СИР­ДА­РЁ ВИ­ЛО­Я­ТИ: НА­ТИ­ЖА ВА КЎР­САТ­КИ­ЧЛАР

ЛОЧИНБЕК БЕРДИМУРАТОВ, Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри ва ком­му­ни­ка­ци­я­ла­ри­ни ри­вож­лан­ти­риш ва­зир­ли­ги Сир­да­рё ви­ло­ят Ху­д­у­дий бош­кар­ма­си етак­чи му­та­хас­си­си

ICTNEWS - - Минтақалар Сирдарё Вилояти -

“ЭЛЕК­ТРОН ҲУ­КУ­МАТ”

“Элек­трон ҳу­ку­мат”ни ри­вож­лан­ти­риш мақ­са­ди­да “2017 йил­да амал­га оши­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­л­ган лой­иҳа­лар­нинг ман­зил­ли дасту­ри” та­с­диқлан­ди. Уш­бу ман­зил­ли дастур 43 банд­дан ибо­рат бў­либ, 2017 йил яку­ни­га кў­ра 36 та­си­нинг ижро­си таъ­мин­лан­ди. АКТНИ ри­вож­лан­ти­риш бўй­и­ча лой­иҳа­лар­нинг ман­зил­ли дасту­ри­нинг амал­га оши­ри­ли­ши­га 10 315,0 млн сўм бел­ги­лан­ган бў­либ, лой­иҳа­лар­нинг амал­га оши­ри­ли­ши­дан ўз­ла­ш­ти­ри­л­ган ма­б­лағ 9 959,62 млн сўм­ни таш­кил эт­моқ­да.

Ах­бо­рот тех­но­ло­ги­я­ла­ри ва ком­му­ни­ка­ци­я­ла­ри­ни ри­вож­лан­ти­риш ва­зир­ли­ги Сир­да­рё ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си бо­ш­лиғи Ба­хо­дир Хи­ди­ров, ви­ло­ят­да Акт­нинг жо­рий эти­л­ган­лик ҳо­ла­ти бўй­и­ча эри­ши­л­ган кўр­сат­ки­члар ҳақи­да маъ­лу­мот бе­риб ўт­ди­лар. – Ҳо­зир­ги вақт­га ке­либ Сир­да­рё ви­ло­я­ти­да Акт­нинг жо­рий эти­л­ган­лик бўй­и­ча уму­мий баҳо 100 фо­из­дан 85,52 фо­из­ни таш­кил қил­моқ­да. Ҳо­ким­лик­нинг рас­мий веб-сай­ти ва улар орқа­ли тақ­дим эти­л­а­ёт­ган ин­тер­ак­тив давлат хиз­мат­ла­ри си­фа­ти бўй­и­ча эса мақ­сад­ли кўр­сат­кич 50 фо­из бў­либ, биз­нинг ви­ло­ят­да бу кўр­сат­кич 44,15 фо­из­ни таш­кил эт­ди, – дей­ди Ба­хо­дир Хи­ди­ров.

– Ах­бо­рот ти­зим­ла­ри, ах­бо­рот ре­сур­сла­ри ва элек­трон ҳуж­жат ай­ла­ни­ши ти­зим­ла­ри­нинг жо­рий эти­ли­ши бўй­и­ча мақ­сад­ли кўр­сат­кич 26 фо­из этиб бел­ги­лан­ган бў­либ, бу йў­на­лиш бўй­и­ча 18,07 фо­из кўр­сат­ки­ч­га эри­шил­ди. Ах­бо­рот хавф­сиз­ли­ги­ни таъ­мин­лаш да­ра­жа­си­га тўх­та­ла­ди­ган бўл­сак, уш­бу йў­на­лиш бўй­и­ча мақ­сад­ли кўр­сат­кич 20 фо­из этиб бел­ги­лан­ган бў­либ, бу кўр­сат­кич 19,3 фо­из­ни таш­кил эт­ди.

ЯГО­НА ИН­ТЕР­АК­ТИВ ДАВЛАТ ХИЗ­МАТ­ЛА­РИ ПОР­ТА­ЛИ

Ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­нинг рас­мий sirdaryo.uz веб-сай­ти маъ­лу­мот­лар би­лан бой­и­ти­либ бо­рил­моқ­да.

