Không để ví, điện thoại trên bàn

Robb Report Vietnam - - Etiquette Issue -

Hành động đó không chỉ gây xao lãng cho những người ngồi cùng bàn mà còn cho cả nhân viên phục vụ.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.