Из­ме­нит ли блок­чейн на­шу жизнь?

ICTNEWS - - Мундарижа Март -

ма­ши­на­ли ўқи­тиш мо­дел­ла­ри, ней­рон тар­моқлар ва бо­шқа сунъий ин­тел­лект тех­но­ло­ги­я­ла­ри­дан фой­ла­ла­ниш­ни ре­жа­ла­ш­тир­моқ­да. Тур­ли ки­бер­жи­но­ят­чи­лар уш­бу тех­но­ло­ги­я­лар би­лан қу­рол­ла­ни­шла­ри­га эҳти­мол кат­та, бу улар­га экс­перт­лар­га қар­ши ту­риш учун жид­дий им­ко­ни­ят­лар тақ­дим қи­ла­ди. Соҳа­нинг етук экс­перт­ла­ри­нинг таъ­кид­лашла­ри­ча сунъий ин­тел­лект ки­бер­жи­но­ят­чи­лар­га, улар­нинг ин­ве­сти­ци­я­ла­ри­ни қо­пла­ш­га им­кон бе­рув­чи ин­стру­мент тақ­дим қи­ла­ди.

Бун­дай тех­но­ло­ги­я­лар­нинг за­рар­ли қўл­ла­ни­ши­нинг ми­со­ли бў­либ мақ­сад­ли фи­шинг (spear phishing) ҳи­собла­на­ди, бун­дай элек­трон хат­лар фой­да­ла­нув­чи­лар­нинг қи­зиқи­шла­ри ва фа­о­ли­ят турлари ҳи­соб­га олин­ган ҳол­да, жу­да­ям са­ра­ла­ниб жў­на­ти­ла­ди. Ма­ши­на­ли ўқи­тиш мо­дел­ла­ри­нинг са­ма­ра­дор­ли­ги бу­гун­ги кун­да, ҳуд­ди одам фи­шинг хат­ла­ри­ни ту­зиш ва тар­гет­ла­ш­да ишла­ган­да­ги са­ма­ра­дор­ли­ги­дек бў­ли­ши мум­кин. Ма­ши­на­нинг фой­да­ли фарқи бў­либ 24/7 ре­жи­ми­да ишла­ши ҳи­собла­на­ди. Экс­перт­лар­нинг таҳ­мин қи­ли­шла­ри­ча, ки­бер­жи­но­ят­чи­лар уш­бу усул­лар­ни ал­бат­та ўз ни­ят­ла­ри­ни амал­га оши­ри­ш­да қўл­лай­ди­лар. Шу­нин­г­дек, қо­нун­бу­зар­лар за­рар кел­ти­рув­чи дастур­лар­ни ишлаб чиқи­ш­да қум­дон­лар­ни (пе­соч­ни­ца) ва ви­рус­лар­га қар­ши дастур­лар­нинг тек­ши­ри­шла­ри­ни ях­ши­роқ ай­ла­ниб ўта ола­ди­ган сунъий ин­тел­лект­дан ҳам фой­да­ла­ни­шла­ри мум­кин.

КИБЕРЖИСМОНИЙ ҲУЖУМЛАР

2018 йил­да давлат­лар­нинг муҳим ин­фра­ту­зил­ма­ла­ри­га ҳужумлар со­ни­нинг оши­ши ку­тил­моқ­да. Уш­бу ҳу­жум­лар­нинг кўп­чи­ли­ги маз­кур объ­ект­лар­нинг фа­о­ли­я­ти­ни бу­тун­лай тўх­та­тиш учун ури­ни­шлар­га йў­нал­ти­ри­л­ган бўла­ди. Ўт­ган йи­ли Рос­си­я­нинг муҳим ин­фра­ту­зил­ма объ­ект­ла­ри­нинг 40% да за­и­фли­клар мав­жуд­ли­ги аниқлан­ди, бу ал­бат­та, мам­ла­кат ки­бер­хавф­сиз­ли­ги­ни хавф ости­га қўя­ди. Қо­нун­бу­зар­лар бу ка­би объ­ект­лар­ни шифр­лов­чи-дастур­лар ёр­да­ми­да за­рар­лан­ти­ри­ш­га ури­ни­шла­ри таҳ­мин қи­лин­моқ­да, бу улар­нинг иши­ни бу­тун­лай тўх­та­та­ди ва кат­та­ги­на эваз пу­ли сўра­ш­га асос бўла­ди. Энг ёмо­ни, бун­дай ки­берҳу­жум­лар мил­ли­он­лаб одам­лар­га

за­рур бўл­ган ҳа­ё­тий муҳим ти­зим­лар учун ре­ал хавф яра­та­ди. Йил да­во­ми­да та­дқиқот­чи­лар (шу­нин­г­дек, ки­бер­жи­но­ят­чи­лар­нинг ўз­ла­ри) са­мо­лёт­лар, по­езд­лар, ке­ма­лар ва бо­шқа тур­да­ги транс­порт­да­ги кўп­чи­лик за­и­фли­клар­ни аниқлашла­ри­га эҳти­мол кат­та.

