9

The Thao & Van Hoa - - Premier League - Àaá Buâ Voâng 37 - Chelsea:

Võ trñ thûá 9 àang laâ thaânh tñch thêëp

nhêët cuãa Liverpool kïí tûâ muâa giaãi 1993

1994.

Reina - Johnson, Skrtel, Agger, Enrique - Henderson, Gerrard, Spearing, Downing - Suarez, Carroll.

Cech - Bosingwa, Ivanovic, Terry, Bertrand - Ramires, Essien, Meireles - Sturridge, Torres, Malouda.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.