YXINEFF - TIÏËNG NOÁI CUÃA ÀIÏÅN AÃNH ÀÖÅC LÊÅP

Sau thaânh cöng cuãa tiïåc phim trûåc tuyïën Yxineff 2011 thu huát hún 2 triïåu lûúåt truy cêåp, khöng ñt phim dûå thi àûúåc chiïëu taåi möåt söë liïn hoan phim uy tñn quöëc tïë, Yxineff 2012 tiïëp tuåc khúãi àöång vúái mong muöën: “Giúái thiïåu taác ph

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Trong Nûúác - VIÏÅT QUYÂNH

V(thûåc hiïån) aâ àùçng sau sûå thaânh cöng àoá, laâ nhûäng cêu chuyïån tûâ ngûúâi saáng lêåp, Trûúãng BTC Yxineff: Marcus Maånh Cûúâng Vuä.

Yxineff muöën vûún ra thïë giúái

* Khúãi àöång cho LHP lêìn thûá ba naây, anh àaä chuêín bõ nhûäng gò?

- Phêìn chuêín bõ quan troång cho Yxineff 2012 chñnh laâ tòm àûúåc àöëi taác chñnh thûác Blue Productions cuãa diïîn viïn Höìng Aánh, àöëi taác naây cam kïët seä cuâng àöìng haânh vúái Yxineff trûúác mùæt trong voâng 3 nùm àïí tòm kiïëm caác nguöìn taâi trúå nhùçm àaãm baão viïåc phaát triïín cuãa Yxineff öín àõnh vïì lêu daâi.

Àêy laâ giai àoaån thûá hai cuãa dûå aán Yxineff theo kïë hoaåch àïì ra sau khi kïët thuác 2 nùm àêìu tiïn. Ngoaâi ra, Yxineff cuäng múã röång phêìn tranh giaãi chñnh ra quöëc tïë, vaâ vò vêåy moåi viïåc cêìn chuyïn nghiïåp hún nûäa, tûâ viïåc têët caã caác thöng tin àïìu song ngûä Anh - Viïåt cho àïën viïåc phöëi húåp vúái caác àöëi taác úã caác nûúác vaâ kïu goåi caác nhaâ laâm phim quöëc tïë gûãi phim tham dûå.

* Múã röång caã phim dûå thi quöëc tïë, caác anh coá tûå tin vïì àiïìu naây?

- Àiïìu chuáng töi àang laâm laâ kïët nöëi moåi ngûúâi, chia seã yá tûúãng vaâ cho moåi ngûúâi thêëy rùçng chuáng ta laâ möåt. Thïë giúái tûúi àeåp naây àang ngaây caâng thu nhoã laåi vaâ chuáng ta coá thïí soi roåi noá bùçng haâng triïåu nguöìn saáng khaác nhau. Vò vêåy, chuáng töi choån chuã àïì Caá nhên cho Yxineff 2012 vúái mong muöën ngûúâi laâm phim ghi dêëu êën riïng biïåt vaâ àöåc àaáo cuãa hoå vaâo böå phim.

Chuáng töi tòm kiïëm nhûäng böå phim coá yá tûúãng saáng taåo cao, tön vinh giaá trõ vaâ vai troâ cuãa möîi caá nhên trong xaä höåi. Chuáng töi muöën àêíy maånh cöång àöìng trong nûúác vaâ vûún ra quöëc tïë, àêy laâ muåc tiïu cuãa Yxineff ngay tûâ thuúã ban àêìu.

* Vò sao anh khöng giûä laåi BGK kyâ trûúác, maâ thay bùçng möåt loaåt tïn múái vaâ rêët treã?

- BGK cuãa Yxineff mang àuáng tñnh chêët cuãa möåt liïn hoan phim laâ àûúåc thaânh lêåp múái haâng nùm. BGK khùèng àõnh tinh thêìn treã, sung sûác cuãa tiïåc phim trûåc tuyïën quöëc tïë Yxineff. Caác tïn tuöíi naây duâ coân khaá treã vïì tuöíi àúâi nhûng àaä khùèng àõnh àûúåc tiïëng noái caá nhên trong lônh vûåc riïng cuãa tûâng ngûúâi, khöng chó trong phaåm vi Viïåt Nam maâ caã úã quöëc tïë. Töi hy voång rùçng hoå seä coá nhûäng choån lûåa chñnh xaác, àùåc biïåt khi phêìn tranh giaãi chñnh thûác cuãa Yxineff nùm nay múã röång ra toaân thïë giúái.

* Trong tònh hònh hiïån nay, thi phim ngùæn qua maång, laâ phûúng caách hûäu hiïåu nhêët...

