат ви­ло­ят­лар­да, олий ўқув юр­ти­дан олисда ис­тиқо­мат қи­лув­чи аби­ту­ри­ент­лар учун ҳуж­жат­лар тў­пла­ми­ни қай­та­риб олиш им­ко­ни­я­ти­ни яра­та­ди. Хиз­мат на­ти­жа­си­га кў­ра, аби­ту­ри­ент­га бу­юрт­ма поч­та орқа­ли ҳуж­жат­лар тў­п­ла­ми қай­та­ри­ла­ди. Ари­за­чи яшаш ман­зи­ли­га яқин бўл­ган поч­та бў­лим­ла­ри­га таш­риф бу­ю­риб, шах­си­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат­нинг ас­ли­ни тақ­дим эт­ган ҳол­да улар­ни оли­ши мум­кин. Уш­бу хиз­мат­дан фой­да­ла­нув­чи­лар со­ни йил­дан йи­л­га кў­пай­моқ­да.

Ҳо­зир­ги кун­да edu.uz да жо­рий эти­л­ган ин­тер­ак­тив хиз­мат­лар ҳам фа­о­ли­ят кўр­сат­моқ­да. Улар “Ма­ги­стра­ту­ра­га ўқи­ш­га ки­риш учун он­лайн ҳуж­жат топ­ши­риш”, “Ди­п­лом­ни тек­ши­риш”, “Кўп бе­ри­л­ган са­вол­лар”, “Олий таъ­лим­нинг давлат таъ­лим стан­дар­ти” хиз­мат­ла­ри­дир.

Ху­ло­са қи­либ ай­та­ди­ган бўл­сак, мар­ка­зи­миз­нинг фа­о­ли­ят қам­ро­ви ҳам, кў­ла­ми ҳам кенг. Асо­сий мақ­са­ди­миз – Олий ва ўр­та мах­сус таъ­лим ти­зи­ми­ни туб­дан та­ко­мил­ла­ш­ти­риш, Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­ни яна­да ри­вож­лан­ти­риш­нинг Ҳа­ра­кат­лар стра­те­ги­я­си­да бел­ги­лан­ган усту­вор ва­зи­фа­ла­ри­дан ке­либ чиққан ҳол­да, халқа­ро стан­дарт­лар да­ра­жа­си­га мос, етук му­та­хас­сислар тай­ёр­лаш учун за­рур ша­ро­ит­лар яра­ти­ли­ши­ни таъ­мин­ла­ш­дан ибо­рат­дир.

– Суҳ­ба­тин­гиз учун раҳ­мат.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.