19

The Thao & Van Hoa - - Premier League Voâng 37 -

Sau hai muâa giaãi khoaác aáo Man City, Yaya Toure àaä ghi àûúåc àïën 19 baân thùæng, gêëp 3 lêìn so vúái ba muâa thi àêëu cho Barcelona (6).

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.