Àiïìu chónh lõch àêëu voâng cuöëi

The Thao & Van Hoa - - Premier League Voâng 37 -

Lega Serie A höm qua àaä cöng böë lõch àêëu cuå thïí úã voâng cuöëi cuâng Serie A muâa naây. Theo lõch cuä, toaân böå 10 trêån seä diïîn ra vaâo luác 20h45 ngaây 13/5 (giúâ Italia) àïí traánh caác khaã nùng xaãy ra tiïu cûåc, nhûng do möåt söë cuöåc àua àaä ngaä nguä súám vaâ möåt vaâi trêån chó coân laâ thuã tuåc, nïn Lega àaä dúâi hai trêån cuãa Juventus vaâ Milan lïn àaá vaâo luác 15h00, caác trêån Cesena - Roma vaâ Parma - Bologna àaá vaâo 18h00 cuâng ngaây.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.