КРИПТОВАЛЮТАЛАР МАЙНИНГИ

Ки­бер­жи­но­ят­чи­лар, ай­ниқ­са таҳ­ми­нан Ши­мо­лий Ко­ре­я­дан ҳа­ра­кат қи­л­ган­лар, охир­ги пайт­лар­да бит­койн ва бо­шқа рақам­ли ва­лю­та­лар эга­ла­ри­ни мўл­жал­га ол­моқ­да­лар. Би­роқ экс­перт­лар­ни 2018 йил­да бит­ко­ин­лар­нинг ўғир­ла­ни­ши эмас, бал­ки ком­пью­тер­лар­нинг ҳи­соб­лаш қув­ва­ти­нинг ўғир­ла­ни­ши без­овта қил­моқ­да. Крип­то­ва­лю­та­лар­га эри­шиш учун кат­та миқ­дор­да­ги ҳи­соб­лаш қув­ва­ти та­лаб қи­ли­на­ди. Экс­перт­лар қайд қи­ли­шла­ри­ча, юза­га кел­ган бун­дай ва­зи­ят ха­кер­лар­ни май­нин­г­да фой­да­ла­ниш учун мил­ли­он­лаб ком­пью­тер­лар­га ҳу­руж қи­ли­ш­га ун­дай­ди. Ҳат­то про­вай­дер ҳам Starbucks ми­жоз­ла­ри­дан фой­да­лан­ган ҳол­да крип­то­ва­лю­та­ни май­нинг қи­л­ган ҳо­лат­ла­ри ҳам маъ­лум. Криптовалюталар кур­си кўта­ри­ли­ш­да да­вом эта­ди­ган ҳол­да қо­нун­бу­зар­лар май­нинг усул­ла­ри­ни қўл­ла­ш­га ури­ни­шла­ри­га тай­ёр ту­риш за­рур бўла­ди. Рақам­ли ва­лю­та­ни қўл­га ки­ри­ти­ш­га оид ури­ни­шла­ри­да жи­но­ят­чи­лар ка­сал­хо­на­лар ва аэро­порт­лар­нинг тар­моқла­ри­га ҳужумлар уюш­ти­ри­ши мум­кин, бу ҳо­лат та­дқиқот­чи­лар­ни без­овта қил­моқ­да.

САЙЛОВ ТИ­ЗИ­МИ­НИ БУ­ЗИШ

У ёки бу давлат­да сай­ло­влар на­ти­жа­ла­ри­га таъ­сир қи­лиш мақ­са­ди­да уюш­ти­ри­ла­ди­ган ки­берҳу­жум хав­фи ал­лақа­чон ян­ги тур­да­ги ки­бер ха­тар си­фа­ти­да ҳи­соблан­май қўй­ган. Ўт­ган йи­ли Рос­сия, Ақ­ш­да­ги До­нальд Трамп­нинг ян­ги пре­зи­дент си­фа­ти­да сай­ла­ни­ши­га олиб кел­ган сай­ло­влар жа­ра­ё­ни­га ара­ла­ш­ган­лик ка­би ай­б­ло­влар­га дуч кел­ди. Ақш­нинг Ич­ки хавф­сиз­лик ва­зир­ли­ги ҳам ўт­ган йи­ли рос­си­я­лик ха­кер­лар Аме­ри­ка­нинг 21 шта­ти­да­ги сай­ло­влар­ни мўл­жал қи­либ олган­ли­ги ҳақи­да ха­бар тарқат­ди.

