Ин­фор­ма­ци­он­ная без­опас­ность в част­ном сек­то­ре

ICTNEWS - - Мундарижа | Февраль -

фар­занд­ла­ри­га ҳо­зир­ча 3 минг­га яқин сайт­ни ўз ичи­га олган Яго­на ах­бо­рот ре­сур­сла­ри­дан фой­да­ла­ниш им­ко­ни­я­ти­ни бе­ри­ша­ди. Маз­кур рўй­хат­дан ил­мий-таъ­ли­мий, маъ­на­вий-маъ­ри­фий ва бо­ла­нинг етук ва соғ­лом бў­либ во­я­га ети­ши­га хиз­мат қи­ла­ди­ган бо­шқа мил­лий ва халқа­ро Ин­тер­нет саҳи­фа­ла­ри ўрин олган. Бу орқа­ли бо­ла­лар­нинг Ин­тер­нет­да­ги хав­флар­дан ҳи­мо­я­ла­ни­ши, тур­ли бузғун­чи ва ғо­явий но­боп сайт­лар­га ки­ри­ши ка­фо­лат­ла­на­ди. Шу­нин­г­дек, ота-она­лар рўй­хат­га ўз­ла­ри маъ­қул то­п­ган, бо­ла­лар учун қи­зиқар­ли сайт­лар­ни ки­ри­тиш бўй­и­ча та­клиф ҳам бе­ри­шла­ри мум­кин.

Қуй­и­да ёшлар­да қи­зиқиш уй­ғо­ти­ши мум­кин бўл­ган Ин­тер­нет ре­сур­сла­ри­нинг баъ­зи йў­на­ли­шла­ри би­лан та­ни­ши­ши­миз мум­кин. ОН­ЛАЙН СЎРОВЛАР

Ҳо­зир­да Ин­тер­нет ма­ко­ни­да кўп учрай­ди­ган он­лайн сўровлар та­ла­ба­лар бўш вақти­да пул ишлашла­ри учун кун­дан-кун­га та­ни­либ бо­ри­ла­ёт­ган усул ҳи­собла­на­ди. Тур­ли та­дқиқот­лар­ни ўт­ка­за­ёт­ган ко­ма­ни­я­лар ҳар до­им ҳар хил су­ро­влар­га жа­воб бе­риш ва ян­ги­дан-ян­ги маҳ­су­лот­лар­ни си­но­в­дан ўт­ка­зиш учун ян­ги аъ­зо­лар­ни қа­бул қи­либ бо­ра­ди.

ИНТЕРНЕТДА ПУЛЛИК ҚИДИРУВ

Интернетда ол­дин­дан ба­жа­ра­ёт­ган ишин­гиз учун пул оли­ш­га ман­фа­ат­дор­ми­сиз? Qmee.com дан ин­но­ва­ци­он ғоя сиз­ни “Google”, “Bing” ёки “Yahoo” қи­ди­риш ре­сур­сла­ри­дан фой­да­лан­га­нин­гиз учун му­ко­фот­лай­ди. Сиз шун­ча­ки ўз бра­у­зе­рин­гиз­га од­дий қў­шимча қу- рил­ма­ни ўр­на­ти­шин­гиз ва қидирув амал­га оши­ра­ёт­га­нин­гиз­да од­дий қидирув қа­то­ри­да бир неч­та спон­сор­ла­на­ди­ган на­ти­жа­лар ҳам бў­ли­ши мум­кин. Qmee да­ги ҳар бир на­ти­жа пуллик му­ко­ф­от­га эга, агар сиз ун­га қи­зиқиб қолган бўл­сан­гиз, туг­ма­ни бо­сиб ва му­ко­фот­ни қўл­га ки­ри­ти­шин­гиз мум­кин.

ЎЗ САЙТИНГНИ

ОЧ ВА УН­ДАН ФОЙДА ОЛ

Уш­бу ва­ри­ант сиз­дан дастлаб­ки қўй­ил­ма­лар­ни та­лаб эта­ди, би­роқ би­ро­здан сўнг бир неча ба­ро­бар ўзи­ни оқлай­ди. Сайт иши ях­ши йўл­га қўй­ил­са ун­дан ҳар ой­да 10 минг АҚШ дол­лар миқ­до­ри­да фойда олиш мум­кин. Асо­сий фой­да­ни ре­кла­ма (кон­текст­ли, бан­нер­ли, ти­зер­ли) олиб ке­ла­ди, бун­да ше­рик­ли дастур­лар­да иш­ти­рок этиш ёки ҳа­во­ла­лар­ни со­тиш мум­кин бўла­ди. Агар сиз яна­да ил­дам­лаб кет­моқ­чи бўл­сан­гиз ва фақат­ги­на сайт­ни ри­вож­лан­тир­май қо­либ, ўзин­гиз­нинг ин­фо­биз­не­син­гиз­ни қур­моқ­чи бўл­сан­гиз, у ҳол­да фойда ун­дан­да кў­проқ бўла­ди. Бу энг фой­да­ли ва­ри­ант ҳи­собла­на­ди, шу­нинг учун Интернетда пул ишлаб то­пиш ҳақиқат­ми деб сўра­манг, чун­ки сайт­лар эга­ла­ри­нинг ба­рал­ла жа­во­би “ҳа” бў­либ ту­рибди.