Аҳо­ли ва тад­бир­кор­лик субъ­ект­ла­ри­га қу­лай шарт-ша­ро­ит­лар яра­тиш, ком­му­нал соҳа бўй­и­ча кўр­са­ти­ла­ёт­ган Давлат хиз­мат­ла­ри­ни Ин­тер­ак­тив тарз­да йўл­га қўй­иш мақ­са­ди­да, ҳо­зир­га ке­либ веб-сайт­да 29та ин­тер­ак­тив хиз­мат­лар йўл­га қўй­и­л­ган бў­либ, улар­дан 12 та­си ба­за­вий ва 17 та­си қў­шимча ин­тер­ак­тив хиз­мат­лар яра­ти­либ, шун­дан 15 та қў­шимча ин­тер­ак­тив хиз­мат­лар ик­ки то­мон­ла­ма ишла­ши йўл­га қўй­и­л­ган.

Бун­дан та­шқа­ри, Сир­да­рё ви­ло­я­ти ҳо­ким­ли­ги то­мо­ни­дан pm.gov.uz –

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти вир­ту­ал қа­бул­хо­на­си ҳам­да my.gov. uz – Яго­на ин­тер­ак­тив давлат хиз­мат­ла­ри пор­та­ли орқа­ли ҳам му­ро­жа­ат­лар қа­бул қи­ли­на­ди. Му­ро­жа­ат­лар­ни кўриб чиқиб, жа­воб қай­та­риш бўй­и­ча ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги ҳам­да шаҳар ва ту­ман ҳо­ким­ли­кла­ри­да ма­съул шах­слар бел­ги­лан­ган бў­либ, бел­ги­лан­ган муд­дат­лар­да кўриб чиқи­ли­ши қатъ­ий на­зо­рат­га олин­ган.

Сир­да­рё ви­ло­я­ти ҳам­да ту­ман (шаҳар) ҳо­ким­ли­кла­ри ўр­та­си­да кор­по­ра­тив тар­моқ ва ун­да “ijro.gov.uz” элек­трон ҳуж­жат ай­ла­ни­ши ти­зи­ми жо­рий эти­л­ган. Ҳи­со­бот да­ври­да NIS.UZ ти­зи­ми­га ки­ри­ти­л­ган маъ­лу­м­от­га кў­ра, Сир­да­рё ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­да элек­трон ҳуж­жат ай­ла­ни­ши­нинг уму­мий ки­риш ва чиқиш кор­ре­спон­ден­ци­я­ла­ри­да­ги улу­ши 76,8 фо­из­ни таш­кил эт­ган. Ви­ло­ят, шаҳар ва ту­ман ҳо­ким­ли­кла­ри­да хо­дим­лар­нинг 145 на­фа­ри (ви­ло­ят ҳо­ким­ли­ги­да 29 та, шаҳар ва ту­ман ҳо­ким­ли­кла­ри­да 116 та) элек­трон рақам­ли им­зо ка­лит­ла­ри би­лан таъ­мин­лан­ган.

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си очиқ маъ­лу­мот­лар пор­та­ли­га Сир­да­рё ви­ло­я­ти ҳо­ким­ли­ги то­мо­ни­дан 272 тур­да­ги маъ­лу­мот­лар тў­плам­ла­ри жой­ла­ш­ти­ри­либ, уш­бу маъ­лу­мот­лар фой­да­ла­нув­чи­лар то­мо­ни­дан 132269 мар­та кў­чи­риб олин­ган.

Сир­да­рё ви­ло­я­ти Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­нинг мар­ка­зий қисми­да Сир­да­рё­нинг чап қисми­да жой­ла­ш­ган. Ер май­до­ни 5,1 минг кв. ки­ло­метр­ни таш­кил этиб, Ўз­бе­ки­стон ҳу­д­у­ди­нинг 1,14 фо­изи­ни эгал­лай­ди. Ви­ло­ят­да­ги аҳо­ли со­ни 2018 йил 1 ян­варь ҳо­ла­ти­га 815,7 минг ки­ши­га тенг.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.