ÀAÅI GIA KHÚÃI ÀÊÌU NHEÅ NHAÂNG

The Thao & Van Hoa - - Muön Maâu Thïí Thao - YÏËN NHI

Ngoaåi

trûâ maâu xanh nûúác biïín laå thûúâng cuãa mùåt sên àêët nïån Caja Maágica, giaãi Madrid Masters chûa chûáng kiïën nhiïìu bêët ngúâ úã voâng möåt khi nhûäng tay vúåt haâng àêìu thïë giúái hêìu nhû àïìu giaânh quyïìn ài tiïëp.

Sau thêët baåi trûúác Sharapova úã trêån chung kïët giaãi Stuttgart Grand Prix, Victoria Azarenka àïën Madrid, giaãi àêëu maâ cö àang laâ àûúng kim aá quên, vúái sûác eáp tûúng àöëi lúán búãi khoaãng caách vïì àiïím söë giûäa cö vaâ àaân chõ ngûúâi Nga chó coân laâ 340 àiïím (8600-8260). Thûã thaách caâng lúán khi àöëi thuã ngay voâng möåt cuãa tay vúåt ngûúâi Belarus khöng hïì dïî chúi: Svetlana Kuznetsova.

Thêåt vêåy, nhaâ vö àõch Myä múã röång 2004 tuy khöng àûúåc xïëp haåt giöëng nhûng vêîn coân rêët nguy hiïím. ÚÃ set thûá nhêët, thêåm chñ, Azarenka coân àïí Kuznetsova cêìm trõch vaâ chó coá thïí giaânh thùæng lúåi 7- 5 úã loaåt tie-break khaá cùng thùèng. Phaãi àïën set thûá hai, khi tay vúåt ngûúâi Nga coá veã huåt húi, Azarenka múái giaânh thùæng lúåi dïî daâng hún möåt chuát vúái tyã söë 6-4. Tuy nhiïn, àöëi thuã cuãa Azarenka úã voâng hai coá leä seä dïî thúã hún: Hlavackova, tay vúåt haång 117 thïë giúái ngûúâi CH Czech.

Azarenka goåi, Sharapova traã lúâi. Trûúác àöëi thuã haång 55 WTA Irina-camelia Begu, tay vúåt cûåu söë möåt thïë giúái ngûúâi Nga àaä khöng quaá khoá khùn àïí giaânh thùæng lúåi 6-0, 6-3. Àùåc biïåt, Masha àaä khúãi àêìu nhû vuä baäo vúái 7 game thùæng liïn tiïëp, vaâ nhûäng nöî lûåc muöån maâng cuãa tay vúåt ngûúâi Romania laâ khöng àuã àïí cûáu vaän möåt trêån thua. Taåi voâng hai, àöëi thuã cuãa Masha cuäng khaá nheå nhaâng: Klara Zakopalova. Nùm ngoaái Masha bõ loaåi tûâ voâng ba Madrid Masters, nïn cö khöng coá nhiïìu àiïím söë àïí baão vïå nhû Azarenka, àöìng nghôa vúái cú höåi àoâi laåi ngöi söë möåt thïë giúái.

Hai chõ em Serena vaâ Venus Williams cuäng àïìu dùæt tay nhau vaâo voâng 2 sau nhûäng kõch baãn chiïën thùæng coá veã khaác biïåt. Trong khi cö em Serena dïî daâng àaánh baåi Elena Vesnina chó trong hún 1 giúâ thi àêëu vúái caác tyã söë 6-3, 6-1 thò cö chõ Venus àaä phaãi chúi túái set thûá 3 múái haå àûúåc Simona Halep vúái tyã söë caác set 6-1, 4-6, 7-6(6).

Trong söë nhûäng tay vúåt top àêìu, haåt giöëng söë 6 Caroline Wozniacki laâ ngûúâi coá khúãi àêìu khaá chêåt vêåt. Trûúác möåt àöëi thuã keám hùèn vïì àùèng cêëp vaâ kinh nghiïåm thi àêëu nhû Ksenia Pervak, cûåu söë 1 thïë giúái àaä phaãi khaá vêët vaã múái vûúåt qua àûúåc sau 3 set àêëu vúái caác tyã söë 7-6(6), 3-6, 64. Ngoaâi loaåt tie break cên naäo úã ngay set àêëu àêìu tiïn, 2 tay vúåt àaä traãi qua nhûäng giúâ phuát àöi cöng cùng thùèng vaâ quyïët liïåt. Tay vúåt ngûúâi Àan Maåch àaä àöi phêìn àïí mêët thïë trêån trong set thûá 2 vaâ thua 3-6. Vaâ ngay caã túái set thi àêëu quyïët àõnh, Wozniacki cuäng khöng thïí hiïån sûå aáp àaão àöëi phûúng duâ laâ tay vúåt giaânh chiïën thùæng chung cuöåc.

Bêët ngúâ àaáng tiïëc nhêët laâ viïåc cûåu vö àõch Phaáp múã röång Francesca Schiavone àaä bõ loaåi ngay tûâ voâng 1 sau khi bõ tay vúåt khöng àûúåc xïëp loaåi haåt giöëng Varvara Lepchenko àaánh baåi vúái tyã söë 3 set laâ 46, 7-6(8), 3-6. Tuy nhiïn, àêy cuäng khöng phaãi cuá söëc quaá lúán, búãi tay vúåt ngûúâi YÁ àaä sa suát tûâ khaá lêu röìi.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.