- Khi töi bùæt àêìu vúái Yxineff, töi chó coá möåt chuát tiïìn tiïët kiïåm àuã àïí chi traã tiïìn veá maáy bay ài laåi vaâ caác chi phñ cuãa baãn thên mònh cuäng nhû tiïìn àiïån thoaåi cho caác baån tham gia töí chûác. Cuå thïí nhû thïë àïí baån biïët rùçng chuáng töi khöng coá nguöìn lûåc taâi chñnh döìi daâo. Àêy laâ lyá do chñnh maâ töi choån trûåc tuyïën vaâ maång laâ phûúng caách thûåc hiïån. Búãi vò khöng coá caách töí chûác naâo khaác laåi coá thïí thu huát àûúåc nhiïìu ngûúâi xem, àïì cao tñnh tûúng taác giûäa nhûäng ngûúâi tham gia laåi ñt töën keám nhêët nhû vêåy.

* Anh coá lo ngaåi rùçng, moåi sûå chuêín bõ cuãa mònh thaânh vö nghôa khöng, giaã duå nhû khöng coá ai hûáng thuá tham dûå?

- Töi coá caách chuêín bõ àïí dûå aán naây khöng thaânh vö nghôa. Yxineff nùm àêìu tiïn tuyïín phim theo caách cuöën chiïëu. Nghôa laâ phim gûãi àïën àêu seä àûúåc lûåa choån quyïët àõnh túái àoá, vaâ khi khai maåc vaâo thaáng 5 thò töi ñt nhêët àaä coá àuã phim àïí chiïëu túái hïët thaáng 9 röìi. Nhûng may mùæn laâ sau àoá lûúång phim gûãi túái rêët nhiïìu vaâ Yxineff 2010 àaä chiïëu phim múái túái hïët thaáng 12, àöìng thúâi coân tùng lûúång phim múái àûúåc giúái thiïåu haâng tuêìn. Möëi lo ngaåi ban àêìu cuãa töi thûåc ra laåi laâ liïåu rùçng baãn thên mònh coá àuã kiïn trò vaâ nghõ lûåc àïí theo dûå aán àïën cuâng hay khöng, duâ kïë hoaåch tûâ ngùæn haån àïën daâi haån àaä àûúåc lïn trûúác. Búãi nïëu töi khöng àuã tin tûúãng thò seä khoá thuyïët phuåc àûúåc bêët cûá ai khaác. Vaâ thúâi gian àaä traã lúâi rùçng töi coá thïí.

* Vúái caác phim ngùæn àoaåt giaãi, söë phêån cuãa chuáng sau cuöåc thi ra sao?

- Caác böå phim àoaåt giaãi cuãa nùm trûúác, theo thöng lïå, seä àûúåc Yxineff mang ài trònh chiïëu quaãng baá trong chûúng trònh Best of Yxineff (Caác phim hay nhêët cuãa Yxineff) vaâo àêìu nùm sau taåi nhiïìu àõa àiïím trïn toaân cêìu. Caác chûúng trònh naây àaä, àang vaâ seä diïîn ra taåi Paris, Los Angeles, Phnom Penh, Haâ Nöåi, Àaâ Nùéng vaâ TP.HCM.

Coá möåt àiïìu rêët mûâng laâ caác böå phim tham gia Yxineff, khöng chó caác phim àoaåt giaãi, khöng bõ laäng quïn, maâ luön àûúåc nhùæc túái, coân tiïëp tuåc àûúåc xem. Trong cuöåc troâ chuyïån múái àêy vúái möåt ngûúâi töi múái gùåp lêìn àêìu taåi Los Angeles, khaán giaã naây cuãa Yxineff àaä xem caác böå phim qua yxineff.com vaâ àaä chia seã vúái töi nhûäng suy nghô cuãa mònh vïì caác böå phim anh àaä xem, quan têm àïën viïåc caác nhaâ laâm phim naây seä tiïëp tuåc ra sao.

Töi nghô rùçng Yxineff múã ra cho caác nhaâ laâm phim nhûäng caánh cûãa maâ coá leä trûúác àêy hoå cuäng khöng ngúâ àïën. Àiïìu quan troång laâ hoå coá àuã duäng caãm vaâ tûå tin cuäng nhû loâng àam mï àïí bûúác qua nhûäng caánh cûãa àoá hay khöng.

Marcus Maånh Cûúâng Vuä (thûá hai tûâ phaãi sang) cuâng caác nhaâ laâm phim àoaåt giaãi taåi lïî trao giaãi Yxineff lêìn thûá nhêët taåi TP.HCM

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.