“SATÁ THUÔ TÖM HUÂM

The Thao & Van Hoa - - Front Page -

Nñch vaâo ngûúâi böå quêìn aáo lùån nùång trõch cuâng 20kg chò, Liïu nheå nhaâng thaã mònh xuöëng biïín. Liïu ài sùn “vua” cuãa nhûäng rùång ngêìm: Töm huâm.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.