CHIÏËN THÙÆNG CUÃA NHÛÄNG QUYÁ ÖNG

INTER ÀAÅI THÙÆNG DERBY Inter vêîn chûa chùæc chùæn cú höåi dûå Champions League, vaâ seä phaãi xïëp sau Milan trïn baãng xïëp haång chung cuöåc. Nhûng chùèng vêën àïì gò, khi trong muâa giaãi maâ caã hai cuâng trùæng tay, danh dûå thuöåc vïì keã chiïën t

The Thao & Van Hoa - - Premier League Voâng 37 - NGOÅC LINH

Chiïën thùæng cuãa Inter trong trêån lûúåt ài, dûúái sûå dêîn dùæt cuãa Ranieri vaâ àöëi thuã Milan àang àaåt phong àöå cao, coá thïí xem laâ kïët quaã cuãa sûå may mùæn. Nhûng sûå thïí hiïån cuãa Inter trong lêìn àêìu tiïn Stramaccioni biïët àïën muâi võ derby hoaân toaân khaác. Noái chñnh xaác hún, Inter àaä coá möåt trêån derby àêìy thuyïët phuåc, vaâ giaânh chiïën thùæng hoaân toaân xûáng àaáng, trong trêån àêëu maâ chñnh Milan múái laâ keã gùåp may.

Nhûäng gò Inter thïí hiïån trïn sên Giuseppe Meazza coá thïí xem laâ hònh aãnh cuãa caác quyá öng thûåc sûå. Khaác vúái möåt Milan cûáng nhùæc vaâ thiïëu sûå kïët dñnh giûäa caác võ trñ, Inter thi àêëu àêìy tûå tin vaâ luön biïët caách àïí triïín khai têën cöng tûâ nhiïìu phña. Àoá laâ hònh aãnh cuãa möåt “öng giaâ” Zanetti luön duäng maänh vaâ khöng hïì bõ gaánh nùång tuöíi taác chi phöëi; laâ Maicon rêët öín àõnh; Cambiasso xuêët sùæc trong caã cöng lêîn thuã; àùåc biïåt laâ Sneijder chúi vúái niïìm caãm hûáng bêët têån...

Sûå khaác biïåt êëy àïën tûâ nhûäng traái tim. Inter hiïíu rùçng mònh cêìn gò trong trêån derby, nïn àaä chúi bùçng têët caã khaã nùng vaâ niïìm kiïu haänh cuãa möåt con maänh thuá bõ nghi ngúâ vïì sûác maånh. Khi maâ chiïën thùæng laâ sûå lûåa choån duy nhêët vúái hai àöåi, àïí nhûäng giêëc mú khöng luåi taân, Inter àaä biïët caách laâm chuã chñnh mònh; àaä chiïën àêëu vúái tinh thêìn laåc quan cao nhêët, ngay caã khi Nicola Rizzoli - võ troång taâi chñnh cuãa trêån àêëu - trúã thaânh naån nhên trong möåt cuá ngaä tuyïåt àeåp cuãa Boateng vaâ khiïën àöåi chuã nhaâ phaãi chõu quaã phaåt àïìn coá phêìn oan uöíng.

Àaä lêu röìi caác tifosi Nerazzurri múái àûúåc chûáng kiïën àöåi nhaâ thi àêëu linh hoaåt vaâ hûáng khúãi àïën nhû vêåy. Nhûäng chaâng trai aáo soåc xanh - àen àaä khöng àïí Milan coá nhiïìu khoaãng tröëng vaâi thúâi gian àïí triïín khai boáng. Inter khöng quaá aáp saát, cuäng khöng chúi rùæn, nhûng luön kiïím soaát töëi àa caác khoaãng khöng. Coá leä, ngay chñnh nhûäng ngûúâi Milan cuäng phaãi thûâa nhêån rùçng, chó coá sûå xuêët sùæc cuãa Abbiati múái giuáp cho hoå khöng bõ thuãng lûúái nhiïìu hún möåt baân trong hiïåp thûá nhêët. Vaâ khi Abbiati àaä phaãi rúâi sên, maânh lûúái do Amelia trêën giûä liïn tuåc rung lïn.

Ai laâ ngûúâi huâng cuãa Inter? Têët caã. Àoá laâ Milito, öng vua cuãa derby trong thêåp niïn naây. Vai troâ úã khu vûåc giûäa sên cuãa Sneijder cuäng khöng thïí phuã nhêån, khi chñnh caác àûúâng chuyïìn hoùåc suát xa cuãa anh àaä laâm chao àaão khung thaânh Milan. Maicon cuäng àaáng àûúåc khen ngúåi, khöng chó vò hêåu vïå ngûúâi Brazil laâ chuã nhên möåt cuá “àaåi baác” xûáng àaáng laâ kiïåt taác. Dêëu êën cuãa Cordoba cuäng khöng nhoã, ñt nhêët laâ vïì mùåt tinh thêìn. Trong trêån àêëu cuöëi cuâng úã Giuseppe Meazza, Cordoba - ngûúâi coá 13 nùm khoaác aáo Inter, vúái töíng cöång 454 trêån vaâ 18 baân, àaä tiïëp niïìm tin vaâ àöång lûåc cho nhûäng àöìng àöåi cuãa anh chiïën àêëu.

Têët nhiïn, vai troâ quan troång hún caã phaãi kïí àïën Stramaccioni. Ngûúâi ta baão, Strama àaä biïën Inter thaânh àöåi boáng khaá ngêy thú trong trêån derby. Àiïìu àoá coá leä khöng sai. Nhûng ñt nhêët thò sûå ngêy thú êëy khöng vûúåt ra khoãi têìm kiïím soaát cuãa Inter. Milan coá thïí laâm àûúåc gò trûúác möåt Inter ngêy thú? Khöng, khöng vaâ khöng! Hún nûäa, möåt ngûúâi chó múái coá 7 trêån cêìm quên trûúác àoá khöng traánh khoãi sûå ngêy thú trong trêån derby àêìu tiïn cuãa sûå nghiïåp, chûa kïí àöëi thuã cuãa mònh vaâo trêån vúái caái danh ÀKVÀ.

Tûúng lai cuãa Inter trong cuöåc àua tranh veá Champions League seä thïë naâo, khi trêån àêëu cuöëi laâm khaách cuãa Lazio, àöìng thúâi hy voång Napoli vaâ Udinese thua trêån? Chûa thïí biïët, nhûng kïí caã khi thêët baåi, Stramaccioni cuâng caác chaâng trai cuãa mònh vêîn xûáng àaáng àûúåc khen ngúåi.

Inter àaä coá chiïën thùæng àeåp vaâ xûáng àaáng

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.