Lúâi tuyïn thïå nhêåm chûác cuãa öng Putin

The Thao & Van Hoa - - Nhòn Ra Thïë Giúái - V.L TRUNG TÑN

Ngaây 7/5, öng Vladimir Putin àaä tuyïn thïå nhêåm chûác Töíng thöëng Nga trong möåt buöíi lïî ngùæn goån töí chûác úã àiïån Kremlin.

Öng Putin, 59 tuöíi, àaä ngöìi ghïë laänh àaåo nûúác Nga kïí tûâ nùm 2000, vúái 2 nhiïåm kyâ laâm Töíng thöëng vaâ 1 nhiïåm kyâ laâ Thuã tûúáng. Lêìn trúã laåi àiïån Kremlin naây, öng seä cêìm quyïìn trong voâng 6 nùm, túái têån nùm 2018 múái hïët nhiïåm kyâ, vaâ coá cú höåi chaåy àua thïm möåt nhiïåm kyâ thûá 4. “Töi coi viïåc àûúåc phuåc vuå quï hûúng vaâ àêët nûúác laâ yá nghôa cuãa àúâi mònh” - Putin noái trûúác 3.000 khaách múâi.

Lïî nhêåm chûác cuãa Putin diïîn ra möåt ngaây sau khi phe àöëi lêåp töí chûác biïíu tònh vúái hún 20.000 ngûúâi tham gia, nhùçm phaãn àöëi viïåc öng trúã laåi ghïë Töíng thöëng. Sau khi tuyïn thïå nhêåm chûác, Putin àaä khùèng àõnh seä giûä vûäng caác cam kïët duy trò dên chuã. “Chuáng ta muöën söëng vaâ chuáng ta seä söëng úã möåt àêët nûúác dên chuã, núi moåi ngûúâi coá tûå do vaâ cú höåi àïí sûã duång taâi nùng, sûå lao àöång vaâ nùng lûúång cuãa baãn thên. Chuáng ta muöën söëng vaâ chuáng ta seä söëng trong möåt nûúác Nga thaânh cöng, àûúåc thïë giúái tön troång nhû möåt àöëi taác tin cêåy, cúãi múã, trung thûåc”.

Dûå kiïën öng Putin seä böí nhiïåm cûåu Töíng thöëng Dmitry Medvedev vaâo ghïë Thuã tûúáng trong ngaây höm nay (8/5).

1. Cêìu thuã lêåp cuá àuáp giuáp Man. City àaánh baåi Newcastle töëi Chuã nhêåt vûâa qua.

2. Möåt taác phêím cuãa nhaâ vùn Tö Hoaâi àïì cêåp àïën möåt loaâi gùåm nhêëm.

3. Tiïìn vïå ngûúâi Belarus chúi cho Arsenal tûâ nùm 2005 àïën 2008. 5. Möåt taác phêím cuãa taác giaã Nguyïîn Dûä laâ

(vn). 6. Tiïìn àaåo ngûúâi Italia àang chúi cho QPR theo húåp àöìng cho mûúån tûâ M.U.

8. Chuã nhaâ àêìu tiïn trong lõch sûã World Cup khöng vûúåt qua voâng àêëu baãng. 9. Tiïëng loáng/ tûâ loáng (t A). 12. Àïë chïë huâng maånh úã vuâng Nam Myä xûa kia.

1. Trêån CK World Cup 2002 diïîn ra úã thaânh phöë naây.

4. AÁ quên Serie A muâa giaãi 20112012. 7. Con vêåt coá taám cùèng hai caâng (vn). 10. Thaânh ngûä: ... ... laåc nghiïåp. 11. Chên suát lêåp cuá hat-trick trong trêån derby thaânh Milan cuöëi tuêìn qua (vn).

13. Hoå cuãa HLV dêîn dùæt HN.T&T àïën vúái chûác VÀ V-league 2010 (vn).

14. Haäng bia tûâng nhiïìu nùm gùæn boá vúái vúái àöåi boáng tónh Thûâa Thiïn - Huïë.

15. Caánh cöíng (t A, vn). 16. Tiïìn vïå ngûúâi BÀN khoaác aáo M.U tûâ nùm 2007 àïën giúâ (vn).

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.