Сай­ёҳ ёр­дам­чи­си ёхуд як­ка сай­ёҳ­лик­ни осон­ла­ш­ти­ра­ди­ган мо­биль ило­ва­лар

ICTNEWS - - Социум Лойиҳалар - АКРАМ МУЗАФФАРОВ

Appstore ва Playmarket дўкон­ла­ри мин­глаб са­ёҳат­чи­лар учун фой­да­ли бўл­ган мо­биль ило­ва­лар­га бой май­дон ҳи­собла­на­ди. Ҳо­зир­да мо­биль ило­ва­лар са­ёҳат­чи­ни қи­зиқти­ри­ши мум­кин бўл­ган бар­ча маъ­лу­мот­лар­ни: авиа­рейс ёки ун­да­ги ўз­га­ри­шлар, но­та­ниш шаҳар­нинг қай­си ош­хо­на­си­да овқат­ла­ниш ҳақи­да, ҳат­то­ки ку­тиш зал­ла­ри­да се­вим­ли ра­дио­тўлқин­ни тин­глаш ка­би қу­лай­ли­клар­ни ўзи­да жам­ла­моқ­да­лар. Ана шу тур­да­ги мо­биль “ёр­дам­чи­лар”, яъ­ни, ту­ризм соҳа­си­га оид бу­гун­ги кун­нинг энг етак­чи мо­биль ило­ва­ла­ри ҳақи­да тўх­тал­сак.

EVERNOTE

Са­ёҳат­га тай­ёр­гар­лик кў­ри­ш­дан ол­дин элек­трон чип­та­лар ҳақи­да тур­ли хил маъ­лу­мот­лар, қа­ер­да яшаш, ни­ма та­но­вул қи­лиш тўғри­си­да­ги тав­си­я­лар­га­ча маъ­лу­мот­лар сақла­на­ди­ган яго­на жой­га эҳти­ёж пай­до бўла­ди. Evernote ило­ва­си бу ишлар­ни се­зи­лар­ли да­ра­жа­да осон­ла­ш­ти­ра­ди, у қий­ин­чи­лик­сиз ҳар хил де­вай­слар­да­ги маъ­лу­мот­лар­ни бир жой­га тў­плаб, ҳат­то­ки смарт­фон ёки план­шет­га би­рор корҳол юз бер­ган тақ­дир­да ҳам бар­ча ке­рак­ли маъ­лу­мотр­лар­ни ўзи­да сақлаб қо­ла­ди. Юқо­ри­да са­наб ўти­л­ган қоғоз­бо­злик би­лан боғ­лиқ та­шви­шлар­нинг йўқо­ли­ши эва­зи­га ор­тиб қолган вақт­ни су­рат­га ту­ши­ш­га сар­флаб, улар­ни Evernote­нинг ўзи­га юкла­са бўла­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.