ÊËN tûúång Baão Trêm

The Thao & Van Hoa - - Thïí Thao Trong Nûúác - V.H

Giaãi cúâ vua vö àõch chêu AÁ lêìn thûá 11 nùm 2012 àang diïîn ra taåi khaách saån Àïå Nhêët

Baão Trêm (phaãi) àang coá phong àöå cûåc kyâ êën tûúång. Aãnh: VSI

( TP. HCM). Giaãi coá söë tiïìn thûúãng lïn àïën 65.000 USD. Ngoaâi ra, caác Vàvcoá thûá haång cao seä nhêån àûúåc nhiïìu phêìn thûúãng coá giaá trõ. Cuå thïí, BTC seä choån 5 VÀV nam coá thûá haång cao nhêët vaâ möåt VÀV nûä vö àõch cúâ tiïu chuêín àïí tham dûå giaãi vö àõch cúâ vua thïë giúái 2013. Giaãi àêëu naây quy tuå hïët caác tay vúåt haâng àêìu VN nhû Lï Quang Liïm, HCÀ giaãi àêëu naây nùm 2011, Nguyïîn Ngoåc Trûúâng Sún, Phaåm Lï Thaão Nguyïn, Hoaâng Thõ Baão Trêm, Nguyïîn Thõ Mai Hûng.

Kyâ thuã söë möåt VN Lï Quang Liïm bûúác vaâo giaãi àêëu naây vúái àöång lûåc rêët lúán nhû thïë, nhûng bêët ngúâ laâ Quang Liïm àaä àïí thua ngay trong vaán àêëu àêìu tiïn trûúác haåt giöëng söë 35 Xiu Deshun, kyâ thuã ngûúâi Trung Quöëc keám anh hún 200 elo trïn baãng xïëp haång thïë giúái. Nhûng trong vaán thûá 2 diïîn ra ngaây 6/ 5, Quang Liïm àaä vûúåt qua ngûúâi anh ruöåt Quang Long duâ phaãi cêìm quên àen ài sau. Trong vaán àêëu thûá 3 kïët thuác töëi qua, Lï Quang Liïm àaä coá chiïën thùæng kõch tñnh trûúác kyâ thuã Ma Qun cuãa Trung Quöëc sau 44 nûúác ài. Hiïån taåi, sau 3/9 vaán àêëu, Quang Liïm àang coá 2 àiïím vaâ tiïëp tuåc nuöi hy voång caånh tranh võ trñ cao vúái nhûäng kyâ thuã maånh khaác.

ÚÃ nöåi dung giaânh cho nûä, sau 2 voâng àêëu àêìu tiïn, kyâ thuã Hoaâng Thõ Baão Trêm (elo 2356) bêët ngúâ vûúåt qua nhiïìu kyâ thuã àùèng cêëp àïí vûún lïn dêîn àêìu baãng töíng sùæp vúái 2 trêån thùæng liïn tiïëp. Maåch trêån êën tûúång cuãa Baão Trêm tiïëp tuåc keáo daâi àïën vaán 3 khi cö cêìm hoâa àûúåc kyâ thuã ngûúâi Möng Cöí Munguntuul (elo 2451).

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.