THÊÌY TROÂ ÀAÅI CHIÏËN

NÖÅI CHIÏËN ARGENTINA ÚÃ BUCHAREST Marcelo Bielsa xem Diego Simeone nhû möåt àöìng nghiïåp, möåt trong nhûäng àöëi thuã àaáng gúâm maâ öng phaãi àöëi mùåt khi hai ngûúâi laâm viïåc trïn àêët Têy Ban Nha. Nhûng vúái Simeone, Bielsa àaä vaâ seä maäi laâ möå

The Thao & Van Hoa - - Chung Kïët Europa League: Coân Möåt Ngaây - NGOÅC HUY

cuöåc àêëu trñ thuá võ, àêìy xuác caãm giûäa hai ngûúâi quen cuä. Chñnh xaác hún, àoá seä laâ cuöåc chiïën cuãa traái tim, khi thêìy troâ cuä gùåp nhau núi àêët khaách.

Bielsa baão rùçng, öng chûa bao giúâ quïn àûúåc Simeone, vaâ luön tön troång ngûúâi hoåc troâ cuä. Siemone têët nhiïn cuäng thïë. Trong thúâi gian hoå laâm viïåc chung, vúái ÀTQG Argentina, vinh quang laâ thûá xa xó, nhûng ñt nhêët caã hai àaä goáp phêìn laâm nïn möåt baãn sùæc riïng cho “La Albiceleste”.

Ngaây êëy, bùæt àêìu tûâ cuöëi thêåp niïn 90 cuãa thïë kyã trûúác, khi Bielsa kïë nhiïåm Daniel Passarella - möåt ngûúâi àêìy taâi nùng nhûng cuäng khöng ñt tranh caäi. Simeone trúã thaânh quên baâi quan troång cuãa “El Loco” nhúâ löëi àaá maånh meä vaâ tñnh kyã luêåt. Simeone àaä àaá 30 trêån maâ Bielsa cêìm quên. Trong àoá, coá 19 trêån thùæng, hoâa 6 vaâ 5 thêët baåi. Cuâng Bielsa, “El Cholo” chinh phuåc kyã luåc 106 trêån àêëu cho Argentina, trûúác khi Zanetti vaâ Ayala vûúåt qua.

Khoaãng thúâi gian thi àêëu dûúái sûå dêîn dùæt cuãa Bielsa àaä taác àöång nhiïìu àïën “El Cholo” khi bûúác chên vaâo con àûúâng huêën luyïån. Cuäng trong khoaãng thúâi gian êëy, khi laâ möåt ngöi sao cuãa Lazio, Simeone coân chõu aãnh hûúãng tûâ Sven-goran Eriksson. Vò thïë, úã Simeone luác naây laâ triïët lyá vúái tñnh kyã luêåt cuãa Eriksson, yïëu töë tinh thêìn vaâ caách aáp àùåt thïë trêån trïn sên coã theo tû tûúãng Bielsa. “Töi àaä hoåc àûúåc úã Bielsa rêët nhiïìu thûá, àùåc biïåt laâ caách öng êëy àoåc trêån àêëu vaâ taåo nïn nhûäng thay àöíi”.

Trûúác khi lêìn thûá hai taái ngöå kïí tûâ ngaây àïën laâm viïåc úã TBN, Simeone baão rùçng “Töi luön ngûúäng möå vaâ tön troång ‘El Profe’ (Simeone vaâ möåt söë cêìu thuã Argentina khaác luön goåi Bielsa laâ ‘El Profe’ - Giaáo sû, chûá khöng phaãi ‘El Loco’ - Gaä àiïn)”. Coân Bielsa thò sao? “Simeone giúâ àêy laâ möåt con ngûúâi khaác. Atletico luác naây thïí hiïån àuáng tñnh caách cuãa ‘El Cholo’, luön maånh meä vaâ quyïët liïåt trong tûâng trêån àêëu. Cêåu êëy hiïíu laâm thïë naâo àïí têën cöng, phoâng thuã vaâ duy trò cûúâng àöå cho cuöåc chúi”.

Bûúác vaâo thúâi khùæc quan troång, ngûúâi ta thûúâng xaä giao. Nhûng nhûäng lúâi àûúåc Bielsa vaâ Simeone daânh cho nhau xuêët phaát tûâ têån traái tim. ÚÃ Bucharest möåt ngaây nûäa, seä khöng chó laâ cuöåc höåi ngöå àöìng hûúng, hay ön laåi kyã niïåm cuãa thêìy troâ cuä, maâ àoá seä laâ cuöåc chiïën àónh cao giûäa hai caá tñnh lúán. Trong trêån chiïën êëy, keã chiïën thùæng hay ngûúâi thua trêån àïìu xûáng àaáng àûúåc tön vinh.

Bielsa vaâ Simeone khi coân úã ÀTQG Argentina

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.