Ҳўш ах­бо­рот сай­ти ва ин­фо­биз­нес орас­и­да қан­дай фарқ бор? Дастлаб фой­да­ли ах­бо­ро­ти бўл­ган кон­тент­ли сайт ҳам ах­бо­рот эва­зи­га пул ишлай­ди­ган­дек ту­ю­ла­ди. Би­роқ би­рин­чи ҳо­лат­да пул та­шқа­ри­дан (ре­кла­ма, ше­рик­ли дастур­лар) ки­риб ке­ла­ди, ин­фо­биз­не­сда эса, сиз му­ай­ян бир ах­бо­рот маҳ­су­ло­ти­ни со­та­сиз ва унинг учун ми­жоз­ла­рин­гиз­дан пул ола­сиз. Қуй­и­да­ги­лар ах­бо­рот маҳ­су­лот­ла­ри бў­ли­ши мум­кин: Ве­би­нар­лар;

Тре­нин­глар;

Он­лайн ўқув кур­сла­ри; Элек­трон ки­то­блар.

Уш­бу пул ишлаш усу­ли­нинг

ху­су­си­я­ти шунда­ки, сиз маҳ­су­лот­ни бир мар­та яра­та­сиз, ун­дан фой­да­ни эса до­и­мий ра­ви­ш­да олиб ту­ра­сиз. Шу би­лан бир­га, па­рал­лел ра­ви­ш­да ян­ги­дан-ян­ги маҳ­су­лот­лар яра­тиш, ян­ги йў­на­ли­шлар­да ри­вож­ла­ниб, кат­та­дан-кат­та да­ро­мад­лар то­пиш мум­кин бўла­ди. Бун­дай ҳо­лат­да да­ро­мад бир-неча мар­та­га кў­па­я­ди.

ВЕБ-САЙТ­ЛАР ВА ВЕБИЛОВАЛАРНИ НАҚД ПУЛ ЭВА­ЗИ­ГА КЎРИБ ЧИҚИШ

Агар сиз веб-бра­у­зе­рин­гиз­дан моҳи­ро­на фой­да­ла­на ол­сан­гиз, ун­да веб-сайт­лар­ни кўриб чиқиш вақтин­гиз­ни тў­лов­ли ва қи­зиқар­ли иш­га ай­лан­ти­риш вақти кел­ди. Usertesting.com ка­би ян­ги плат­фор­ма­лар хоҳ­лов­чи­лар­га бар­ча тур­да­ги веб-сайт­лар­ни кўриб чиқи­шла­ри учун пул тўлай­ди. Ҳар бир кўриб чиқиш учун 20 дақиқа вақт сар­фла­на­ди 10 АҚШ дол­ла­ри ҳа­жми­да пул тўла­на­ди. Рўй­хат- дан ўтиб, кўриб чиқиш те­сти­ни тўл­ди­ринг ва “ки­риш” пап­кан­гиз­да кўриб чиқи­ли­ши за­рур бўл­ган веб-сайт­лар рўй­ха­ти­ни қа­бул қи­либ олинг.

ИЖТИ­МО­ИЙ ТАРМОҚЛАР БИ­ЛАН ИШЛАШ

Бун­дай иш­ни фри­ланс бир­жа­ла­ри­да ҳам топ­са бўла­ди, бу иш алоҳи­да кў­ник­ма­лар­ни та­лаб қил­май­ди. Одат­да бу иш лайк қўй­иш, ре­пост қи­лиш ёки гу­руҳ­га қў­ши­лиш ка­би­лар­ни ўз ичи­га ола­ди. Бу иш учун одат­да ми­ни­мал да­ра­жа­да ҳақ тўла­на­ди, би­роқ бар­ча­си сиз­нинг ак­ка­ун­тин­гиз­га боғ­лиқ бўла­ди. Дўстла­рин­гиз қан­ча кўп бў­либ, про­фи­лин­гиз қан­ча­лик фа­ол бўл­са, бу­юрт­ма­чи­лар шун­ча­лик кўп пул тўла­ш­га тай­ёр бўла­ди­лар. Қий­ма­ти кат­та­роқ бўл­ган ишлар ту­ри­га гу­руҳлар бўй­и­ча постинг қи­лиш, ка­та­ло­глар бўй­и­ча маъ­лу­мот­лар­ни тақ­сим­лаш ка­би­лар ки­ра­ди. Бун­дай ишлар­ни Advego, Socialtools, Smmka ва Forumok да то­пиш мум­кин. Уш­бу тар­моқлар­да фа­ол­лик би­лан ишла­сан­гиз бир ой­да 100 АҚШ дол­ла­ри­га яқин бўл­ган ма­б­лағ ишла­шин­гиз мум­кин.

Кўр­са­тиб ўти­л­ган им­ко­ни­ят­лар­дан та­шқа­ри ҳам ишлаб пул то­па­ди­ган ан­ча­ги­на ре­сур­слар мав­жуд. Кўриб чиққа­ни­м­из­дек, Ин­тер­нет ола­ми ўзи­да чек­сиз им­ко­нят­лар­ни жа­мул-жам қи­л­ган. Ун­да­ги им­ко­ни­ят­лар­дан фой­да­ла­ниш вақти­миз­ни унум би­лан ўт­ка­зи­ш­га, фар­занд­ла­ри­миз­ни ўз ои­ла­си­га, жа­ми­ят­га фой­да­си те­га­ди­ган етук маъ­на­ви­ят­ли ин­сон қи­либ тар­би­я­ла­ш­га ёр­дам бе­ра­ди. Ўз­бек халқи­нинг ҳам ёшла­ри ҳеч ким­дан кам бўл­ма­ган ҳол­да Ин­тер­нет им­ко­ни­ят­ла­ри­дан тў­ла-тўкис фой­да­ла­ниб ке­ла­ёт­га­ни юр­ти­миз ри­во­жи­га ал­бат­та ўз ҳис­са­си­ни қў­ши­ши­га умид бағи­шлай­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.