SCUDETTO CUÃA MÖÅT MUÂA BOÁNG KÓ LUÅC

The Thao & Van Hoa - - Serie A - Juventus Vö Àõch Muâa 2011-12 -

Sau

möîi möåt chiïën thùæng, Conte luön nhùæc ài nhùæc laåi rùçng: "Kó luåc û? Haäy àïí àïën hïët giaãi röìi haäy tñnh". Nhûng khi Scudetto àaä úã trong tay Juve, giúâ laâ luác ta noái àïën nhûäng con söë êëy.

Trïn àónh chêu Êu

22 chiïën thùæng, 15 trêån hoâa vaâ khöng möåt lêìn thêët baåi. Caã úã Italia lêîn toaân coäi chêu Êu, khöng àöåi boáng naâo saánh ngang Juventus. ÚÃ Anh, Man City cuäng àaä thua àïën 5 trêån trïn con àûúâng àïën saát chûác vö àõch Premier League. Taåi La Liga, nhaâ vö àõch múái Real Madrid cuäng àaä ngaä guåc 2 lêìn, trong khi úã Àûác, Dortmund 3 lêìn bõ chùån àûáng. Khöng nhûäng bêët baåi cho àïën voâng naây vaâ hoaân toaân coá thïí saánh ngang kó luåc ài qua caã möåt muâa giaãi khöng thua cuãa Milan muâa 1991/92 vaâ Perugia muâa 1978-79, Juve coân laâ àöåi àûáng àêìu giaãi àïí loåt lûúái ñt nhêët, chó 19 baân thua (trung bònh 2 trêån thuãng lûúái 1 baân). Àïí so saánh, cêìn thêëy laâ söë baân thua cuãa Real Madrid laâ 31 trong khi cuãa Man City laâ 27.

Sûác maånh têåp thïí

Nhûäng baân thua rêët ñt thïí hiïån sûå chùæc chùæn vaâ maånh meä trong phoâng ngûå cuãa àöåi boáng, nhûng chñnh nhûäng baân thùæng vaâ caách maâ Juve ghi nhûäng baân thùæng àoá nhû thïë naâo múái thïí hiïån sûác maånh cuãa möåt àöåi boáng àoaåt Scudetto trïn tinh thêìn têåp thïí. Trong khi haâng cöng chó àoáng goáp 28 baân, gêìn bùçng söë baân thùæng maâ möåt mònh Ibrahimovic àaä ghi cho Milan muâa naây, thò hún möåt nûãa söë baân caã muâa maâ Juve ghi àûúåc (37/ 65) àïën tûâ tuyïën dûúái. Caác hêåu vïå àaä àoáng goáp vaâo àoá 9 baân, trong khi àaä taåo nïn àiïìu kò diïåu laâ giuáp Juve 20/ 37 trêån saåch lûúái. Vúái 28 baân thùæng ghi àûúåc, tuyïën giûäa Juve chñnh laâ haâng tiïìn vïå ghi baân xuêët sùæc nhêët Serie A muâa naây. Nhûng ghi baân khöng phaãi laâ nhiïåm vuå chñnh cuãa hoå. Böå ba Pirlo-vidal-marchisio chñnh laâ xûúng söëng löëi chúi cuãa caã àöåi, vaâ laâ nïìn taãng cho thùæng lúåi muâa naây cuãa Juve. Khöng coá gò ngaåc nhiïn khi Pirlo vaâ Marchisio laâ 2 trong 4 cêìu thuã àaá nhiïìu trêån nhêët àöåi.

Muâa boáng kó luåc

Vúái möåt series chiïën thùæng (thùæng 9 vaâ hoâa 1 trong 10 trêån gêìn nhêët,

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.