Ўзи­м­из­да ва хо­ри­жда фри­лан­сер­лик ҳақи­да

ICTNEWS - - R&d Иқтидор - АЗИЗ САИДОВ

Ўз­бе­ки­стон­да­ги илғор IT ком­па­ни­я­ла­ри­дан би­ри – Newmax Techonologies асо­счи­си Ак­мал Пай­зи­ев­га соҳа­га қи­зиқиш бил­ди­ра­ёт­ган та­ла­ба­лар, фа­ол ёшлар би­лан учра­шув­да қуй­и­да­ги­ча са­вол бе­ри­л­ган­ди: “Ҳин­ди­стон­да юз мин­глаб дастур­чи­лар ду­нё­нинг йи­рик кор­по­ра­ци­я­ла­ри ва хо­ри­жий ком­па­ни­я­лар би­лан ҳам­кор­лик қи­ла­ди. Нис­ба­тан ар­зон фри­лан­сер­лар хиз­ма­ти­дан фой­да­ла­ниш анъ­а­на­си Ҳин­ди­стон­га мил­ли­он­лаб дол­лар пул ки­риб ке­ли­ши­ни таъ­мин­лай­ди. Яқин йил­лар­да биз­нинг дастур­чи­ла­ри­миз ҳам шун­га ўх­шаб жаҳон меҳ­нат бо­зо­ри­да қат­на­ши­шла­ри­нинг қан­ча­лик эҳти­мо­ли бор?”

Иш­би­лар­мон ва IT соҳа­си­нинг та­жри­ба­ли ва­ки­ли Ўз­бе­ки­стон­да бун­дай фри­лан­сер­лик­нинг ри­вож­ла­ни­ши учун баъ­зи омил­лар таъ­сир қи­ли­ши ҳақи­да га­пир­ган­ди. Улар му­та­хас­сислар­нинг тил кў­ник­ма­ла­ри, мам­ла­кат бўйлаб тех­ни­ка во­си­та­ла­ри ва ин­тер­нет­нинг ри­вож­ла­ни­ши ҳам­да жа­ми­ят­нинг бун­дай тур­да­ги фа­о­ли­ят­ни қа­бул қи­ли­ши ма­са­ла­ла­ри эди. – Би­рин­чи нав­бат­да сон мин­глаб ёшла­ри­миз чет тил­лар, ху­су­сан, ин­глиз ти­ли­ни са­ма­ра­ли иш юри­та олиш да­ра­жа­си­да би­ли­ши за­рур. Ик­кин­чи­дан, за­рур тех­ник во­си­та­лар ва ин­тер­нет тех­но­ло­ги­я­ла­ри иш таш­кил қи­лиш учун етар­ли да­ра­жа­да бў­ли­ши ке­рак. Ун­дан та­шқа­ри, одам­лар­да фри­лан­сер­лик фа­о­ли­я­ти ҳақи­да маъ­лу­мот, шу иш би­лан му­ваф­фақи­ят­га эри­ш­ган­лар­нинг ҳа­ё­тий ми­сол-

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.