SAÁNG NAY, TRAO GIAÃI BUÂI XUÊN PHAÁI

The Thao & Van Hoa - - Front Page -

Lïî Cöng böë vaâ trao giaãi thûúãng Buâi Xuên Phaái – Vò tònh yïu Haâ Nöåi nùm 2012 chñnh thûác diïîn ra luác 9h30 saáng nay, 31/8 taåi 11 Trêìn Hûng Àaåo – Haâ Nöåi. Nùm nay, coá 9 taác giaã, taác phêím, yá tûúãng, viïåc laâm loåt vaâo Danh saách àïì cûã chñnh thûác.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.