Ка­на­да­нинг ком­му­ни­ка­ци­я­лар хавф­сиз­ли­ги мар­ка­зи (CSE) ҳам 2019 йил­да ха­кер­лар ва бо­шқа давлат­лар сай­ло­влар­га таъ­сир ўт­ка­зи­ш­га ҳа­ра­кат қи­ли­ши мум­кин­ли­ги тўғри­си­да огоҳлан­тир­ган эди. Ай­ни пайт­да ки­бер­жи­но­ят­чи­лар­да ҳу­жум йў­на­ли­ши си­фа­ти­да сай­лов­чи­лар­нинг элек­трон рўй­хат­ла­ри, овоз бе­риш учун ма­ши­на­лар ҳам­да на­ти­жа­лар­ни таққо­слаш ва аудит қи­лиш учун дасту­рий таъ­ми­нот­лар мав­жуд. Экс­перт­лар жо­рий йил­да бу ка­би ки­берҳу­жум­лар со­ни­нинг ўси­ши­га тай­ёр­гар­лик кўра­ёт­ган­ли­ги са­ба­б­ли, ишлаб чиқа­ра­ёт­ган маҳ­су­лот­ла­ри­да за­и­фли­клар­га йўл қўяёт­ган ком­па­ни­я­лар­га нис­ба­тан кат­та миқ­дор­да­ги жа­ри­ма­лар қўл­ла­ни­ши кўз­да ту­тил­моқ­да. 25 май ку­ни Ев­ро­па­да Маъ­лу­мот­лар хавф­сиз­ли­ги бўй­и­ча уму­мий ре­гла­мент (GDPR) куч­га ки­ра­ди, ун­га кў­ра, ком­па­ни­я­лар ҳар бир қо­нун бу­зи­ли­ши ҳо­лат­ла­ри ҳақи­да му­та­сад­ди таш­ки­лот­лар­га ха­бар бе­ра­ди ва ўз ми­жоз­ла­ри­га улар­нинг маъ­лу­мот­ла­ри ўғир­лан­ган­ли­ги ҳақи­да ах­бо­рот бе­риб бо­ра­ди. Бу­нинг усти­га, ком­па­ни­я­лар бу ишлар­ни маъ­лу­мот чиқиб кет­ган­ли­ги аниқлан­га­ни­дан бо­шлаб 72 со­ат ичи­да ба­жа­ри­шла­ри за­рур бўла­ди. Уш­бу қо­и­да­лар­га риоя эт­мас­лик таш­ки­лот­лар­га 20 мил­ли­он дол­лар ёки ком­па­ни янинг бу­тун да­ро­мад­ла­ри­нинг 4 фо­и­зи миқ­до­ри­да­ги жа­ри­ма со­лиш хав­фи­ни туғ­ди­ра­ди. Яқин­да­ги­на Uber нинг кат­та ҳа­жм­да­ги маъ­лу­мот­ла­ри­нинг чиқиб ке­ти­ши би­лан боғ­лиқ бўл­ган ҳо­ди­са Аме­ри­ка­да­ги маъ­лу­мот­лар­ни ош­кор этиш қо­и­да­ла­ри­ни жид­дий­ла­ш­ти­ри­ли­ши­га олиб кел­ди. Бу эса 2018 йил­да ҳуқуқ­шу­но­слар­нинг иши яна­да кў­пай­и­ши ҳақи­да да­рак бе­ра­ди.

Кел­ти­риб ўти­л­ган­лар­нинг бар­ча­си­дан ки­бер­жи­но­ят­чи­лар ўз мақ­сад­ла­ри­га эри­шиш учун ян­ги тех­но­ло­ги­я­лар­га би­рин­чи­лар­дан ташла­ни­ши ҳақи­да ху­ло­са­ни қи­лиш мум­кин. Криптовалюталар кур­си ўсиш­ни бо­шла­га­ни­да улар дарҳол рақам­ли ва­лю­та­ни қўл­га ки­ри­тиш учун мин­глаб фой­да­ла­нув­чи­лар­дан фой­да­ла­ниш­ни ўр­ган­ди­лар, шу­нин­г­дек сунъий ин­тел­лект пай­до бўл­га­ни­да қо­нун­бу­зар­лар ун­дан ўз қур­бон­ла­ри­нинг ком­пью­тер ти­зим­ла­ри­га за­рар­ли дастур­лар­ни ки­ри­тиш учун фой­да­ла­ниш йўл­ла­ри­ни ўй­лаб топ­ди­лар. Шу са­ба­б­ли, 2018 йил хавф­сиз­лик соҳа­си­да­ги экс­перт­лар ва ки­бер­жи­но­ят­чи­лар ўр­та­си­да­ги тех­но­ло­ги­я­лар пой­га­си ва рақо­бат­чи­ли­ги нуқтаи на­за­ри­дан ку­за­тув­чи учун қи­зиқар­ли бў­ли­ши ку­тил­моқ­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.