РЕЖАЛАР

ICTNEWS - - Hi,tech! Тошкент Вилояти -

Телекоммуникация тар­моқла­ри­ни ри­вож­лан­ти­риш бўй­и­ча:

Тош­кент ви­ло­я­ти­да 2018 йил мо­бой­ни­да мо­бил або­нент­лар со­ни­ни 803 минг­та­дан 827 минг­та­га ет­ка­зиш;

Ин­тер­нет фой­да­ла­нув­чи­лар со­ни 602 минг­та­дан 744 минг­та­га ет­ка­зиш ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган;

“Ўз­бек­те­ле­ком” АК Тош­кент фи­ли­а­ли то­мо­ни­дан 2018 йил мо­бой­ни­да:

200 км.дан зи­ёд оп­тик то­ла­ли алоқа ли­ни­я­ла­ри­ни қу­риш, оп­тик то­ла­ли тар­моқ учун 1024 порт­га тенг 56 та SWICH қу­рил­ма­си­ни ўр­на­тиш;

кенг по­ло­са­ли тар­моқ­ни ри­вож­лан­ти­риш бўй­и­ча 4224 та порт­га тенг 26 та MSAN қу­рил­ма­си­ни ўр­на­тиш, 7296 та порт­га тенг 42 та DSLAM қу­рил­ма­си­ни ўр­на­тиш ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган.

“Ўз­мо­байл” фи­ли­а­ли то­мо­ни­дан 2018 йил I чо­ра­ги­да 20 та GSM ва CDMA стан­дар­ти­да­ги ба­за стан­ци­я­ла­ри ўр­на­ти­ли­ши, йил да­во­ми­да 168 та мо­бил алоқа ба­за стан­ци­я­ла­ри­ни ўр­на­тиш;

“Ўз­бек­те­ле­ком” АК ва “То­шви­л­тран­стер­ми­нал” уюш­ма­си то­мо­ни­дан Тан­лов асо­си­да Тош­кент ви­ло­я­ти­да ҳа­ра­кат­ла­нув­чи йў­лов­чи та­шиш марш­рут­ла­ри­га Wi-fi ти­зим­ла­ри­ни ўр­на­тиш, шу орқа­ли йў­лов­чи­лар­ни Ziyonet.uz мил­лий таъ­лим тар­моғи­га улаш ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган.

Ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри йў­на­ли­ши бўй­и­ча:

2018 йил­да Олий ва ўр­та мах­сус таъ­лим ва­зир­ли­ги, Рес­пуб­ли­ка ах­бо­рот-ку­туб­хо­на мар­ка­зи, “Ту­рон” АКМ то­мо­ни­дан “Мо­бил ку­туб­хо­на”лар­ни жо­рий этиш лой­иҳа­си до­ира­си­да Тош­кент ви­ло­я­ти­да жой­ла­ш­ган олий таъ­лим муас­са­са­ла­ри ва ка­сб-ҳу­нар кол­леж­ла­ри би­но­ла­ри­нинг ки­риш фа­ела­ри­да Qr-код­лар жой­ла­ш­ти­риш. Ўз­бе­ки­стон мил­лий ку­туб­хо­на­си электрон ки­то­бла­ри тўғри­си­да­ги маъ­лу­мот­лар­ни мах­сус таб­ло­лар­да жой­ла­ш­ти­риш ва улар­ни мо­бил қу­рил­ма­лар­га юклаб олиш ва ўқиш им­ко­ни­ни яра­тиш;

2018 йил­да “Ту­рон” ах­бо­рот-ку­туб­хо­на мар­ка­зи­да таш­риф бу­ю­рув­чи­лар учун Wi-fi ҳу­д­уд­ла­ри­ни таш­кил этиш;

