SLNA ÀAÄ CHO TÖI TÊËT CAÃ

TIÏÌN VÏÅ NGÖ HOAÂNG THÕNH (SLNA)

The Thao & Van Hoa - - Front Page -

Múái chó hún möåt nùm tuöíi àaá VLeague, tiïìn vïå Ngö Hoaâng Thõnh coá bûúác tiïën vûúåt bêåc vïì chuyïn mön vaâ kinh nghiïåm thi àêëu. Trong danh saách Cêìu thuã treã xuêët sùæc nhêët nùm 2011, Hoaâng Thõnh cuâng Vùn Quyïët laâ 2 caái tïn saáng giaá nhêët. Khiïm töën vúái kïët quaã àaä coá, Thõnh baão mònh coân phaãi cöë gùæng nhiïìu múái coá chöî àûáng thûåc sûå trïn sên coã.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.