HÖÌI HÖÅP ÀÏËN PHUÁT CHOÁT

PREMIER LEAGUE: CUÖÅC CHIÏËN TRUÅ HAÅNG

The Thao & Van Hoa - - Haânh Tinh Boáng Àaá - TRÊÌN TROÅNG

àang xïëp thûá 19. HLV Steve Kean vaâ caác hoåc troâ seä phaãi thùæng caã 2 trêån coân laåi vaâ cêìu nguyïån cho caác kïët quaã khaác cuäng nhû yá hoå nïëu nhû khöng muöën xuöëng Championship muâa sau. Then chöët seä laâ trêån chung kïët ngûúåc gùåp Wigan, diïîn ra vaâo raång saáng nay, khi túâ baáo naây àaä lïn khuön.

Chuöîi trêån buâng nöí vaâo cuöëi muâa giaãi vúái viïåc àaánh baåi caã Liverpool, M.U, Arsenal lêîn Newcaslte chó trong voâng hún 1 thaáng, HLV Roberto Martinez àaä àaãm baão cho àöåi boáng cuãa öng möåt giai àoaån nûúác ruát dïî daâng nhêët trong vaâi muâa trúã laåi àêy. ÚÃ Ewood Park, Wigan chó cêìn 1 àiïím laâ gêìn nhû chùæc chùæn söëng soát, khi hoå seä coá 3 àiïím nhiïìu hún Bolton vaâ hiïåu söë töët hún nhiïìu (-22 so vúái -31). Ngay caã khi saãy chên trûúác Blackburn, Wigan vêîn traân trïì hy voång búãi úã lûúåt cuöëi, àöåi chuã sên DW chó phaãi tiïëp àöëi thuã àaä rúát haång Wolves ngay trïn sên nhaâ. Kïí tûâ sau thêët baåi 1-2 trûúác Bolton ngaây 10/3, QPR àaä duy trò phong àöå möåt trêån thùæng-möåt trêån thua trong 10 lûúåt liïn tiïëp. Tuêìn trûúác, hoå àaä àaánh baåi Stoke 1-0 trïn sên nhaâ. Nïëu phong àöå trïn tiïëp tuåc duy trò, hoå seä thua úã Etihad trûúác Man City cuöëi tuêìn naây. Wigan giaânh àûúåc 15 àiïím trong 7 trêån gêìn nhêët. 18 trêån trûúác àoá, hoå chó coá 16 àiïím. Töíng söë baân thua cuãa 3 àöåi beát baãng Premier League ( tñnh àïën trûúác trêån Blackburn-wigan).

Wigan xûáng àaáng nhêët

Vúái Bolton, tònh thïë leä ra àaä phaãi dïî daâng hún nhiïìu nïëu nhû hoå khöng àïí tuöåt chiïën thùæng möåt caách hïët sûác àaáng tiïëc úã lûúåt trûúác. Dêîn trûúác àöëi thuã 2-0 àïën têån phuát 75 ngay trïn sên nhaâ Reebok, nhûng 2 baân gúä cuãa Chris Brunt vaâ James Morrison, àûúåc ghi àuáng vaâo phuát cuöëi cuâng, àaä àêíy Coyle vaâ caác hoåc troâ vaâo tònh huöëng hiïím ngheâo. Nhûäng tñnh toaán cuãa Bolton sau trêån chia àiïím àoá giúâ trúã nïn hïët sûác àún giaãn: Hoå phaãi àaánh baåi Stoke úã Britannia.

Àoá laâ möåt tònh thïë coá veã cöng bùçng. Thêåt vêåy, Wigan coá leä laâ àöåi xûáng àaáng nhêët àûúåc úã laåi Premier League thïm ñt nhêët möåt muâa nûäa. Àöåi boáng cuãa Martinez àaä laâm têët caã phaãi ngaä muåc thaán phuåc vúái cuöåc nûúác ruát ngoaån muåc vúái 5 chiïën thùæng trong 7 trêån gêìn nhêët, giaânh àûúåc 15 àiïím, coân nhiïìu hún söë àiïím trong caã 17 trêån trûúác àoá (13 àiïím). Hún thïë nûäa, Wigan àaä vûúåt qua nhûäng thûã thaách hïët sûác khùæc nghiïåt vúái thûåc tïë rùçng trong söë caác àöåi chiïën àêëu àïí truå haång, hoå laâ àöåi coá lõch thi àêëu khoá nhêët vaâo giai àoaån cuöëi muâa.

Bolton vaâ Blackburn àaáng phaãi rúát haång vò àún giaãn hoå khöng coá àuã lûåc lûúång cho möåt giaãi àêëu àùèng cêëp nhû Premier League. Nhûng trûúâng húåp cuãa QPR thûåc sûå àaáng traách. Àaä chi ra túái hún 21 triïåu baãng trong caã hai kyâ chuyïín nhûúång, möåt con söë rêët lúán vúái nhûäng àöåi boáng chó àùåt muåc tiïu truå haång vaâ lúán ngay caã vúái nhiïìu àöåi bêåc trung úã Premier League, àaä thay ngûåa giûäa doâng bùçng möåt HLV khaá tïn tuöíi, nhûng QPR vêîn khöng thoaát ra khoãi nhoám cuöëi baãng vaâ àang rúi vaâo möåt tònh thïë hïët sûác hiïím ngheâo.

Cuäng giöëng nhû cuöåc àua vö àõch vaâ caånh tranh suêët dûå Champions League, cuöåc chiïën xuöëng haång seä chó ngaä nguä vaâo khi höìi coâi chung cuöåc nöíi lïn úã têët caã caác sên boáng Premier League cuöëi tuêìn naây. Muâa giaãi naây thêåt sûå laâ möåt maân quaãng caáo tuyïåt vúâi cho giaãi Ngoaåi haång, giaãi àêëu hêëp dêîn nhêët haânh tinh.

Wigan rêët xûáng àaáng truå haång

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.