2018-2019 йил­лар­да “То­шви­л­тран­стер­ми­нал” уюш­ма­си то­мо­ни­дан Тош­кент ви­ло­я­ти­нинг кат­та шаҳар­ла­ри­га Тош­кент шаҳри­дан ҳа­ра­кат­ла­нув­чи давлат йў­лов­чи та­шиш ав­то­бу­сла­ри­га за­мо­на­вий GPS ти­зим­ла­ри­ни ўр­на­тиш;

2018-2020 йил­лар­да Тош­кент ви­ло­я­ти ҳо­ким­ли­ги­нинг Ви­ло­ят обо­дон­ла­ш­ти­риш бо­шқар­ма­си то­мо­ни­дан Бе­ко­бод, Ол­ма­лиқ, Ан­грен, Чир­чиқ, Ну­раф­шон шаҳар­ла­ри ҳам­да Пар­кент, Оққўрғон, Ке­лес, Пар­кент, Бў­стон­лиқ ту­ман­ла­ри­нинг Ав­то­бус так­си парк­ла­ри ва Тош­кент ав­то­вок­за­ли­да «Электрон таб­ло­ид»лар ўр­на­тиш;

2019 йил да­во­ми­да “Компьютерлаштириш мар­ка­зи” ДУК то­мо­ни­дан Тош­кент ви­ло­я­ти ҳо­ким­ли­ги сер­ве­ри­да IDS/IPS ва DLP ти­зим­ла­ри­ни жо­рий этиш ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган.

Шу­нин­г­дек, ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма то­мо­ни­дан 2018 йил да­во­ми­да:

Соҳа кор­хо­на­ла­ри­да 2018 йил­да амал­га оши­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги­ни ри­вож­лан­ти­ри­ш­га қа­ра­ти­л­ган йил­лик чо­ра-тад­бир­лар ре­жа­си­нинг ишлаб чиқи­ли­ши ва Ва­зир­лик­нинг Тош­кент ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма бо­ш­лиғи­га ке­ли­шиш учун ки­ри­ти­ли­ши­ни таъ­мин­лаш;

Соҳа кор­хо­на­ла­ри­да ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги­нинг таъ­мин­лан­ган­лик ҳо­ла­ти­ни таҳ­лил қи­лиш мақ­са­ди­да, жой­лар­да ААТТСНБДИ хо­дим­ла­ри би­лан мақ­сад­ли ўр­га­ни­шлар ўт­ка­зи­ли­ши­ни таъ­мин­лаш ва ўр­га­ниш на­ти­жа­ла­ри бўй­и­ча маъ­лу­мот­лар­ни Ва­зир­лик­ка ки­ри­тиш;

Ви­ло­ят­да­ги соҳа кор­хо­на­ла­ри­да, маҳал­лий давлат ор­ган­ла­ри­нинг ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги­га ма­съул хо­дим­ла­ри­нинг рўй­ха­ти­ни ту­зиш ҳам­да уш­бу хо­дим­лар­ни ма­ла­ка­си­ни оши­риш мақ­са­ди­да “Ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги­ни таъ­мин­лаш мар­ка­зи” хо­дим­ла­ри иш­ти­ро­ки­да жой­лар­да ўқув се­ми­нар­ла­ри­ни таш­кил этиш ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган.

Тош­кент ви­ло­я­ти ҳо­ким­ли­ги, Ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри ва ком­му­ни­ка­ци­я­ла­ри­ни ри­вож­лан­ти­риш ва­зир­ли­ги ҳам­да ўр­та мах­сус ка­сб-ҳу­нар таъ­ли­ми мар­каз­ла­ри ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­ла­ри би­лан Рес­пуб­ли­ка ҳу­д­уд­ла­ри­да аҳо­ли ва тад­бир­кор­лик субъ­ект­ла­ри­нинг ком­пью­тер са­вод­хон­ли­ги­ни оши­риш ва улар­га давлат электрон хиз­мат­ла­ри­дан фой­да­ла­ниш­ни ўр­га­тиш бўй­и­ча ўқув кур­сла­ри­ни таш­кил этиш кўз­да ту­ти­л­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.