CHAYÅ ÀÊU CHO THOATÁ?

The Thao & Van Hoa - - Thïí Thao Trong Nûúác -

duâ coá khöng muöën cuäng coá “nguy cú” àoaåt chiïëc veá coân laåi vaâo voâng àêëu tiïëp theo.

Àöåi boáng Saâi Goân àang coá 7 àiïím, bùçng vúái Ayeyawady ( Myanmar) nhûng hún vïì hiïåu söë baân thùæng baåi (+2 so vúái -2). Àöåi cuöëi baãng Arema Indonesia àang coá 4 àiïím vaâ hiïåu söë - 4. Trong tònh caãnh bêy giúâ, caã 3 àöåi xïëp dûúái àïìu muöën bõ loaåi súám. Thïë nïn, khaã nùng Ayeyawady chêëp nhêån buöng xuöi trïn sên Kelantan laâ rêët cao.

Nïëu àöåi boáng cuãa Myanmar nhêån thêët baåi vúái tyã söë naâo ài nûäa, hiïåu söë baân thùæng baåi cuãa hoå cuäng seä coân thêëp hún nûäa. Àöåi cuöëi baãng Arema seä coá suêët vaâo voâng trong nïëu thùæng caách biïåt N.SG 3 baân trúã lïn. Nhûng nhû HLV Antonic cuãa hoå àaä tûâng traã lúâi phoãng vêën khi sang VN, muåc tiïu haâng àêìu cuãa àöåi boáng naây laâ úã giaãi quöëc nöåi vaâ AFC Cup thûåc chêët chó laâ àïí caác cêìu thuã treã àuác kïët kinh nghiïåm. Ayeyawady cuäng tûúng tûå. Chaåy trúâi khöng khoãi nùæng, böîng nhiïn caái gaánh núå AFC Cup àeo àuöíi àaåi diïån VN.

ÚÃ trêån lûúåt ài, Arema cho thêëy hoå yïëu coân hún tûúãng tûúång cuãa nhiïìu khaán giaã àïën sên. Xem N.SG àaá nhû möåt buöíi têåp höm àoá, khöng ñt ngûúâi phaãi than trúâi vò phñ thúâi gian vö böí. Thïë nïn, cuäng dïî àoaán kõch baãn nhûúâng nhau úã trêån lûúåt vïì.

N.SG chuã àöång rúâi cuöåc chúi bùçng viïåc cêët hún nûãa àöåi hònh chñnh úã nhaâ. Chuã trûúng naây àïën HLV Phaåm Cöng Löåc àaä baây toã nhûng caách naâo àïí thoaát àûúåc caái “naån” àoá thò múái taâi.

Nïëu loåt vaâo voâng àêëu loaåi tiïëp theo, àoá chùæc chùæn seä laâ möåt têën bi kõch cuãa àöåi boáng ngaânh ngên haâng. Trong nöåi tònh àöåi boáng àêìu muâa giaãi àaä coá nhûäng toan tñnh kiïíu “bùæt töm boã teáp”. HLV Phaåm Cöng Löåc hùèn muöën gêy dêëu êën riïng cho mònh trong muâa boáng àêìu tiïn dêîn dùæt N. SG.

Nïëu V-league khùæc nghiïåt thò muåc tiïu vûún ra biïín lúán coá thïí seä laâ lúâi baâo chûäa khöng thïí húåp lyá hún cho thaânh tñch ngheâo naân úã àêëu trûúâng quöëc nöåi. Nhûng ngûúâi tñnh khöng bùçng trúâi tñnh. Nïëu coá ûúác muöën luác naây, chùæc hùèn nhiïìu ngûúâi trong cuöåc seä mong thúâi gian trúã laåi àïí xoáa söí ngay tûâ àêìu AFC Cup.

N.SG àang lï tûâng bûúác chên nùång trôu úã caã 2 àêëu trûúâng. Cêìu thuã coá dêëu hiïåu quaá taãi vò chó chûâng 14- 15 ngûúâi phaãi kham 2 giaãi. Chêën thûúng cuãa nhûäng truå cöåt laâ hïå quaã têët yïëu.

Ài hún nûãa chùång àûúâng, thêìy troâ öng Löåc múái taá hoãa vò chïåch hûúáng. AFC Cup thò trêån àûúåc trêån mêët, toám laåi chûa bùçng ai. Coân úã sên chúi trong nûúác, vò trñ thûá 10 bêy giúâ khöng àaãm baão chùæc chùæn rùçng hoå seä truå haång cuöëi muâa. N. SG àang caãm nhêån húi thúã gêëp gaáp cuãa nhoám cuöëi baãng vúái veãn veån 3 àiïím nhiïìu hún. Luác naây, khöng run múái laâ laå.

Sau chuyïën haânh quên sang Indonesia, thêìy troâ öng Löåc phaãi lêåp tûác trúã vïì goái gheám haânh lyá àïën Ninh Bònh laâm khaách. Tiïëp sau àoá, hoå laåi vïì nhaâ àïí chuêín bõ àoán tiïëp ûáng viïn haâng àêìu cho chûác vö àõch muâa naây, HN. T& T. Xeát vïì nhûäng gò àang diïîn ra, nguy cú àöåi boáng Saâi Goân sa lêìy úã sên chúi quöëc nöåi laâ rêët dïî xaãy ra.

N.SG àang oùçn mònh lïn àïí chöëng baäo. Trong luác khoá khùn thïë naây thò taâi nùng cuãa HLV Phaåm Cöng Löåc múái coá dõp kiïím chûáng roä rïåt nhêët.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.