70

The Thao & Van Hoa - - Ligue 1 -

PSG àaä ghi àûúåc 70 baân thùæng sau 36 trêån, laâ haâng

cöng töët nhêët Ligue 1, xïëp sau laâ Lille (65 baân) vaâ Montpellier

(63 baân).

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.