PRESSIONISM: GRAF­FITI MAS­TER­PIECES ON CAN­VAS, SIN­GA­PORE

23/1 –25/6

Barcode - - Art -

Trong suốt thời gian dài, graf­fiti thường bị công chúng và các nhà phê bình phản đối bởi quan điểm cho rằng đó chỉ một trào lưu nghệ thuật đường phố. Thông qua bộ sưu tập hơn 100 tác phẩm của các nghệ sĩ graf­fiti trên toàn thế giới, triển lãm Pressionism cho thấy xu hướng phát triển và tính thẩm mĩ cùng những kỹ thuật của bộ môn nghệ thuật không chính thống này.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.