KHATÁ KHAO NHÒN BÊÌU TRÚÂI HAÂ NÖÅI

The Thao & Van Hoa - - Front Page -

Khöng phaãi ngûúâi Haâ Nöåi göëc (quï úã Haãi Dûúng), 26 tuöíi múái àùåt chên lïn Haâ Nöåi nhûng ngay tûâ giêy phuát àêìu tiïn, nghïå sô guitar Vùn Vûúång àaä “caãm” Haâ Nöåi bùçng taác phêím Ngûúâi Haâ Nöåi àûúåc öng chuyïín soaån cho cêy àaân guitar. Öng àaä àûúåc àïì cûã Giaãi thûúãng Lúán – Vò Tònh yïu Haâ Nöåi nùm 2012.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.