Scudetto coá möåt bñ quyïët: Juventus Stadium

The Thao & Van Hoa - - Serie A - Juventus Vö Àõch Muâa 2011-12 -

SVÀ múái cuãa Juve chñnh laâ möåt trong nhûäng chòa khoáa chiïën thùæng cuãa Juve úã muâa giaãi phi thûúâng naây. Hún thïë nûäa, noá coân thïí hiïån tû tûúãng caách maång cuãa möåt Juventus vöën laâ ngûúâi ài tiïn phong trong möåt lônh vûåc maâ ngûúâi Italia chó thñch noái vïì noá, nhûng khöng biïët phaãi laâm thïë naâo: tûå mònh xêy möåt SVÀ, vaâ sau àoá, súã hûäu noá, thêåm chñ, àùåt cho noá möåt caái tïn tiïëng Anh, biïíu tûúång cuãa sûå caách tên ngay caã trong suy nghô úã möåt àêët nûúác vêîn rêët thuã cûåu. Àiïìu àoá möåt lêìn nûäa cho thêëy, cuäng nhû trïn sên coã, Juve laâ bêët khaã chiïën baåi trong lônh vûåc súã hûäu SVÀ vaâ laâm kinh doanh tûâ noá. Caác tifosi yïu sên naây, vò noá vûâa phaãi (40 nghòn chöî), do chñnh Juve xêy nïn vaâ sûå hûáng khúãi cuãa hoå trûúác nhûäng caái múái cuãa Juve vaâ sûå quaã caãm cuãa Conte àaä laâ lñ do khiïën sên luön chêåt kñn khaán giaã, kïí caã nhûäng trêån gùåp caác àöåi cuöëi baãng. Sûå cöí vuä maånh meä cuãa caác tifosi chñnh laâ möåt àöång lûåc cûåc lúán cho Juve Scudetto. Ngay úã muâa àêìu tiïn töìn taåi cuãa noá, lõch sûã àaä dûâng laåi úã àêy trong hònh daáng möåt Scudetto, sau khi Juve àaä viïët nïn lõch sûã úã têët caã caác sên trûúác àoá, tûâ Communale, Delle Alpi cho àïën Olimpico.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.