30

The Thao & Van Hoa - - Chung Kïët Europa League: Coân Möåt Ngaây -

Trong thúâi gian Bielsa dêîn dùæt Argentina, Simeone laâ cêìu thuã rêët quan troång vaâ tham dûå 30 trêån àêëu (19 thùæng, 6 hoâa vaâ 5 thua).

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.